Новото данъчно законодателство през 2019 година

  • Корична цена: 38,40 лв.
  • Отстъпка: 3,84 лв.
  • Крайна цена: 34,56 лв.

Съдържанието на книгата включва актуализираните нормативни текстове на данъчните закони. В изчерпателни приложни коментари са разяснени новите моменти в данъчното законодателство, в сила от началото на годината. Разработени са цял набор от експертни решения на конкретни въпроси, извлечени от практиката на счетоводителя и данъчния експерт.

Изданието отразява промените в законодателството към 11 януари 2019 година.

КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
Закон за корпоративното подоходно облагане
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2019 година


Глава първа
Общ преглед на промените в ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г., обнародвани в ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.

Глава втора
Въвеждане в зкпо на правилото за ограничаване приспадането на лихвите по Директива 2016/1164/ес (ATAD)
1. Обхват, съдържание и приети механизми съобразно директивата на новия чл. 43а ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г.
2. Същностни характеристики и специфики при прилагане на новия чл. 43а ЗКПО от 01.01.2019 г.
3. Извършени промени в чл. 43 ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г. 
4.Допълнения в разпоредбите на глава деветнадесета „Преобразуване на дружества и кооперации и прехвърляне на предприятие“ на ЗКПО, в сила от 01.01.2019 г., във връзка с въвеждането на правилото за ограничаване на приспадането на лихви (чрез нов чл. 43а)

Глава трета
Въвеждане на данък върху печалбата на контролирани чуждестранни дружества и места на стопанска дейност в чужбина съгласно правилата на Директива 2016/1164/ЕС (ATAD)
1. Какво представлява контролираното чуждестранно дружество?
2. Как се определя данъчният финансов резултат в случаите на контролирано чуждестранно дружество?
3. Право на данъчен кредит
4. Авансови вноски в случаите на контролирани чуждестранни дружества
5. Задължение за водене на регистър на контролираните чуждестранни дружества

Глава четвърта
Нови правила за данъчното третиране за целите на ЗКПО на договори за лизинг съгласно Международните счетоводни стандарти при лизингополучателите
1. Мотиви и аргументи за специфично данъчно третиране на отчетените приходи и разходи от лизингополучателите, прилагащи МСФО 16 Лизинг
2. Възприет законодателен подход за елиминиране на ефектите от МСФО 16 при лизингополучатели по лизинг с цел постигане на данъчна равнопоставеност, независимо от прилаганата счетоводна база
3. Други практически аспекти при данъчното третиране по ЗКПО на лизингополучатели по договори за лизинг, прилагащи МСФО 16 от 01.01.2019 г. 

Глава пета
Промяна в реда за облагане, деклариране и внасяне на данъците по ЗКПО в случаите на заличаване на данъчно задължено лице
1. Корпоративен данък
2. Данък, удържан при източника
3. Данък върху разходите
4. Алтернативни данъци

Глава шеста
Промени в ЗКПО, свързани с прецизиране на разпоредби с цел улесняване на практическото му прилагане, и други изменения за 2019 г., които не са обхванати в предходните глави от коментара
1. Промени, свързани с подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО
2. Промени, свързани с деклариране на избора за облагане с данък върху разходите на доходите в натура, представляващи разходи в натура 
3. Допълнения в изискванията от 01.01.2019 г. към образците на ваучери за храна и към лицата, осъществяващи дейност като оператори на ваучери за храна
4. Изменения и допълнения за 2019 г. в чл. 31, ал. 1 ЗКПО относно лицата, в чиято полза са данъчно признати направените разходи за дарения

ДАНЪЦИ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 година 


Глава първа
Данъчни облекчения
1. Намалени са документите, които се прилагат при ползване на данъчното облекчение за млади семейства 
2. Направени са промени в данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания
3. Промяна в лицата, за които се ползва данъчно облекчение за дарения
4. Направено е уточнение във връзка с липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползването на всички данъчни облекчения по ЗДДФЛ
5. Промяна във връзка с ползване на данъчно облекчение за дарения

Глава втора
Нови данъчни режими
1. Въведено е ново данъчно третиране на облагаемите парични и предметни награди 
2. Въведен е нов режим за облагане на доходи, придобити под формата на субсидии от физически лица, които не са регистрирани като земеделски стопани

Глава трета
Служебни бележки
Глава четвърта
Годишна данъчна декларация
1. Въведени са нови правила при закръгляване на данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
2. Променени са правилата за едноличните търговци, които не извършват дейност през годината във връзка с неподаване на годишен отчет за дейността
3. Въведен е начален момент за подаване на годишната данъчна декларация
4. Променен е срокът за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
5. Въведени са нови правила за подаване на годишната данъчна декларация от самоосигуряващите се лица 

Глава пета
Данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ
1. Направено е уточнение във връзка с декларирането на дължимия данък за доходите от трудови правоотношения
2. Въведени са нови правила за подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ от самоосигуряващите се лица 

Глава шеста
Срокове за внасяне на дължимите данъци
1. Направена е корекция във връзка с удържането на данък при извършено скрито разпределение на печалбата
2. Създаден е нов допълнителен срок за внасяне на данъка за доходи на починали лица

Глава седма
Подаване на информация
1. Направени са различни промени във връзка с подаването на справката по чл. 73, ал. 1 ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица
2. Въведено е задължение за предоставяне на информация за изплатени доходи по трудови правоотношения чрез нова справка по чл. 73, ал. 6 ЗДДФЛ 
3. Предоставена е нова възможност за извършване на корекции на справките по чл. 73 ЗДДФЛ
4. Подаване на справката по чл. 73а, ал. 5 ЗДДФЛ само по електронен път

Глава осма
Други промени в ЗДДФЛ
1. Променена е дефиницията за занаятчийска дейност
2. Промяна във връзка с необлагаемите доходи
3. Задължение за обнародване в „Държавен вестник“

ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Закон за данък върху добавената стойност
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност и в правилника за неговото прилагане за 2019 година

1. Третиране по ЗДДС на ваучерите, регламентирани с Директива 2016/1065
2. Промени при доставките на услуги по електронен път, услугите за радио- и телевизионно излъчване и далекосъобщителните услуги
3. Промени в начина на определяне на данъчната основа на безвъзмездни доставки на стоки, приравнени на възмездни съгласно чл. 6, ал. 3 и чл. 7, ал. 4 от закона 
4. Изменения и допълнения, свързани с дерегистрацията и правото на данъчен кредит при повторна регистрация
5. Въведена е допълнителна хипотеза за доставки на услуги, свързани с международен транспорт
6. Нови освободени доставки
7. Пренесени са текстове от ППЗДДС, отнасящи се до корекциите на данъчен кредит
8. Удължен е срокът за внасяне на ДДС по последната справка-декларация
9. Обезпеченията при течните горива
10. Други промени, в сила от 01.01.2019 г.
11. От средата на 2019 г. се въвежда отложено начисляване на ДДС при внос на определени категории стоки

АКЦИЗИ
Закон за акцизите и данъчните складове
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове за 2019 година 

1. Разширяване на кръга на данъчно задължените лица по ЗАДС
2. Разширяване обхвата на понятието „тютюн за пушене (за лула и цигари)“
3. Промени в правилата за освобождаване от облагане с акциз на енергийни продукти.
4. Правила за акцизни стоки с колекционерска стойност
5. Промени в изискванията за получаване на статут по ЗАДС 
6. Нови условия за издаване на лиценз за управление на данъчен склад по отношение на лицензираните складодържатели на нефт и продукти от нефтен произход
7. Нови правила, свързани с прекратяване действието на лиценз за управление на данъчен склад
8. Промени в разпоредбите относно независимите малки пивоварни
9. Промени в условията за регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители
10. Промени в бандеролната система
11. Относно системата за проследяване на тютюневи изделия
12. Промени относно обезпеченията при режим отложено плащане на акциз
13. Промени в разпоредбите относно документацията и отчетността по ЗАДС
14. Промени в областта на забраните и ограниченията по ЗАДС
15. Промени, свързани с контрола, осъществяван от митническите органи
16. Промени в административнонаказателните разпоредби
17. Други промени в ЗАДС

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Закон за местните данъци и такси
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година

1. Данък върху недвижимите имоти
2. Данък върху наследствата
3. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
4. Данък върху превозните средства
5. Патентен данък
6. Такса за битови отпадъци
7. Други промени в ЗМДТ

ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2018 година

1. Разширяване кръга на правомощията на органите по приходите, регламентирани в чл. 12 ДОПК
2. Промени при солидарната отговорност по реда на чл. 19 ДОПК на третите лица за непогасените данъчни и осигурителни задължения на други данъчно задължени лица
3. Допълване на правилата относно изискванията към лицата, на които се възлага извършването на експертиза в производствата по ДОПК
4. Разширяване на кръга от лица, на които може да бъде предоставена данъчна и осигурителна информация 
5. Промени в реда за уведомяване на НАП при прекратяване, прехвърляне и преобразуване на предприятие
6. Определяне по нов критерий на местната подсъдност на административните съдилища, на които са подсъдни споровете относно законосъобразността на актовете и действията на органите на НАП
7. Въвеждане на праг за касационно обжалване по ДОПК
8. Въвеждане на нова формула за определяне на държавните такси при касационното обжалване
9. Промени в реда за предоставяне на информация за наличието или липсата на задължения
10. Разширява се обхватът на достъп до служебни тайни при обмена на информация с други държави, необходима за прилагане на законодателството във връзка с данъчното облагане
11. Промяна в начина на удостоверяване на задълженията при прехвърляне на собствеността върху моторни превозни средства
12. Въвеждане на правомощие на Министерския съвет на Република България да определя разпоредителите с бюджет, които информират приходните органи за предстоящи разходи