Наказателен процес на Република България. Обща част

  • Автор: Стефан Павлов
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 432
  • Година на издаване: 1996
  • ISBN: 954-8150-45-Х
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,70 лв.
  • Отстъпка: 0,67 лв.
  • Крайна цена: 6,03 лв.

В учебника са включени следните глави:
1. Обща характеристика на наказателния процес на РБ;
2. Основни начала на наказателния процес на РБ;
3. Субекти на наказателния процес;
4. Субекти на наказателнопроцесуални отношения извън кръга на субектите на процеса;
5. Доказателства и доказателствени средства.

Глава I. Обща характеристика на наказателния процес на РБ

§ 1. Историческо развитие

I. Развитие на наказателния процес на РБ върху основата на Конституцията от 1947 г.

II. Развитие на наказателния процес върху основата на Конституцията от 1971 г.

§ 2. Наказателният процес на републиката – дейност по разглеждането и решаването на наказателните дела

І. Наказателният процес – част от държавната дейност

II. Основни функции в наказателния процес

III. Стадии на наказателния процес

IV. Наказателният процес като правно организирана дейност

§ 3. Наказателнопроцесуално право на РБ

I. Понятие

II. Наказателнопроцесуалното право на РБ и другите клонове на правото

III. Действие на наказателнопроцесуалното право по предмет, време, място и лица

IV. Източници, тълкуване и прилагане на наказателнопроцесуалното право на РБ

Глава II. Основни начала на наказателния процес на РБ

§ 4. Понятие и система

I. Понятие за основните начала на наказателния процес на РБ

II. Система на основните начала на наказателния процес на РБ

§ 5. Участие на обществеността в наказателния процес

I. Същност на това начало

II. Участието на обществеността в процесуалното ръководство и решаването на въпросите по делото

III. Участие на обществеността в обвинението и защитата

IV. Участие на обществеността в наказателния процес във връзка с прилагането на общественото поръчителство за поправяне и превъзпитание на виновния

V. Извънпроцесни форми на участие на обществеността в борбата срещу престъпленията

§ 6. Изборност на съдиите и представителите на обществеността

§ 7. Независимост на държавните органи, които осъществяват процесуалното ръководство, и подчинението им само на закона

I. Същност

II. Независимост на съда и подчинението му само на закона

III. Независимост на органите на предварителното производство и подчинението им само на закона

IV. Осъществяване на функцията по процесуалното ръководство и решаването само от установените държавни органи

§ 8. Равенство на гражданите пред органите, които осъществяват процесуалното ръководство

I. Същност

II. Равенство на гражданите пред съда

III. Равенство на гражданите пред органите на предварителното производство

§ 9. Осигуряване на гражданите право на защита

I. Същност

II. Процесуални гаранции за правото на защита

III. Презумпция за невиновност на обвиняемия

IV. Разясняване на процесуалните права и осигуряване на реална възможност за упражняването им

V. Неприкосновеност на личността на гражданите, които участвуват в наказателния процес

§ 10. Официално начало

I. Същност

II. Изключения от официалното начало

§ 11. Начало на обективната истина

I. Същност

II. Обективна истина и вътрешно убеждение

III. Предмет, цел на установяване и методи за установяване на обективната истина в наказателния процес

IV. Обективност, всестранност и пълнота на изследването

V. Обоснованост

§ 12. Начало на оценка на доказателствения материал по вътрешно убеждение

I. Същност

II. Субективна страна на вътрешното убеждение

III. Обективна страна на вътрешното убеждение

§ 13. Начало на публичността

I. Същност

II. Изключения от началото на публичността

§ 14. Начала на непосредствеността и устността

I. Същност

II. Изключения от началата на непосредствеността и устността

III. Неизменност на състава на съда и непрекъснатост на съдебното заседание

§ 15. Начало на състезателността

I. Същност

II. Началото на състезателността в отделните стадии на наказателния процес

Глава III. Субекти на наказателния процес

§16. Съд

I. Понятие за субектите на процеса

II. Съдът – колегиален субект на процеса

III. Подсъдност

IV. Процесуално положение на съда

V. Решения на съда

§ 17. Прокурор

I. Обвинение

II. Процесуално положение на прокурора

III. Встъпване на прокурора в производство и образуване от прокурора на производство за престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия

IV. Предявяване на граждански иск от прокурора

V. Органи на предварителното разследване

§ 18. Обществен обвинител

§ 19. Частен обвинител

I. Предпоставки за придобиване качеството на частен обвинител

II. Процесуално положение на частния обвинител

§ 20. Частен тъжител

I. Предпоставки за придобиване качеството на частен тъжител

II. Процесуално положение на частния тъжител

§ 21. Обвиняем

I. Понятие

II. Право на защита

III. Мерки за процесуална принуда спрямо обвиняемия

§ 22. Защитник

I. Предпоставки за придобиване качество на защитник

II. Процесуално положение на защитника

§ 23. Обществен защитник

§ 24. Граждански ищец

I. Предпоставки за придобиване качеството на граждански ищец

II. Процесуално положение на гражданския ищец

§ 25. Граждански ответник

I. Възникване на тази фигура

II. Процесуално положение на гражданския ответник

Глава IV. Субекти на наказателнопроцесуални отношения извън кръга на субектите на процеса

§ 26. Експерти, преводачи, тьлковници и специалисти – технически помощници

I. Експерти

II. Преводачи

III. Тълковници

IV. Специалисти – технически помощници

§ 27. Свидетели и поемни лица

I. Свидетели

II. Поемни лица

Глава V. Доказателства и доказателствени средства

§ 28. Предмет на доказване

I. Понятие за доказването в наказателния процес

II. Понятие за предмета на доказването в наказателния процес

III. Класификация на обстоятелствата, които се отнасят към предмета на доказването

IV. Обстоятелства, които обуславят, изключват или погасяват отговорността на обвиняемия за престъплението, в което се обвинява

V. Обстоятелства от значение за характера и степента на отговорност на обвиняемия

VI. Обстоятелства, които имат значение само за гражданската отговорност

VII. Обстоятелства, които имат характер на причини и условия, способствували за извършване на престъплението

VIII. Доказателствени факти

IX. Изменяне предмета на доказването

X. Други въпроси

§ 29. Тежест на доказване

I. Обвиняемият и въпросът за тежестта на доказването

II. Върху кой процесуален субект пада тежестта на доказването

III. Въпросът за прехвърлянето на доказателствената тежест

§ 30. Същност на доказателствата и доказателствените средства

I. Доказателствата – конкретни факти на обективната действителност

II. Доказателствата – конкретни факти, които се намират във връзка с обстоятелствата по делото и могат да допринесат за тяхното изясняване

III. Доказателствата – факти, установени по реда на НПК

IV. Същност на доказателствените средства

V. Разлика между доказателствата и доказателствените средства

VI. Презумпции

§ 31. Допускане, събиране, проверка и оценка на доказателствения материал

I. Допускане

II. Събиране на доказателствения материал

III. Проверка на доказателствения материал

IV. Оценка на доказателствения материал

§ 32. Видове доказателства

I. Преки и косвени доказателства

II. Първични и производни доказателства

III. Обвинителни и оправдателни доказателства

IV. Веществени и невеществени доказателства

§ 33. Видове доказателствени средства

I. Обяснения на обвиняемия

II. Обяснения на заподозрения

III. Свидетелски показания

IV. Писмени доказателствени средства

V. Веществени доказателствени средства

§ 34. Способи за събиране и проверка на доказателствения материал

I. Разпит

II. Експертиза

III. Оглед

IV. Претърсване и изземване

V. Следствен експеримент

VI. Разпознаване на лица и предмети