Обезщетение за морални вреди в България

 • Автор: Стоян Ставру
 • Издателство: Сиела
 • Корица: мека
 • Страници: 448
 • Година на издаване: 2020
 • ISBN: 978-954-28-3216-4
 • Наличност: да
 • Цена: 24,90 лв.

Според действащото българско законодателство неимуществените, известни още като „морални”, вреди се обезщетяват „по справедливост”. Използването на толкова съпротивляващо се срещу всякаква дефиниция философско понятие като справедливостта, за да се осигури действието на една по правило ориентирана към практиката правна норма, създава сериозно напрежение в процеса на правоприлагане. Именно въпросите, продукт на това напрежение, са разгледани в настоящата книга, като това е направено в контекста на законовото изискване за създаване на методика за определяне размера на обезщетенията за неимуществени вреди вследствие на смърт или телесно увреждане при задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.

Съкращения
Обезщетяване на неимуществени вреди

 • Справедливостта като метод
 • Правна уредба по ЗЗД (1892)
  • Първи период: от 01.03.1893 г. до 13.10.1909 г.
  • Втори период: от 13.10.1909 г. до 18.02.1922 г.
  • Трети период: от 18.02.1922 г. до 12.11.1934 г.
  • Четвърти период: от 12.11.1934 г. до 01.01.1951 г.
  • Изводи
 • Правна уредба по ЗЗД (1950)
  • Задължителна съдебна практика
   • Тълкувателни актове на ВС
   • Тълкувателни актове на ВКС
  • Правна доктрина
   • Стари традиции и нови тенденции
   • Неимуществени вреди
   • Обезщетение за неимуществени вреди
   • Кръг на правоимащите лица при телесни увреждания
   • Кръг на правоимащите лица при смърт
   • Определяне на размера на обезщетението по справедливост
   • Определяне на размера на обезщетението при принос на пострадалия

Преглед на практиката на ВКС (2015 - 2019)

 • Обхват и представителност
 • Определяне на обезщетението
  • Телесно увреждане
  • Смърт
   • Дете
   • Родител
   • Съпруг
   • Друг близък

Преглед на решение на СЕС срещу България

 • Преглед на някои решения
  • Практиката на българските съдилища
  • Практиката на Съда на Европейския съюз
   • Съотношение между обема на отговорността на застрахования и обхвата на застрахователното покритие
   • Съразмерно разпределяне на вредните последици и принос на пострадалия
   • Приложимо право

Изводи и предложения

 • Създаване на методика по чл. 493а КЗ
  • Обхват и цели на методиката
  • Различни подходи при имуществени и неимуществени вреди
  • Телесни увреждания
   • Медицински (обективен) компонент
   • Психологически (субективен) компонент
  • Смърт
 • Испанският модел
  • Общо представяне
  • Телесно увреждане
   • Временни увреждания
   • Трайни последници
  • Смърт на близък

Използвана литература
Списък на резюмираните актове