Правна литератураИстория на българската държава и право (680–1878)

второ допълнено издание

Историята на българската държава и право през Средновековието има за предмет зараждането и историческото развитие на отделните отрасли на правото – семейно, наследствено, договорно, етапите в развитието на наказателната репресия, видовете престъпления и наказания, съдебния процес.

Автор: Гълъбина Петрова

Цена: 17,10 лв. 19,00 лв.

Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Книгата представя международните стандарти за защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне/наказание. В нея са анализирани разпоредбите на международните договори, забраняващи подобно третиране, както и юриспруденцията на органите, които ги тълкуват.

Автор: Красимир Кънев

Цена: 11,70 лв. 13,00 лв.

Избрани стандарти на антидискриминационното право

Тази селекция европейски, международни и сравнителноправни стандарти на антидискриминационното право е помагало за юристи практици – адвокати, съдии, които имат потребност от наднационални източници, за да тълкуват Закона за защита от дискриминация и да обосновават доводите или решенията си по дела по него.

Автор: Маргарита Илиева

Цена: 9,00 лв. 10,00 лв.

Вещноправно действие на смъртта

Като биологично и социално явление смъртта има голямо значение за човека. Наред с всички останали свои аспекти смъртта има и важно юридическо значение. В тази книга се търсят отговори на въпросите: Притежава ли човешкият труп качеството вещ? Кой се признава за негов собственик? Какви са въздействията, които законодателството позволява да бъдат осъществявани по отношение на мъртвото човешко тяло?

Автор: Стоян Ставру

Цена: 20,70 лв. 23,00 лв.

Човешкото тяло като предмет на вещни права

Книгата на Стоян Ставру засяга една неизследвана в българската правна литература, но изключително интригуваща и актуална проблематика, която все повече ангажира интереса на съвременните хуманитарни науки като цяло.

Автор: Стоян Ставру

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Колективно управление на авторските и сродните им права

В книгата е разгледана същността на колективното управление на авторски права, направен е преглед на състоянието на колективното управление на авторски права в Европа и у нас в неговото развитие. Анализирани са дейността на организациите за колективно управление на такива права, режимът на тяхното учредяване и функциониране, като се набляга на изясняването на специфичното им положение.

Автор: Георги Саракинов

Цена: 6,21 лв. 6,90 лв.

Вещно право. Практически проблеми

второ преработено и допълнено издание

Проблемите на вещното право винаги са представлявали особен интерес за практикуващите юристи, защото засягат всеки български гражданин и пораждат значителни имуществени интереси. (...) Разгледани са и класическите вещноправни институти като владение, собственост и основаниятаза придобиване право на собственост, съсобственост, етажна собственост, жилищностроителни кооперации (...)

Автори: Марио Бобатинов и Красимир Влахов

Цена: 17,91 лв. 19,90 лв.

Мнимо представителство

второ преработено и допълнено издание

Актуалността на темата за мнимото представителство произтича от многото спорни въпроси, които тази фигура поставя в правната доктрина и в практиката. Централно място сред тях заема въпросът в кои случаи, въпреки липсата на представителна власт, сделката поражда правни последици между третото лице и представлявания.

Автор: Таня Йосифова

Цена: 13,50 лв. 15,00 лв.

Предмет и тежест на доказване в наказателното производство

В обхвата на книгата са включени два от институтите на доказателственото право – предметът на доказване и тежестта на доказване. В българската наказателнопроцесуална доктрина липсва самостоятелна и подробна публикация, посветена на двете значими категории – предмета и тежестта на доказване.

Автор: Веселин Вучков

Цена: 14,40 лв. 16,00 лв.

История на новобългарската държава и право (1878—1944)

В книгата са разгледани проблемите на българската държавност от Освобождението до 40-те години на ХХ век – възстановяването на българската държавност след Руско-турската война от 1877 – 1878 г., изработването и приемането на Търновската конституция.

Автор: Димитър Токушев

Цена: 14,31 лв. 15,90 лв.

Casebook по римско вещно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. За разлика от други сходни издания, тук акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.

Автор: Херберт Хаусманингер

Цена: 18,00 лв. 20,00 лв.

Как се решава частноправен казус

Тази книга e посветена на решаването на казуси по частно право: гражданско право – обща част, облигационно, вещно, авторско, наследствено, трудово право и др. Тя обаче не е сборник с казуси, а е книга за методиката и подходите за решаване на юридически казуси.

Автор: Кристиан Таков

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Църква и църковно право в средновековна България

В последните години у нас се възроди интересът към църковното право. То бе включено отново в учебните планове на повечето юридически факултети в страната и бе възстановена изследователската дейност върху отделни негови проблеми.

Автор: Гълъбина Петрова

Цена: 15,30 лв. 17,00 лв.

Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност

второ преработено и допълнено издание

Книгата се занимава с правното значение на воденето на преговори за сключване на договор и неговите последици.

Автор: Красен Стойчев

Цена: 12,60 лв. 14,00 лв.

Как да печелим от сделки с недвижими имоти

второ преработено и допълнено издание

Новото издание излиза на пазара, за да даде отговор на въпроса как новите реалности се отразиха на пазара на недвижими имоти в България. Най-важният двигател на тези промени – влизането на България в ЕС, влияе на поведението на инвеститори и продавачи.

Автор: Бисерка Маринова

Цена: 13,41 лв. 14,90 лв.