Международно частно право

трето преработено и допълнено издание

  • Автор: Тодор Тодоров
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 472
  • Година на издаване: 2010
  • ISBN: 978-954-730-677-6
  • Наличност: да
  • Корична цена: 21,00 лв.
  • Отстъпка: 2,10 лв.
  • Крайна цена: 18,90 лв.

В книгата са представени съдържанието и структурата на българското международно частно право. Анализирани са основните актове на Европейския съюз по международно частно право, както и задължителната за България практика на Съда на Европейския съюз.

В третото издание са отразени новите актове в областта на международното частно право и натрупаната по-важна практика на Съда на ЕС през изминалия период. Две важни събития заслужават да бъдат отбелязани. Първото от тях е приемането от Eвропейския съвет през декември 2009 г. на Програмата от Стокхолм, с която се заявяват приоритетите за развитието на Европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие през периода до 2014 г. В приетия от Европейската комисия план за изпълнение на тази програма ясно личи стремежът почти изчерпателно да се обхване цялата материя на международното частно право. Второто събитие, тясно свързано с първото, е използването за пръв път в практиката на ЕС на института на засиленото сътрудничество, който позволява на няколко държави-членки да приемат уеднаквена уредба в определена материя (семейното право).

Книгата е предназначена главно да послужи като учебник за студентите от горните курсове по право. Изложението обаче отговаря и на практическата потребност от ориентиране в тази материя на всеки практикуващ юрист.

Дял I
ОБЩИ ВЪПРОСИ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ЧАСТНО ПРАВО

Глава I. Същност, предмет и система на МЧП

1. Същност на частноправните отношения с международен елемент. Определение за международно частно право

1.1. Частноправен характер на отношението

1.2. Международният елемент в отношението

1.3. Правно регулиране на отношението

1.4. Определение на международното частно право

2. Предмет и функция на международното частно право

2.1. Три аспекта на уредбата

2.2. Разпоредбата на чл. 1, ал. 1 КМЧП

2.3. Функция на МЧП

3. Систематично място на международното частно право

3.1. Функцията като основен критерий

3.2. Въпросът за кодификацията на МЧП

4. Международно частно право и право на държава с няколко правни системи. Стълкновително право и интертемпорално право

4.1. Националност на МЧП

4.2. Интертериториално право

4.3. Интерперсонално право

4.4. Интертемпорално право

5. Международно частно право и право на Европейския съюз

5.1. Конституционни основи на присъединяването

5.2. Договорът за присъединяване на Р България към ЕС

5.3. Приложение на правото на ЕС

5.4. Правото на ЕС като част от българското МЧП

5.5. „Комунитаризация“ на МЧП

5.6. Последици от комунитаризацията на МЧП

5.7. Присъединяването на ЕО (ЕС) към Хагската конференция

5.8. Международно частно право на ЕС

6. Система на международното частно право като отрасъл на правото и като правна наука

6.1. МЧП – система от правни норми

6.2. Система на науката за МЧП

Глава II. Източници на международното yастно право

1. Видове източници на МЧП

1.1. Общи бележки

1.2. Видове източници на МЧП

2. Вътрешноправни източници

2.1. Конституция на Р България

2.2. Новият КМЧП

2.3. Други закони

3. Международноправни източници на българското МЧП

3.1. Общи бележки

3.2. Двустранни международни договори

3.3 Многостранни международни договори

3.4. Международният обичай

4. Източници на европейското МЧП

4.1. Общи бележки

4.2. Видове актове

4.2.1. Учредителните договори

4.2.2. Договорът за присъединяване на България към ЕС

4.2.3. Регламентът

4.2.4. Директивата

4.2.5. Решението

4.3. Видове актове според предмета на регулиране

4.3.1. Актове относно връчване на съдебни и извънсъдебни актове

4.3.2. Актове относно събиране на доказателства

4.3.3. Актове относно приложимото право и признаване и изпълнение на съдебни решения

4.3.4. Други актове

4.3.5. Актове за институционализиране на съдебното сътрудничество

4.3.6 Актове относно отделни категории отношения

4.4. Тълкувателните решения на СЕС

4.4.1. Тълкувателна компетентност на СЕС по чл. 68 ДЕО

4.4.2. Тълкувателна компетентност на СЕС по чл. 267 ДФЕС

4.4.3. Учредена тълкувателна компетентност

Дял II
ОСНОВИ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

Глава I. Международна компетентност

1. Понятие за международна компетентност

1.1. Съдържание на понятието

1.2. Определяне на международната компетентност

2. Ограничения на международната компетентност

3. Съдебният имунитет

4. Критерии за определяне на международната компетентност

4.1. Достатъчна връзка с държавата на съда

4.2. Видове критерии

4.2.1. Личен критерий

4.2.2. Териториален критерий

4.2.3. Волята на страните

4.2.4. Компетентност поради връзка между делата

4.3. Правно значение на висящия процес

4.4. Изключителна компетентност

Глава II. Международна компетентност според МЧП на Европейския съюз

1. Регламент 44/01

1.1. Общи бележки

1.2. Съотношение с други международни актове

1.3. Предели на действие на Р 44/01

1.3.1. Териториално действие на Р 44/01

1.3.2. Действие на Р 44/01 във времето

1.3.3. Действие на Р 44/01 ratione materiae

1.3.4. Дела, изключени от Р 44/01

1.3.5. Действие спрямо лицата

1.4. Съотношение между нормите на Р 44/01

2. Компетентен съд по Р 44/01

2.1. Изключителна компетентност

2.1.1. Общи въпроси на изключителната компетентност

2.1.2. Изключителна компетентност по дела за вещни права

2.1.3. Изключителна компетентност по дела за юридически лица

2.1.4. Изключителна компетентност по дела за вписвания

2.1.5. Изключителна компетентност по дела за регистрация на патенти, марки и др.

2.1.6. Изключителна компетентност по дела във връзка с изпълнението на съдебни решения

2.2. Уговорена компетентност

2.2.1. Общи бележки

2.2.2. Изричен избор на компетентен съд

2.2.3. Мълчалив избор

2.3. Обща компетентност

2.4. Специална компетентност

2.5. Компетентност по връзка между делата

2.6. Охранителни (обезпечителни) мерки по чл. 31 Р 44/01

2.6.1. Компетентен съд за налагане на охранителни мерки

2.6.2. Понятие за временни и охранителни (обезпечителни) мерки по Р 44/01

3. Правила за приложение на Регламент 44/01

3.1. Служебен контрол върху компетентността

3.2. Редовно призоваване на ответника

3.3. Правно значение на висящия процес

3.4. Свързани искове

3.4.1. Понятие за свързани искове

3.4.2. Уредба на въпроса

4. Други актове относно международната компетентност

4.1. Конвенцията от Лугано от 2007 г.

4.2. Регламент 2201/03

4.3. Регламент 1346/00 относно производството по несъстоятелност

4.4. Други актове

Глава III. Международна компетентност и производство по КМЧП

1. Обща характеристика на международната компетентност

2. Производство по дела с международен елемент

Дял III
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Глава I. Метод на регулиране и механизъм на действие на нормите на МЧП

1. Видове норми на международното частно право

1.1. Преки норми на МЧП

1.2. Стълкновителни (отпращащи, колизионни) норми

1.2.1. Структура на стълкновителната норма

1.2.2. Видове стълкновителни норми

2. Общи разпоредби към стълкновителните норми

2.1. Квалификация

2.1.1. Възникване на проблема за квалификацията

2.1.2. Същност на квалификацията

2.1.3. Видове квалификация

2.2. Препращане

2.2.1. Същност и видове препращане

2.2.2. Уредба на препращането

2.3. Установяване на съдържанието на чуждото право

2.3.1. Общи бележки

2.3.2. Уредба в КМЧП

2.3.3. Уредба в други актове

2.4. Обществен ред

2.4.1. Понятие за обществен ред

2.4.2. Видове обществен ред

2.4.3. Действие на възражението за обществен ред

2.4.4. Особени повелителни норми

2.4.5. Видове особени повелителни норми

2.5. Заобикаляне на закона

2.5.1. Промяна на фактора на привързване

2.5.2. Заобикаляне на закона в МЧП

2.6. Взаимност

Глава II. Субекти на МЧП

1. Физически лица (граждани)

1.1. Правосубектност и личен статут

1.1.1. Общи бележки

1.1.2. Основни принципи

1.2. Правоспособност

1.2.1. Международна компетентност

1.2.2. Приложимо право

1.2.3. Правото на ЕС и КМЧП

1.3. Дееспособност

1.3.1. Приложимо право

1.3.2. Недопустимост на възражение за недееспособност

1.3.3. Разпоредбата на чл. 51 КМЧП

1.3.4. Търговска дееспособност

1.4. Ограничаване и лишаване от дееспособност

1.4.1. Международна компетентност

1.4.2. Приложимо право

1.5. Име

1.5.1. Международна компетентност

1.5.2. Приложимо право

1.5.3. Правно значение на европейското гражданство

1.5.4. Защита на името

1.6. Обявяване на безвестно отсъствие и смърт

1.6.1. Международна компетентност

1.6.2. Приложимо право

2. Юридическите лица и държавата в МЧП

2.1. Правосубектност на ЮЛ

2.2. Международна компетентност

2.2.1. Юридическо лице по смисъла на чл. 22, параграф 2 Р 44/01

2.2.2. Обхват на чл. 22, параграф 2 Р 44/01

2.2.3. Седалище на ЮЛ по Р 44/01

2.2.4. Стълкновение на компетенции

2.2.5. Компетентност по дела срещу ЮЛ извън ЕС

2.2.6. Местоживеене на ЮЛ по Р 44/01

2.3. Приложимо право

2.3.1. Основни разрешения

2.3.2. Приложимо право според КМЧП

2.3.3. Обхват на приложимото право

2.4. Преместване на седалище и преобразуване на ЮЛ

2.4.1. Правната уредба и практиката на СЕС

2.4.2. Преобразуване с участие на дружества от ЕС и СЕИП според ТЗ

2.4.3. Предложение за нов регламент

2.4.4. Преместване на седалище и преобразуване по КМЧП

2.5. Особени форми на сдружаване по правото на ЕС

2.5.1. Европейско дружество

2.5.2. Европейско кооперативно дружество

2.5.3. Европейско обединение по икономически интереси (EEIG)

2.6. Правен статус на държавата в КМЧП

Глава III. Правни сделки, представителство и погасителна давност

1. Правни сделки

1.1. Форма на правните сделки

1.2. Факултативност на уредбата

1.3. Специални норми

2. Доброволно представителство

2.1. Общи бележки

2.2. Отношения между представител и представляван

2.3. Отношения между представлявания и третите лица

3. Обща уредба на погасителната давност в КМЧП

Глава IV. Вещни права и права върху обекти на интелектуална собственост

1. Вещни права върху недвижими вещи

1.1. Международна компетентност

1.2. Приложимо право

1.2.1. Пряка уредба на правото на собственост върху земя

2. Вещни права върху движими вещи

2.1. Международна компетентност

2.1.1. Компетентност за временни и обезпечителни мерки

2.2. Приложимо право

3. Придобивна давност

4. Вещни права върху вещи в движение и върху транспортни средства

4.1. Вещи в движение

4.2. Транспортни средства

4.3. Вписване

5. Културни ценности

5.1. Уредба в КМЧП

5.2. Режим на културните ценности в ЕС

6. Право на интелектуална собственост

6.1. Общи бележки

6.2. Правна уредба на авторското право и на сродните му права

6.2.1. Международна компетентност

6.2.2. Приложимо право по ЗАПСП

6.2.3. Приложимо право по КМЧП

6.2.4. Международнодоговорна уредба

6.3. Правна уредба на индустриалната собственост

6.3.1. Понятие за индустриална собственост

6.3.2. Международна компетентност по Р 44/01

6.3.3. Международна компетентност за търговската марка

6.3.4. Международна компетентност по чл. 13, ал. 2 КМЧП

6.3.5. Пряка уредба в ЕС

6.3.6. Стълкновителната уредба в чл. 71, ал. 2 КМЧП

6.4. Разпоредбите на чл. 72 и 73 КМЧП

7. Обхват на вещноправния режим по КМЧП

Глава V. Семейни и наследствени отношения

1. Брак

1.1. Сключване на брак

1.1.1. Компетентни органи

1.1.2. Форма на брака

1.1.3. Условия за сключване на брак

1.1.4. Установяване липсата на пречки

1.2. Унищожаване на брака

1.2.1. Международна компетентност

1.2.2. Приложимо право

2. Лични и имуществени отношения между съпрузи

2.1. Общи бележки

2.2. Международна компетентност

2.3. Приложимо право

2.3.1. Избрано от съпрузите право

2.3.2. Обективно приложимо право

3. Развод

3.1. Общи бележки

3.2. Международна компетентност

3.3. Приложимо право

3.4. Уредбата в КМЧП

4. Произход

4.1. Право на произход

4.2. Международна компетентност

4.3. Приложимо право

4.4. Припознаване

5. Осиновяване

5.1. Нормативната уредба

5.2. Международните осиновявания по ХК, 93

5.3. Международна компетентност

5.4. Приложимо право

5.5. Осиновяване на български гражданин

6. Отношения между родители и деца. Настойничество и попечителство

6.1. Общи бележки

6.2. Основен принцип на уредбата

6.3. Международна компетентност

6.3.1. Международна компетентност по Р 2201/03

6.3.2. Международна компетентност по ХК, 96

6.3.3. Международна компетентност по КМЧП

6.4. Приложимо право

6.4.1. Приложимо право по ХК, 96

6.4.2. Приложимо право според КМЧП

6.5. Международноправна закрила на детето срещу отвличане

6.5.1. Общи бележки

6.5.2. Правна уредба в ЕС

6.5.3. Европейската конвенция

6.5.4. Хагска конвенция от 1980 г.

7. Издръжка

7.1. Общи бележки

7.2. Уредба на издръжката преди влизане в сила на Р 4/09

7.2.1. Международна компетентност по чл. 5, параграф 2 Р 44/01

7.2.2. Международна компетентност по КМЧП

7.2.3. Приложимо право по КМЧП

7.3. Уредба на издръжката по Р 4/09

7.3.1. Предмет и структура на регламента

7.3.2. Международна компетентност по Р 4/09

7.3.3. Приложимо право по Р 4/09

7.3.4. Достъп до правосъдие, административно сътрудничество, публични институции

7.4. Хагска конвенция за международното събиране на издръжка за деца и за други членове на семейството

7.4.1. Общи бележки

7.4.2. Административно сътрудничество

7.4.3. Безплатна правна помощ

7.4.4. Публични институции

8. Наследствени отношения

8.1. Общи бележки

8.2. Регламент на ЕС в областта на наследяването

8.2.1. Приложно поле на регламента

8.2.2. Международна компетентност според регламента

8.2.3. Международна компетентност според КМЧП

8.3. Приложимо право според регламента

8.3.1. Общото правило

8.3.2. Избор на приложимо право

8.3.3. Договори за наследство

8.3.4. Обхват на приложимото право

8.3.5. Общи разпоредби

8.3.6. Европейско удостоверение за наследство

8.4. Приложимо право по КМЧП

8.4.1. Наследяване по закон

8.4.2. Наследяване по завещание

8.4.3. Обхват на приложимото към наследяването право

Глава VI. Договорни отношения

1. Международна компетентност

1.1. Нормативна уредба

1.2. Международна компетентност по чл. 5, параграф 1 Р 44/01

1.2.1. Съдържание на нормата

1.2.2. Обхват на прилагане на чл. 5, параграф 1 Р 44/01

1.2.3. Задължението, върху което се основава искът

1.3. Международна компетентност извън посочената в чл. 5, параграф 1 Р 44/01

1.4. Международна компетентност според КМЧП

2. Приложимо право към договорните отношения

2.1. Основни източници

2.2. Специални норми на международната търговия

2.2.1. Източници на специални норми

2.2.2. Виенската конвенция относно договорите за международна продажба на стоки

2.2.3. Типови договори

2.2.4. Инкотермс

2.2.5. Документарен акредитив

3. Приложимо право към договорите – Регламент 593/08, РК и КМЧП

3.1. Значение на Регламент 593/08, РК и КМЧП

3.1.1. Връзката между трите акта

3.1.2. Обща характеристика на Р 593/08 и РК

3.1.3. Уеднаквено тълкуване на Р 593/08 и на РК

3.1.4. Обсег на действие на Р 593/08 и на РК

3.2. Приложимо към договорите право

3.2.1. Избрано от страните право

3.2.2. Приложимо право при липса на избор

3.3. Обхват на приложимото право

3.3.1. Подчинени на приложимото право въпроси

3.3.2. Въпроси, изключени от приложимото към договора право

3.4. Прилагане на особените повелителни норми

3.5. Общи въпроси на договорните отношения

3.5.1. Прехвърляне на вземане и договорна суброгация – чл. 14 Р 593/08 и чл. 12 РК

3.5.2. Законна суброгация – чл. 15 Р 593/08 и чл. 13 РК

3.5.3. Множество длъжници – чл. 16 Р 593/08, чл. 13, параграф 2 РК

3.5.4. Прихващане – чл. 17 Р 593/08

3.5.5. Доказателства – чл. 18 Р 593/08 и чл. 14 РК

4. Отделни видове договори

4.1. Договори за превоз

4.1.1. Международна компетентност

4.1.2. Приложимо право към договорите за превоз

4.2. Уредба на договорите с потребители

4.2.1. Международна компетентност по дела за договори с потребители

4.2.2. Приложимо право към договори с потребители

4.2.3. Уеднаквено материално право на ЕС

4.3. Уредба на индивидуалните трудови договори

4.3.1. Международна компетентност

4.3.2. Приложимо право към индивидуалните трудови договори

4.4. Специална уредба на застрахователния договор

4.4.1. Общи бележки

4.4.2. Международна компетентност според Р 44/01

4.4.3. Приложимо право според Р 593/08

4.4.5. Приложимо право към договори за имуществено застраховане по КЗ

4.4.6. Приложимо право към договори за задължително застраховане

4.4.7. Приложимо право към договори за застраховка „Живот“ и „Злополука“

4.4.8. Субсидиарно прилагане на КМЧП

4.5. Други договори

Глава VII. Менителница, запис на заповед и чек

1. Общи бележки

1.1. Основни въпроси

1.2. Първоизточници на уредбата

2. Приложимо право

2.1. Приложимо право към дееспособността

2.2. Приложимо право към волеизявлението

2.3. Основание на менителничното задължение

2.4. Форма на менителницата, записа на заповед и чека

2.4.1. Общи бележки

2.4.2. Приложимо право

2.4.3. Валидиране на търговския ефект

2.5. Действие на менителничните задължения

2.5.1. Приложимо право към действието на менителничното задължение

2.5.2. Кръг на задължените лица

2.5.3. Множество привръзки

2.5.4. Фактори на привързване

2.5.5. Предявяване за приемане и приемане на търговския ефект

2.5.6. Приложимо право към задълженията на издателя на менителницата, джирантите и поръчителя

2.6. Изпълнение на менителничните задължения

2.6.1. Плащане и провизия

2.6.2. Приложимо право към провизията

2.6.3. Преминаване на собствеността върху провизията

2.6.4. Основни въпроси на плащането

2.7. Обратен иск

2.8. Изгубване и кражба на търговски ефект

Глава VIII. Извъндоговорни отношения

1. Международна компетентност

1.1. Международна компетентност по Р 44/01

1.1.1. Място на вредоносното събитие

1.1.2. Характер на регулираната материя

1.1.3. Непозволено увреждане на територията на няколко държави-членки

1.1.4. Граждански иск в наказателното производство

1.2. Директива 2005/14/ЕО

1.3. Международна компетентност по КМЧП

2. Приложимо право към извъндоговорни отношения

2.1. Правна уредба

2.2. Непозволено увреждане

2.2.1. Квалификация

2.2.2. Основни принципи на уредбата

2.2.3. Обща стълкновителна норма за непозволеното увреждане

2.2.4. Специални норми на Р 864/07 относно непозволеното увреждане

3. Неоснователно обогатяване и водене на чужда работа без пълномощие

3.1. Неоснователно обогатяване

3.1.1. Квалификация

3.1.2. Приложимо право

3.2. Водене на чужда работа без пълномощие

3.2.1. Квалификация

3.2.2. Приложимо право към воденето на чужда работа без пълномощие – чл. 11 Р 864/07

3.2.3. Прилагане на правото на закриляно лице или имущество – чл. 112, ал. 3 КМЧП

3.3. Culpa in contrahendo

3.3.1. Квалификация

3.3.2. Приложимо право

3.4. Разпоредбата на чл. 13 Р 864/07

4. Свобода на договаряне

4.1. Избор на приложимо право

5. Общи разпоредби

5.1. Обхват на приложимото право към извъндоговорните отношения

5.2. Особени повелителни норми

5.3. Разпоредби за сигурност и правила за поведение

5.4. Пряк иск срещу застрахователя

5.5. Суброгация

5.6. Множество длъжници

5.7. Форма за действителност

5.8. Тежест на доказване

6. Други разпоредби

Дял IV
ПРИЗНАВАНЕ И ДОПУСКАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ

Глава I. Признаване на чуждестранни решения и други актове

1.1. Общи бележки

1.1.1. Основни предпоставки за необходимостта от признаване

1.1.2. Основни белези на акта

1.1.3. Признаване на чуждестранен акт

1.1.4. Допускане на изпълнение на чуждестранен акт (екзекватура)

1.1.5. Пряко изпълнение

1.1.6. Изменение на чуждестранното решение

1.2. Нормативна уредба

1.3. Признаване и изпълнение на съдебни решения по Р 44/01

1.3.1. Общи бележки

1.3.2. Условия за признаване

1.3.3. Видове признаване на чуждестранното съдебно решение

1.3.4. Основания за отказ на признаване

1.4. Признаване и изпълнение на решенията за издръжка

1.4.1. Уредбата по Р 4/09

1.4.2. Уредбата по конвенцията за международното събиране на издръжка

1.5. Признаване и изпълнение на решения и автентични актове по Р (наследяване)

1.5.1. Признаване и изпълнение на решения

1.5.2. Признаване и изпълнение на автентични актове

Глава II. Допускане на изпълнение на чуждестранни решения и други актове

1. Допускане на изпълнението по Р 44/01

1.1. Процедура по допускането на изпълнение

1.1.1. Декларация за изпълняемост

1.1.2. Легитимация на страните

1.1.3. Компетентен съд

1.1.4. Документи

1.1.5. Допускане на изпълнението

1.2. Обжалване на решението за допускане на изпълнение

1.2.1. Обжалване пред Апелативния съд – София

1.2.2. Касационно обжалване

1.3. Ред на изпълнение

2. Регламент (ЕО) № 805/04 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания

2.1. Характер на процедурата

2.2. Понятие за ЕИО

2.3. Изпълнение на ЕИО в държавите-членки

2.4. Отказ на изпълнение

3. Европейска заповед за плащане

4. Искове с малък материален интерес

4.1. Общи бележки

4.2. Признаване и изпълнение в друга държава-членка

5. Допускане на изпълнение на други актове

5.1. Автентични документи

5.2. Съдебна спогодба

6. Признаване и допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове по КМЧП

6.1. Общи бележки

6.2. Условия за признаване и допускане на изпълнението

6.2.1. Компетентност на чуждестранния съд или орган

6.2.2. Спазване на правото на защита на ответника

6.2.3. Липса на българско решение

6.2.4. Липса на висящ процес пред български съд

6.2.5. Възражение за обществен ред

6.3. Компетентност и процедура

6.3.1. Компетентност на СГС

6.3.2. Обхватът на проверката

6.3.3. Инцидентно признаване

6.4. Признаване на последиците на чуждестранни изпълнителни и охранителни актове