Конфликтът на интереси по българското право

  • Автор: Николай Николов
  • Издателство: Фенея
  • Корица: мека
  • Страници: 284
  • Година на издаване: 2012
  • ISBN: 978-954-9499-76-6
  • Наличност: да
  • Цена: 15,00 лв.

Целите на настоящата монография са както научни, така и чисто практически при изясняване същността на разглеждания правен институт. Акцентът е поставен върху елементите на конфликта на интереси, които все още не са засягани или са анализирани недостатъчно в правната литература.

Предмет на изследването са основните характеристики на конфликта на интереси само като институт на публичното право – авторът се концентрира само върху уредбата в ЗПУКИ и редица други административни закони. По тази причина в изложението не са включени и не са разгледани отделни норми, които са разпръснати в редица закони, и уреждат отношения, свързани и произтичащи от конфликти на интереси в частното право. 
Изследването е посветено и на процедурата за установяване на конфликт на интереси в двата случая, предвидени в закона – при нарушение на чл. 35 и чл. 37, и във всички останали случаи на нарушения. Специален акцент е поставен на процесуалното право на защита на лицето, заемащо публична длъжност, и на подалия сигнала в първата фаза на производството. Разработката установява и разположението на конфликта на интереси в координатната система на българското право чрез сравнението му с други правни институти.