Лекарски грешки и лекарски деликти

  • Автор: Светослав Славов
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 320
  • Година на издаване: 1996
  • ISBN: 954-8150-59-Х
  • Наличност: да
  • Корична цена: 2,20 лв.
  • Отстъпка: 0,22 лв.
  • Крайна цена: 1,98 лв.

Раздел първи. ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАВОНАРУШЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ЛИЦА

1. Уводни бележки

2. Нормативна уредба на медицинската професия

3. Професионални грешки и професионални деликти

4. Същност и видове професионални правонарушения на медицинските лица

5. Лекарската професия като правно регламентирана дейност

6. Лекарската грешка като особена професионална грешка

Раздел втори. ЛЕКАРСКАТА ГРЕШКА КАТО МЕДИКО-ПРАВНА КАТЕГОРИЯ

1. Понятие и същност

2. Източници и причини за лекарските грешки

3. Видове лекарски грешки

I. ОБЩИ ЛЕКАРСКИ ГРЕШКИ

1. Диагностични грешки

2. Диагностични грешки при особени (частни) случаи

3. Терапевтични грешки

4. Погрешни епикризи

5. Параклинични грешки

6. Грешки на медицинската профилактика

II. СПЕЦИАЛНИ ЛЕКАРСКИ ГРЕШКИ

1. Хирургическа грешка

2. Акушеро-гинекологични грешки

3. Ортопедични и неврохирургични грешки

4. Грешки на следоперативния период

5. Патоанатомични и съдебномедицински грешки

6. Хемотрансфузионни грешки

7. Стоматологични грешки

8. Фармацевтични грешки

Раздел трети. ЛЕКАРСКАТА ГРЕШКА В СЪСТАВА НА НЕПРЕДПАЗЛИВОТО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

1. Общо за връзката между грешката и престъплението

2. Фактически състав на лекарското престъпление

3. Рискът в лекарската професия

4. Крайната необходимост в лекарската професия

5. Форсмажорните обстоятелства в лекарската професия

6. Съотношение между лекарската и отговорността на помощния медицински персонал

Раздел четвърти. УМИШЛЕНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

1. Неотзоваване на повикване при болен или родилка

2. Криминален (незаконен) аборт

3. Незаконно упражняване на медицинска професия

4. Нарушаване на лекарската професионална тайна

5. Издаване на лъжливо медицинско свидетелство

Раздел пети. НЕСЪСТАВОМЕРНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ НАРУШЕНИЯ

1. Ятрогенни заболявания

2. Лекарски деликти при медицинската профилактика

3. Медицински действия и манипулации с научно-експериментална цел

4. Други умишлени лекарски вмешателства и манипулации

5. Административно-организационни лекарски деликти

6. Незаконни лекарски облагодетелствувания

7. Нарушаване на лекарската професионална тайна по непредпазливост

8. Трансплантация

9. Хомеопатия

Раздел шести. ЗА НЯКОИ ПРОЦЕСУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПО ЛЕКАРСКИТЕ ДЕЛА

1. Общи бележки

2. Установяване и идентифициране на лекарската съставомерна грешка

3. Въпросът за извинителността на лекарската грешка

4. Въпроси на съдебномедицинската експертиза

5. Проблемът за индивидуализиране на наказанието по лекарските дела

6. Условното осъждане по лекарските дела