Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК

  • Автор: Емилия Панайотова
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 276
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-084-2
  • Наличност: да
  • Корична цена: 17,00 лв.
  • Отстъпка: 1,70 лв.
  • Крайна цена: 15,30 лв.

Книгата е първото цялостно изследване у нас, посветено на формирането, същността и последиците от нарушаване на основните принципи на изпълнителната дейност. Тяхното обособяване и изясняване е осъществено при съблюдаване на разликата между форми на изпълнителната дейност и форми на дейност на административните органи. Само част от дейността, която извършват административните органи, е с характеристиките на изпълнителна дейност. Изпълнителна е всяка дейност, извършвана при осъществяване на функциите по управление на различни сфери от обществения живот чрез упражняване на административни правомощия. В зависимост от вида на административните правомощия се обособяват и отделните форми на изпълнителна дейност. Въз основа на анализа на изпълнителната дейност във функционален и в организационен аспект се налага изводът, че за окачествяването на една дейност като “изпълнителна” не е определящо обстоятелството какъв е субектът, който я осъществява. От основно значение е съдържанието на дейността, която се осъществява. Законодателят обаче все още не е достигнал до иначе обоснованото разбиране за даване приоритет на функционалния подход при определяне характера на съответната дейност.

При осъществяване на изследването е приложен комплексен подход – използвани са достиженията на общата теория на правото, на конституционното право, на правото на ЕС, на международното публично право, наред с тези на теорията на административното право и на административния процес. На основата на обхватен и задълбочен анализ на относимата към разглежданите въпроси практика на Съда на ЕС, на Европейския съд по правата на човека, на Конституционния съд, на Върховния административен съд и на другите административни съдилища са откроени проблеми в правната уредба на основните принципи на изпълнителната дейност и са направени съответни предложения de lege ferenda.

Книгата е предназначена за съдии, прокурори, адвокати, студенти по право; за работещите в институциите на законодателната и изпълнителната власт; за работещите в институциите на ЕС, както и за всички, които се интересуват от административно право и административен процес.

Глава първа. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

§ I. Изпълнителната дейност във функционален аспект

1. Терминът „изпълнителна дейност“ и сходните му термини

2. Форми на дейност и форми на изпълнителна дейност на административните органи

§ II. Изпълнителната дейност в организационен аспект – понятие за „административен орган“ по АПК

1. Органи, които принадлежат към системата на изпълнителната власт

2. Носители на административни правомощия, овластени въз основа на закон

Глава втора. ПОНЯТИЕ ЗА ПРИНЦИПИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ

§ I. Принципи на изпълнителната дейност – съпоставителен анализ

1. Обща характеристика на правните принципи

2. Основни принципи на АПК и основни принципи на изпълнителната дейност

3. Конституционните принципи на парламентарно управление и основните принципи на изпълнителната дейност

§ II. Основни принципи на правото на ЕС и принципите на изпълнителната дейност

1. Функции на основните принципи на правото на ЕС

2. Формиране на основните принципи на изпълнителната дейност според правото на ЕС

Глава трета. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ СПОРЕД АПК И ПРАВОТО НА ЕС

§ I. Предварителни бележки

§ II. Принцип на законност

1. Прилагане на НА от по-висока степен

2. Може ли да се приеме, че противоречието или неприлагането на правото на ЕС в лицето на основен негов принцип е сред основанията за незаконосъобразност, уредени в чл. 146 АПК?

§ III. Принцип на самостоятелност и безпристрастност

1. Правило на компетентността

2. Самостоятелност на административните органи при упражняване на компетентността им

3. Безпристрастност на административните органи при упражняване на компетентността им

§ IV. Принцип на съразмерност/пропорционалност

1. Принципът на пропорционалност в правото на ЕС

2. Принципът на пропорционалност в практиката на КС

3. Принципът на пропорционалност в АПК

§ V. Принцип на последователност и предвидимост

1. Принципът на последователност и предвидимост в правото на ЕС

2. Принципът на последователност и предвидимост в практиката на КС

3. Принципът на последователност и предвидимост в АПК

§ VI. Принцип на добра администрация

1. Добрата администрация в правото на ЕС

2. Правна уредба на добрата администрация в АПК

§ VII. Принцип на достъпност, публичност и прозрачност

1. Принципът на достъпност, публичност и прозрачност в правото на ЕС

2. Принципът на достъпност, публичност и прозрачност в АПК

§ VIII. Принцип на служебното начало

§ IХ. Принцип на комплексно административно обслужване

1. Понятие за административно обслужване

2. Понятие за комплексно административно обслужване в АПК

3. Връзка на принципа на КАО с принципа на достъпност, публичност и прозрачност в условията на използване на ИКТ

§ X. Принцип на правото на защита

1. Принципът на правото на защита в правото на ЕС

2. Принципът на правото на защита в практиката на КС

3. Принципът на правото на защита в АПК

§ XI. Принцип на равенство

1. Принципът на равенство в правото на ЕС

2. Принципът на равенство в практиката на КС

3. Принципът на равенство в АПК

§ XII. Принцип на истинност

§ XIII. Принцип на език

1. Принципът на език в правото на ЕС

2. Принципът на език в АПК