Наказателно право. Особена част

Престъпления против правата на човека

  • Автор: Александър Стойнов
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 334
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-954-28-1406-1
  • Наличност: да
  • Цена: 18,00 лв.

Престъпления против личността

Обща характеристика и система на престъпленията против личността

Престъпления против живота и здравето на личността

Престъпления против свободата на личността

Престъпление против доброто име, честта и достойнството на личността

Престъпления против половата неприкосновеност на личността и против половия морал

Трафик на хора

Престъпления против правата на гражданите

Обща характеристика и система на престъпленията против правата на гражданите

Престъпления против лични права

Престъпления против лично-икономическите права на гражданите

Престъпления против брака, семейството и младежта

Престъпления против брака, семейството и гражданското състояние

Престъпления против младежта