Колективно управление на авторските и сродните им права

  • Автор: Георги Саракинов
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 76
  • Година на издаване: 2008
  • ISBN: 978-954-730-529-8
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,90 лв.
  • Отстъпка: 0,69 лв.
  • Крайна цена: 6,21 лв.

В книгата е разгледана същността на колективното управление на авторски права, направен е преглед на състоянието на колективното управление на авторски права в Европа и у нас в неговото развитие. Анализирани са дейността на организациите за колективно управление на такива права, режимът на тяхното учредяване и функциониране, като се набляга на изясняването на специфичното им положение. Особено внимание отделено на характера на договорите, които тези организации сключват – с членовете си и с ползвателите. Отделно се извеждат и изясняват някои ключови въпроси – за контрола на държавата над тези организации, за съвместимостта между тяхната дейност и антимонополното законодателство, за третирането на нечленовете. Накрая се разглеждат някои моменти, свързани с новите условия, породени от разпространението на цифровите технологии и интернет.

Автор на първата българска книга, посветена на колективното управление на авторски права, е д-р Георги Саракинов, юрист с безспорни познания и дългогодишен опит в тази област, поставил основите на организациите за колективно управление на права в България. Изданието ще представлява интерес за много хора – както творци, така и участници в т.нар. културни индустрии, а също и практикуващи юристи – съдии, адвокати и юрисконсулти.

§ 1. Същност на колективното управление на права и необходимостта от него

§ 2. Състояние на колективното управление в Европа и у нас

§ 3. Правни условия за учредяване на организация за колективно управление на права

§ 4. Договорни отношения на организациите за колективно управление на права с членовете им и с ползвателите

§ 5. Как функционират организациите за колективно управление на права

§ 6. Проблеми на колективното управление на права

1. Контрол от страна на държавата

2. Организациите за колективно управление на права и монополът

3. Третиране на нечленовете

4. Организациите за колективно управление като субекти на самостоятелни авторски и сродни права

§ 7. Организациите за колективно управление на права в условията на цифровата технология и глобализацията

По-известни организации за колективно управление на авторски права в чужбина и техните абревиатури