Основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД

  • Автор: Мирослав Димитров
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 304
  • Година на издаване: 2013
  • ISBN: 978-954-730-816-9
  • Наличност: да
  • Корична цена: 16,00 лв.
  • Отстъпка: 2,40 лв.
  • Крайна цена: 13,60 лв.

Предмет на изследване в изложението са основанията за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД като съдържание и приложно поле. Фокусирането върху основанията за нищожност се предхожда систематично от кратко обобщение на общите положения, приети от правната доктрина и съдебната практика за нищожността въобще като правно явление, след което са разгледани отделните основания за нищожност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД – противоречие със закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави (вкл. договорите върху неоткрити наследства). Направен е и опит да бъде извършен своеобразен разрез на българското законодателство по линия на основанието за нищожност противоречие със закона, като са изведени конкретните забрани и ограничения, нарушаването на които предизвиква нищожност на сделките. Засегнати са основните частноправни нормативни актове – ЗЗД, ЗС, ЗН, ТЗ и др. По този начин се онагледяват различните законодателни техники за уреждане на предпоставките за конкретно приложение на общото правило за нищожност поради противоречие със закона. Така се открива и възможност да се вземе отношение по гранични хипотези, създаващи съмнение за нищожност, а и се придава практически облик на изследването, тъй като са разгледани спорни в практиката хипотези.

Разработката има не само теоретична, но и практическа насоченост. Обхванати и анализирани са множество съдебни решения. Приоритет е даден на по-новата съдебна практика (тази от последните 10-15 години) по прилагането на чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Някои от съдебните решения, включително тълкувателни, са разгледани в критичен план.

Мирослав Димитров е доцент по гражданско право в ЮФ на УНСС. Доктор по право и адвокат от Софийската адвокатска колегия.

Глава първа. НИЩОЖНАТА СДЕЛКА КАТО ПРАВНО ЯВЛЕНИЕ

§ 1. Общи бележки за нищожността на сделките

§ 2. Терминът „нищожност“

§ 3. Нищожността на сделките като правен институт

1. Обща характеристика на института

2. Кратък исторически преглед на развитието на института в България

§ 4. Нищожната сделка като правно явление

1. Нищожната сделка като вид недействителна сделка

2. Нищожната сделка като юридически факт

3. Нищожността на сделката като гражданскоправна санкция

§ 5. Отграничения от други частноправни явления, които не принадлежат към категорията на недействителните сделки

1. Нищожна сделка и неосъществена или недовършена сделка

2. Нищожна сделка и непротивопоставима сделка

3. Нищожна сделка и сделка под условие

4. Нищожна сделка и непозволено увреждане

5. Нищожна сделка и недействителен ФС

6. Нищожна сделка и разваляне на договор

§ 6. Отграничения от някои правни явления, лишени от правно действие, които са уредени от нормите на публичноправни отрасли

1. Нищожна сделка и нищожно нотариално удостоверяване

2. Нищожна сделка и нищожно съдебно решение

3. Нищожна сделка и нищожен административен акт

§ 7. Видове нищожни сделки

1. Видове нищожни сделки с оглед на основанието за нищожност

2. Напълно и частично нищожни сделки

3. Други видове нищожни сделки

Глава втора. ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА

§ 1. Общи бележки

§ 2. „Закон“ по смисъла на чл. 26, ал. 1 ЗЗД

1. Тълкуване на термина „закон“

2. Закон и правни актове на Европейския съюз

3. Закон и правни принципи

§ 3. Видове правни сделки, към които е приложимо основанието за нищожност по чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД

§ 4. Обща характеристика на правилото на чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД

1. Обективен състав на нищожността поради противоречие със закона

2. Бланкетен състав (несамостоятелно приложение на правилото)

3. Тезата за субсидиарност

4. Съвместимост и несъвместимост

5. Разграничение между сделка, противоречаща на закона, и сделка с правно невъзможен предмет

§ 5. „Противоречие“ по смисъла на чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД

1. Противоречие с повелителни норми от забранителен тип 78

2. Разграничение между сделка, противоречаща на закона, и забранена от закона сделка

3. Обхват на противоречието

§ 6. Закон, спрямо който се прави преценка на противоречието

§ 7. Приложно поле и предпоставки за прилагане на чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД

1. Субектен и предметен обхват на приложното поле

2. Общи предпоставки за прилагане на чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД

3. Конкретни хипотези, които следва да бъдат изключени от приложното поле на чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД

3.1. Законът свързва нарушението с други гражданскоправни последици

3.2. Липса на субективно право в патримониума на страна по сделка с прехвърлително или правоучредително действие

3.3. Липса на правно качество на страна по сделката, което се придобива чрез регистрационна или лицензионна процедура

3.4. Липса на конститутивен елемент от ФС на сделката

3.5. Липса на елемент от задължителното съдържание, установено от закона (реквизит)

3.6. Липса или опорочаване на елемент от еднороден или смесен гражданскоправен ФС, включващ сделка

§ 8. Особености на противоречието със закона като основание за нищожност в търговското право

§ 9. Разрешенията в някои чужди законодателства

1. Уредбата в Германския граждански законник и в Австрийския граждански законник

2. Уредбата във Френския граждански кодекс

3. Уредбата в Гражданския кодекс на Руската федерация

4. Уредбата в Швейцарския облигационен кодекс

5. Уредбата в някои други държави

6. Нищожността на сделките, правото на Европейския съюз и някои частни кодификации

§ 10. Изводи и препоръки

Глава трета. КОНКРЕТНИ ЗАКОНОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОСНОВАНИЯ ЗА НИЩОЖНОСТ ПОРАДИ ПРОТИВОРЕЧИЕ СЪС ЗАКОНА

§ 1. По Закона за задълженията и договорите

1. Хипотезата на „договаряне сам със себе си“

2. Клаузата за неоттегляемост на пълномощно

3. Договаряне във вреда на представлявания

4. Действия без представителна власт или извън пределите на представителната власт

5. Уговорки, освобождаващи длъжника от отговорност за неизпълнение

6. Съглашения за скъсяване или удължаване на давностни срокове и предварителен отказ от неизтекла давност

7. Забранени клаузи в договора за поръчителство

8. Забраната на чл. 152 ЗЗД

9. Конкретни ограничения и основания за нищожност на ипотеката поради противоречие със закона

10. Конкретни основания за нищожност при продажбата поради противоречие със закона

11. Конкретни ограничения и основания за нищожност при дарението поради противоречие със закона

12. Ограничения в срока на наема

13. Нищожност на уговорка в договор за гражданско дружество

14. Спогодба върху непозволен договор

15. Ограничения относно уговорки за лихви

§ 2. По Закона за собствеността

1. Забрана за отказ от право на делба

2. Забрана за делба и преразпределение на общи части

3. Забрана за прехвърляне на право на ползване

4. Нарушаване на реда за продажба на идеална част

§ 3. По Закона за наследствотo

1. Самостоятелност на завещателното разпореждане

2. Недействителност на завета на определена вещ

3. Хипотезите на чл. 42 ЗН

4. Ограничения във връзка с приемането или отказа от наследство

5. Нищожност на делбата поради неучастие на сънаследник или съсобственик

6. Изключване на наследник с право на запазена част от приживна делба

7. Недействителност на разпоредителни сделки с отделни наследствени предмети

8. Накърняване на запазена част

§ 4. По Семейния кодекс

1. Ограничения в съдържанието на брачния договор, водещи до нищожност поради противоречие със закона

2. Изисквания при разпореждане с общо и лично имущество на съпрузите, които не водят до нищожност на сделките

3. Ограниченията на чл. 130, ал. 3 и 4 СК за разпореждане с имущество на ненавършили пълнолетие лица

§ 5. По Търговския закон

1. Забрана за ограничаване на дейността на търговския представител след прекратяване на договора за търговско представителство

2. Забрана за самостоятелно прехвърляне на фирма на едноличния търговец

3. Ограничения в предмета на апортна вноска

4. Забрана за опрощаване и прихващане на задължения на съдружници и акционери

5. Неспазване на задължителни изисквания на закона за извършване на някои сделки от търговски дружества

6. Ограничения при придобиване на собствени акции от акционерно дружество

7. Конкретни основания за нищожност на решения на органи на търговски дружества

8. Нищожност на уговорка за освобождаване на превозвача от отговорност

9. Недействителност на действия или сделки, извършени след откриване на производството по несъстоятелност

10. Персонални ограничения за придобиване на вещи и права от масата на несъстоятелността

§ 6. Конкретни ограничения и основания за нищожност, уредени в други закони

1. Ограничения за извършване на банкови сделки и някои сделки, извършвани от банки по Закона за кредитните институции

2. По Закона за защита на потребителите

3. По Закона за защита на конкуренцията

4. По Кодекса за застраховането

5. По Закона за държавната собственост

6. По Закона за общинската собственост

7. По Закона за обществените поръчки

8. По Закона за устройство на територията

§ 7. Обобщение

Глава четвърта. ЗАОБИКАЛЯНЕ НА ЗАКОНА

§ 1. Общи положения

§ 2. Предпоставки за прилагане на заобикалянето на закона

1. Разграничение между противоречие със закона и заобикалянето му

2. Колко и какви са сделките при заобикалянето на закона

3. Особености при прилагане на заобикалянето на закона

4. Отрицателни предпоставки

§ 3. Заобикаляне на закона и симулация

1. Кратка правна характеристика на симулацията

2. Съпоставка между симулация и заобикаляне на закона

2.1. Абсолютна симулация и заобикаляне на закона

2.2. Относителна симулация и заобикаляне на закона

§ 4. Заобикаляне на закона и фидуциарни сделки

§ 5. Обхват на приложното поле на заобикалянето на закона

Глава пета. НАКЪРНЯВАНЕ НА ДОБРИТЕ НРАВИ

§ 1. Обща характеристика на добрите нрави

1. Същност на добрите нрави като социален феномен

2. Липса на формализъм

3. Относителност и субективизъм

4. Изменчивост във времето

§ 2. Белези на състава на основанието за нищожност по чл. 26, ал. 1, пр. 3 ЗЗД

1. Обективност

2. Бланкетен състав

3. Самостоятелност като основание за нищожност

§ 3. Граници на приложение

§ 4. Договори върху неоткрити наследства

Глава шеста. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ОСНОВАНИЯТА ЗА НИЩОЖНОСТ ПО ЧЛ. 26, АЛ. 1 ЗЗД

§ 1. Непораждане на правно действие

1. Принципът

2. Някои изключения от принципа

3. Странични ефекти от липсата на правно действие

§ 2. Имуществени последици

1. Общи положения

2. Предпоставки за прилагане на правилото на чл. 34 ЗЗД при нищожните сделки по чл. 26, ал. 1 ЗЗД

3. Съпоставка между чл. 34 и чл. 55, ал. 1 ЗЗД

4. Кой може да иска връщане на полученото, кой трябва да върне полученото, какво трябва да се върне и кога

§ 3. Последици за правата на трети лица

§ 4. Други (евентуални) последици

1. Конверсия

2. Нищожната сделка като елемент от граждански ФС

3. Нищожната сделка като елемент от неграждански ФС

§ 5. Процесуални въпроси във връзка с релевиране на нищожността и последиците от нея

1. Предявяване на нищожността

2. Упражняване на права във връзка с изпълнението на нищожни сделки

3. Преценка за нищожност на сделка в рамките на охранителни, регистърни и административни производство

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложения de lege ferenda

2. Предложения за подобряване на тълкуването и прилагането на чл. 26, ал. 1 ЗЗД

3. Заключение