Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Приложен коментар
Проблеми на правоприлагането
Анализ на съдебната практика

1. издание

  • Корична цена: 72,00 лв.
  • Отстъпка: 7,20 лв.
  • Крайна цена: 64,80 лв.

Книгата представя цялостно научно-приложно изследване на правната материя на обезпеченията. Обхванати и систематизирани са всички видове обезпечения, уредени в различни нормативни актове: Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Закона за особените залози, Закона за договорите за финансово обезпечение, Гражданския процесуален кодекс и други. Разгледани са правните институти с обезпечителни функции, обезпечителните институти и обезпечителния процес. Отделните теми и въпроси са коментирани и анализирани от гледна точка на проблемите на правоприлагането и развитието на съдебната практика. Теоретичните постановки се съпътстват с конкретни примери и казуси, дават се правни разрешения, посочват се особените хипотези.

Изследването включва и анализ на богатата съдебна практика – основно на Върховния касационен съд, но и на други съдебни институции.

Използвани съкращения
Въведение

Част първа
ПРАВНИ ИНСТИТУТИ С ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ ФУНКЦИИ


Глава първа
ОТГОВОРНОСТ НА ДЛЪЖНИКА – СЕКВЕСТИРУЕМОСТТА КАТО ГРАНИЦА НА ОБЕЗПЕЧЕНОСТТА
§ 1. Постановка на въпроса
§ 2. Отпадане на несеквестируемостта

Глава втора
ПРИВИЛЕГИИ
Раздел I
Привилегии по Закона за задълженията и договорите
§ 1. Понятие и видове
§ 2. Обезпечителна функция
§ 3. Ред на привилегиите по чл. 136 ЗЗД
§ 4. Други привилегировани вземания
§ 5. Обжалване на разпределението, извършено от съдебния изпълнител в нарушение на реда на привилегиите
Раздел II
Привилегии в производството по търговска несъстоятелност
§ 1. Правна уредба и видове привилегии при търговската несъстоятелност
§ 2. Ред на привилегиите по чл. 722, ал. 1 ТЗ
§ 3. Сметка за разпределение

Глава трета
ВСТЪПВАНЕ В ДЪЛГ
§ 1. Общи положения
§ 2. Определение, правна същност и правна характеристика
§ 3. Правно действие на встъпването в дълг
§ 4. Встъпването в дълг и поръчителството
§ 5. Встъпване в дълг и заместване в дълг
§ 6. Встъпването в дълг и договорът в полза на трето лице
§ 7. Регресно и суброгационно право на встъпилия в дълг към длъжника

Глава четвърта
ЗАДАТЪК
§ 1. Понятие и видове
§ 2. Функции
§ 3. Акцесорност
§ 4. Предпоставки за осъществяването на обезпечителната функция на задатъка
§ 5. Недействителност на задатъка
§ 6. Приложно поле
§ 7. Проявления на обезпечителната функция
§ 8. Задатъкът и другите обезпечения

Глава пета
НЕУСТОЙКА
§ 1. Понятие и видове
§ 2. Функции на неустойката
§ 3.Акцесорност на неустойката по отношение обезпечаваното договорно задължение
§ 4. Въздействие на обезпечителната функция върху валидността на неустоечната клауза
§ 5. Обхват на обезпечителната функция
§ 6. Предпоставки за осъществяване на обезпечителната функция на неустойката
§ 7. Проявления на обезпечителната функция на неустойката
§ 8. Неустойката и другите обезпечения

Глава шеста
ПРИХВАЩАНЕ
§ 1. Понятие за прихващане
§ 2. Правопораждащ фактически състав на правото на прихващане
§ 3. Упражняване на правото на прихващане
§ 4. Действие на прихващането
§ 5.Факултативно прихващане

Глава седма
ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА НА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КРЕДИТОР (СУБРОГАЦИЯ)
§ 1. Същност и правна уредба на суброгацията
§ 2. Предпоставки за встъпване в правата на удовлетворения кредитор по чл. 74 ЗЗД
§ 3. Действие на суброгацията
§ 4. Суброгация и погасителна давност
§ 5. Частична суброгация
§ 6. Договорна суброгация

Глава осма
СОЛИДАРНОСТ И НЕДЕЛИМОСТ
§ 1. Общи положения относно солидарността
§ 2. Активна солидарност
§ 3. Пасивна солидарност
§ 4. Неделими задължения

Глава девета
РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
§ 1. Понятие и функции
§ 2. Проявление на обезпечителната функция на развалянето

Глава десета
МЕНИТЕЛНИЧНИ ЕФЕКТИ
§ 1. Менителничните ефекти като обезпечение
§ 2. Неизпълнението на задължението по каузалното отношение, което се гарантира с менителница и възраженията по менителницата
§ 3. Ефектът от погиването на гаранционната менителница спрямо даденото обезпечение
§ 4. Действия по менителницата, издадена като гаранция за изпълнението на задължение по каузално отношение, след изпълнение на каузалното задължение
§ 5. Джиро за обезпечение

Глава единадесета
АКРЕДИТИВ
§ 1. По­ня­тие и правна уредба
§ 2. Правен анализ на отношенията по акредитива в широк смисъл
§ 3. Акредитивът в тесен смисъл
§ 4. Видове акредитиви

Глава дванадесета
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ В ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПРАВО. ЗАСТРАХОВКИ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ, БАНКОВИ КРЕДИТИ, ДОГОВОРИ ЗА ЛИЗИНГ И НА ФИНАНСОВИ ЗАГУБИ
§ 1. Общи положения
§ 2. Застраховка, сключена от кредитор за обезпечение на неговото вземане – чл. 382 КЗ
§ 3. Застраховка на материално или нематериално благо на длъжника – чл. 382, ал. 2 КЗ
§ 4. Обща правна постановка за двата вида договори
§ 5. Застраховка в полза на кредитор, сключена от длъжник – чл. 383 КЗ
§ 6. Застраховка, сключена по повод на лизингово имущество – чл. 384 КЗ
§ 7. Проблеми в съдебната практика в областта на застраховка „живот“ и „злополука“ на кредитополучатели
§ 8. Обезпечаване на кредитори срещу други финансови загуби

Глава тринадесета
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ НА ДЛЪЖНИКА
§ 1. Постановка на въпроса
§ 2. Непреодолима сила
§ 3. Стопанска непоносимост

Част втора
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ ИНСТИТУТИ


Глава четиринадесета
ПРАВО НА ЗАДЪРЖАНЕ
Раздел I
Възражение за неизпълнен договор и право на задържане по ЗЗД
§ 1. Същинско и несъщинско право на задържане
§ 2. Възражение за неизпълнен договор
§ 3. Право на задържане по чл. 91 ЗЗД
Раздел II
Търговско право на задържане
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Предпоставки
§ 3. Упражняване на правото на задържане

Глава петнадесета
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЛЪЖНИКА ОТ КРЕДИТОРА (АCTIO ОBLIQUA)
§ 1. Същност на правото по чл. 134 ЗЗД
§ 2. Приложно поле на чл. 134 ЗЗД
§ 3. Предпоставки за възникване на правото по чл. 134 ЗЗД
§ 4. Ред за упражняване на правото на кредитора по чл. 134 ЗЗД
§ 5. Действие на съдебното решение

Глава шестнадесета
ОТМЕНИТЕЛНИ ИСКОВЕ
Раздел I
Отменителният иск по чл. 135 ЗЗД
Постановка на въпроса
§ 1. Условия за възникване на правото по чл. 135 ЗЗД
§ 2. Субективен елемент – знанието и намерението за увреждане
§ 3. Упражняване на правото по чл. 135 ЗЗД
Процесуалноправни и материалноправни въпроси
§ 4. Давност и правото по чл. 135 ЗЗД
§ 5. Действие на съдебното решение при уважен иск по чл. 135 ЗЗД и последици от обявената относителна недействителност
Раздел II
Отменителните искове по чл. 647, ал. 1 от Търговския закон
§ 1. Обща характеристика на отменителните искове
§ 2. Отграничение от преферентните искове
§ 3. Общи елементи на фактическите състави
§ 4. Отменителни искове за атакуване на безвъзмездни сделки
§ 5. Отменителният иск по чл. 647, ал. 1, т. 3 ТЗ
§ 6. Отменителни искове за атакуване на обезпечения в полза на трети лица
§ 7. Отменителни искове за атакуване на увреждащи сделки със свързани лица
§ 8. Съотношение между отделните отменителни искове и между тях и Павловия иск

Глава седемнадесета
ПОРЪЧИТЕЛСТВО В ГРАЖДАНСКОТО И В МЕНИТЕЛНИЧНОТО ПРАВО
Раздел I
Поръчителство в гражданското право
§ 1. Основни положения на поръчителството
§ 2. Приложно поле на договора за поръчителство
§ 3. Правна характеристика на договора
§ 4. Предпоставки на отговорността на поръчителя
§ 5. Поръчителство и предсрочна изискуемост при договор за кредит
§ 6. Начало на срока по чл. 147, ал. 1 ГПК при другите видове задължения
§ 7. Съпоръчителство или множество поръчители
§ 8. Правно положение на поръчителя
§ 9. Обратен иск на поръчителя срещу длъжника
§ 10. Прекратяване на поръчителството
Раздел ІІ
Поръчителство в менителничното право (Авал)
§ 1. Понятие
§ 2. Правна характеристика на авала
§ 3. Правно действие на менителничното поръчителство
§ 4. Обратен иск на авалиста
§ 5. Паралел между поръчителството и авала

Глава осемнадесета
ДЕЛКРЕДЕРЕ
§ 1. Терминът „Делкредере“
§ 2. Делкредере в търговското представителство
§ 3. Определение и приложно поле на договора с клауза делкредере
§ 4. Правна характеристика на договора с клауза делкредере
§ 5. Правно действие на договора с клауза делкредере
§ 6. Комисионен договор с клауза делкредере
§ 7. Правно действие на комисионния договор с клауза делкредере
§ 8. Сравнение на комисионния договор с клауза делкредере със сходни правни фигури
§ 9. Извод за правната същност на договор с клауза делкредере

Глава деветнадесета
ЗАЛОЗИ
Раздел I
Залог в гражданското право
§ 1. Залог на вещи
§ 2. Залог върху вземания
§ 3.Залог на налични ценни книги
Раздел II
Търговски залог
§ 1. Обща характеристика
§ 2. Джиро за обезпечение
§ 3. Законен търговски залог
§ 4. Удовлетворяване на заложния кредитор
Раздел III
Особени залози
§ 1. Общи положения
§ 2. Права и задължения на страните.
Съдържание на заложното право
§ 3. Действие на залога спрямо трети лица
§ 4. Особени случаи на залог
§ 5. Централен регистър на особените залози. Вписвания
§ 6. Изпълнение върху заложеното имущество
§ 7. Особени случаи на изпълнение
§ 8. Изпълнение върху търговско предприятие

Глава двадесета
ИПОТЕКА
§ 1. Понятие и характеристика
§ 2. Специалност на ипотеката
§ 3. Учредяване на ипотеката
§ 4. Съдържание на ипотечното право
§ 5. Погасяване и заличаване на ипотеката

Глава двадесет и първа
ФИНАНСОВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ
§ 1. Правна уредба, съществени елементи и differentia specifica на договорите за финансови обезпечения
§ 2. Сключване и форма на договорите за финансово обезпечение и начин на предоставянето му
§ 3. Видове договори за финансово обезпечение
§ 4. Неизпълнение
§ 5. Уреждане на отношенията след реализиране на финансовото обезпечение
§ 6. Действие на обезпечителната сделка при прекратителна процедура и оздравителни мерки

Глава двадесет и втора
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
§ 1. Понятие
§ 2. Правна природа на банковата гаранция като източник на гаранционното отношение
§ 3. Изпълнение на задължението по банковата гаранция
§ 4. Видове банкови гаранции
§ 5. Съпоставка с други правни фигури

Глава двадесет и трета
ЗАЩИТА НА КРЕДИТОРИТЕ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО
§ 1. Защита при прехвърляне на търговско предприятие
§ 2. Защита на кредиторите при намаляване на капитала на търговско дружество
§ 3. Защита на кредиторите при преобразуване на търговско дружество
§ 4. Защита на кредиторите при ликвидация на търговско дружество

Част трета
ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС


Глава двадесет и четвърта
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
§ 1. Понятие и същност на обезпечителния процес
§ 2. Приложно поле на обезпечителния процес
§ 3. Отграничения от други средства за временна защита

Глава двадесет и пета
ДОПУСКАНЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ИСКА
§ 1. Предпоставки за допускане обезпечението на иска
§ 2. Процесуални пречки за допускане обезпечението на иска

Глава двадесет и шеста
ПРОИЗВОДСТВО ПО ДОПУСКАНЕ ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ИСКА
§ 1. Компетентен съд
§ 2. Развитие на производството по допускане обезпечението на иска
§ 3. Правен режим на определението по обезпечение на иска
§ 4. Особени правила при обезпечение на бъдещ иск
§ 5. Особени правила при обезпечение на иск за издръжка

Глава двадесет и седма
ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ
Постановка на въпроса
§ 1. Възбрана върху недвижим имот
§ 2. Запор
§ 3. Други подходящи обезпечителни мерки