Нелоялни търговски практики в отношенията търговец – потребител

  • Автор: Огнян Варадинов
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 256
  • Година на издаване: 2014
  • ISBN: 978-954-730-866-4
  • Наличност: да
  • Корична цена: 14,00 лв.
  • Отстъпка: 1,40 лв.
  • Крайна цена: 12,60 лв.

Книгата изследва глава четвърта (раздел ІV) от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), която въвежда в българското право изискванията на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар. Представени са практиката и указанията на Европейската комисия и на СЕС по прилагането на Директивата. Разкрити са противоречията между ЗЗП и Директивата и способите за преодоляването им, като са формулирани редица предложения за изменение на ЗЗП. Изяснени са понятията търговска практика и нелоялна търговска практика, видовете нелоялни търговски практики, институционалната структура на европейските и националните органи, призвани да се борят с нелоялните търговски практики, процедурите по издаване на заповеди за забрана на нелоялни търговски практики, административните санкции и съдебните процедури за защита на интересите на потребителите. Включени са многобройни примери на нелоялни търговски практики.

Книгата е предназначена най-вече за практикуващи юристи – служители в администрацията, съдии, адвокати и юрисконсулти, лица, занимаващи се със защита на потребителските права. Тя ще бъде полезна и за търговците, които желаят да съобразят дейността си с изискванията на закона.

Огнян Варадинов е адвокат от Софийската адвокатска колегия. Бил е началник отдел „Правен“ и член на Комисията за защита на потребителите. Специализирал е потребителска защита в Германия, Австрия и Франция. Автор на над 20 публикации по проблемите на защитата на потребителите, европейското и екологичното право.

Глава 1. Проблемът за защитата на потребителите от нелоялни търговски практики – кратък исторически обзор

Глава 2. Търговски практики между търговец и потребител според ЗЗП

2.1. Дефиницията за търговска практика на § 13, т. 23 ДР ЗЗП

2.1.1. Обхват

2.1.2. Моменти на проявление

2.1.3. Понятие за „пряка свързаност“

2.1.4. Субектен обхват

2.1.5. Необхванати случаи

2.2. Понятието „потребител“

2.3. Понятието „търговец“

Глава 3. Нелоялни търговски практики според ЗЗП

3.1. Дефиницията за нелоялна търговска практика на чл. 68г, ал. 1 ЗЗП

3.1.1. Цел на уредбата

3.1.2. Критерии за преценка3.1.3. Добросъвестност и професионална компетентност

3.1.4. Съществена промяна на икономическото поведение на потребителите

3.1.5. Субективно отношение на търговеца

3.1.6. Примери за нелоялни търговски практики по чл. 68, ал. 1 ЗЗП

3.2. Търговско решение

3.3. Среден потребител

3.4. Уязвимият потребител

3.5. Принципът на пропорционалността

3.6. Граници на приложението на глава четвърта, раздел IV ЗЗП

3.7. Съпоставка на приложното поле на глава четвърта, раздел IV ЗЗП и глава седма ЗЗК

Глава 4. Заблуждаващи търговски практики

4.1. Общи бележки

4.2. Заблуждаващи действия

4.2.1. Понятие

4.2.2. Особени видове заблуждаващи действия

4.2.3 Примери за заблуждаващи действия

4.3. Заблуждаващи бездействия

4.3.1. Понятие

4.3.2. Съществена информация

4.3.3. Съществена информация при покана за покупка

4.3.4. Видове заблуждаващи бездействия

4.3.5. Специфични средства за комуникация

4.3.6. Примери за заблуждаващи бездействия

4.4. Заблуждаващи търговски практики – черен списък

Глава 5. Агресивни търговски практики

5.1. Същност

5.2. Дефиницията на чл. 68з, ал. 1 ЗЗП

5.3. Фактори за преценка на агресивните търговски практики

5.4. Агресивни търговски практики – черен списък

Глава 6. Способи за защита срещу нелоялни търговски практики

6.1. Изисквания на правото на ЕС. Сътрудничество между администрациите на държавите-членки

6.2. Функции и правомощия на КЗП

6.3. Процедури пред КЗП – преглед

6.4. Административноправна защита срещу нелоялни търговски практики – заповеди за забрана на прилагането на нелоялни търговски практики, заповеди за коригиране на рекламни съобщения

6.5. Административни санкции

6.6. Съдебна защита – колективни и индивидуални искове

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Схема за анализ при прилагане на Директива 2005/29/ЕО и ЗЗП

2. Указател на съдебната практика

А) Решения на СЕС

Б) Решения на ВАС

3. Предметен указател