Новото данъчно законодателство през 2018 година

• Актуализиран текст на основните данъчни закони
• Коментар на промените в данъчното законодателство
• Експертни решения на данъчни и счетоводни казуси

  • Корична цена: 36,00 лв.
  • Отстъпка: 3,60 лв.
  • Крайна цена: 32,40 лв.

Всичко за новата данъчна рамка и за данъчно-осигурителния процес през 2018 г.:

  • Актуализирани текстове на основните данъчни закони
  • Изчерпателни професионални коментари, с акцент върху промените в данъчното законодателство
  • Актуални писма на Националната агенция за приходите и Министерството на финансите
  • Решения на практически казуси
  • Важни приложения

Книгата е подходяща за счетоводители, финансисти, данъчни експерти, юристи, управители на търговски дружества, ръководители на специализирани държавни органи и на организации с нестопанска цел, данъкоплатци.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ЗАКОН за корпоративното подоходно облагане

КОМЕНТАР на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2018 година и преглед на актуална практика по прилагането на закона

Глава първа
Преглед на промените в ЗКПО за 2018 г.

Глава втора
Преглед на актуална административна и съдебна практика по казуси и въпроси, свързани с прилагането на ЗКПО

І. Разходи, несвързани с дейността

ІІ. Разходи, които не са документално обосновани

ІІІ. Скритото разпределение на печалбата – практики по ЗКПО

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

ЗАКОН за данъците върху доходите на физическите лица

КОМЕНТАР на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 1.01.2018 г.

Глава първа
Промени, въведени със ЗИДЗДДС, обнародван в ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.

1. Документално доказване на размера на внесените в чужбина данък и задължителни осигуровки при доходи от източник в чужбина (чл. 50, ал. 5 и 6 ЗДДФЛ – изм., § 46 от ПЗР на ЗИДЗДДС)

2. Възможност за информативно деклариране на доходи и имущество, които не са обект на облагане по реда на ЗДДФЛ (чл. 50а – нов, § 46 от ПЗР на ЗИДЗДДС)

3. Условия за ползване на отстъпка върху данъка за довнасяне при подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ по електронен път (чл. 53, ал. 2 – изм., § 48 от ПЗР на ЗИДЗДДС)

4. Електронно подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от предприятията – платци на доходи (чл. 56, ал. 2 – нова, § 47 от ПЗР на ЗИДЗДДС)

5. Срок за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ (чл. 73, ал. 4 ЗДДФЛ – изм., § 49 от ПЗР на ЗИДЗДДС)

Глава втора
Промени, в сила от 1.01.2017 г., които се прилагат за първи път при подаване на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2017 г.

1. Въвеждане на изискване за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на всички данъчни облекчения (чл. 23, ал. 2, чл. 49, ал. 4, т. 8)

2. Въвеждане на ново данъчно облекчение за извършени безкасови плащания (чл. 22д ЗДДФЛ)

3. Нова процедура на годишно облагане на доходи, подлежащи на облагане с окончателен данък, с източник чужбина (чл. 50, ал. 1, т. 3, чл. 55, ал. 2, чл. 67, ал. 4)

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ЗАКОН за данък върху добавената стойност

КОМЕНТАР на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1.01.2018 г.

1. Нови моменти, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС

2. Изменения и допълнения при корекциите на данъчен кредит

3. Декларациите и отчетните регистри по ЗДДС вече се подават само по електронен път

4. Правилото за дата на възникване на доставките с поетапно изпълнение ще важи и когато техен предмет са стоки

5. При превози на товарни автомобили и шофьорите им между България и друга държава членка не се извършват услуги по превоз на пътници

6. Създадени са допълнителни хипотези, при които златни монети могат да бъдат третирани като инвестиционно злато

7. Промени при обезпеченията по повод сделки с течни горива

8. Изменения и допълнения, отнасящи се до регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти чрез фискални устройства

9. Други промени в закона

АКЦИЗИ

ЗАКОН за акцизите и данъчните складове

КОМЕНТАР на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2017 г.

1. Промени, свързани с облагането с акциз на тютюневите изделия

2. Промяна в понятието "енергиен продукт за отопление"

3. Промени в разпоредбите относно освобождаване и възстановяване на акциз

4. Промени в правилата относно заплащане на акциза

5. Нови правила в производствата по издаването на удостоверителни документи по реда на ЗАДС

6. Промени в регулацията, свързана с производството на алкохолни напитки

7. Промени, свързани с търговията с природен газ

8. Промени в режима за бандеролите

9. Нови разпоредби относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

10. Промени относно обезпеченията

11. Ново изискване при издаване на акцизен данъчен документ при доставка на природен газ, въглища или кокс на освободен от акциз краен потребител

12. Изключване на лицензираните складодържатели от режима за търговия с тютюневи изделия

13. Нови ограничения и забрани при прилагането на акцизното законодателство

14. Разширяване правомощията на митническите органи, свързани с контрола върху акцизните стоки

15. Промени в административнонаказателните разпоредби на ЗАДС

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ЗАКОН за местните данъци и такси

КОМЕНТАР на промените в Закона за местните данъци и такси

Глава първа
Нова уредба на таксата за битови отпадъци

1. Видове услуги, за които се дължи такса

2. Дейности, включени във всяка услуга по чл. 62 ЗМДТ

3. План-сметка за разходите по предоставяне на услугите

4. Основи за определяне на таксата

5. Определяне броя на ползвателите на услугите в имота

6. Хипотези, при които не се дължи такса

7. Административнонаказателни разпоредби

8. Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 от закона

9. Момент на влизане в сила на новата уредба

Глава втора
Други промени в Закона за местните данъци и такси

1. Събиране на такси от концесионера

2. Данъчно облагане след служебно прекратяване на регистрацията за движение

3. Данъчно облагане при кражба на превозно средство

4. Отпадане на облагането на специализирани ремаркета

5. Облагане на четириколесни превозни средства, определени с Регламент (ЕС) № 168/2013

6. Освобождаване от данък на електрически превозни средства от категории L5е, L6е и L7е

7. Автоматична проверка за платен данък върху превозните средства

8. Изменение на формулата за определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници

9. Такса за предоставяне на данни по чл. 87, ал. 11 ДОПК

10. Формиране на отчетна стойност на сгради

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

КОМЕНТАР на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2017 г.

1. Промени в кръга на лицата, отговорни за задълженията на други лица

2. Данъчна и осигурителна информация

3. Уведомяване при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие

4. Данъчно-осигурителна сметка

5. Срок за извършване на ревизията

6. Фискален контрол върху движение на стоки с висок фискален риск

7. Прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)

8. Автоматичен обмен на финансова информация в областта на данъчното облагане

9. Процедура за обмен на информация с други държави и процедура за административно сътрудничество с държавите членки на Европейския съюз, в областта на данъците

10. Особени правила за автоматичния обмен на отчети по държави

11. Обжалване по административен и съдебен ред

12. Изпълнение по реда на ДОПК (ДВ, бр. 58, 63, 85 и 86 от 2017 г.)

13. Процедура за взаимна помощ с държавите членки при събиране на публични вземания

14. Взаимна помощ при събиране на вземания по силата на международни договори

15. Промени при определяне кръга на лицата, които могат да извършват експертиза