Криминологическо правосъзнание

Теоретико-методологически аспекти

Второ преработено и допълнено издание

  • Автор: Йордан Айдаров
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 312
  • Година на издаване: 2003
  • ISBN: 954-649-650-2
  • Наличност: да
  • Цена: 8,00 лв.

Криминологическо правосъзнание – мит или реалност? 
В съвременните условия на мащабен световен преход към демокрация и глобализация съвсем оправдан и обясним е повишеният интерес към правната система и към нейната роля за утвърждаване на хуманитарно-демократичните традиции в обществените отношения. Той нараства още повече, когато става въпрос за мирен преход към такова качествено състояние на обществото, което следва да замени душевната и социалната драма, примитивността и бруталността в човешките взаимоотношения, наслоени през дългия период на противостояние в българското общество през XX в., с цивилизованост и хуманност, с нравствена одухотвореност и социален напредък на личността. Такова ново качествено състояние е присъщо само на свободното гражданско общество и на олицетворяващата го демократична и социална правова държава. По същество това е единствената разумна алтернатива на всички антидемократични режими и свързаната с тях перманентна гражданска война у нас в продължение на около едно столетие.
Както показва световната практика, важна предпоставка за постигане на подобно обществено състояние е демократичната и хуманна правна система, респективно правото като универсален нормативен регулатор на обществените явления и процеси. В научен и практически аспект отдавна е доказано, че демокрацията като интензифициращ основен фактор за социален и духовен прогрес, както и взаимосвързаните с нея свобода и равенство като социални ценности и политико-правни категории е невъзможно да се утвърждават и развиват без широко разгръщане и радикално усъвършенстване на правната надстройка – особено след дългото напластяване на насилието и на икономическия недоимък в обществото.