Особени залози и други обезпечения

2 06 С03

8. издание
към 20 януари 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 128
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-149-8
  • Наличност: да
  • Корична цена: 4,90 лв.
  • Отстъпка: 0,98 лв.
  • Крайна цена: 3,92 лв.

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози.

С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция.

В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.

Поместени са и диспозитивите на тълкувателни решения по прилагането на разпоредби на Закона за особените залози.

1. Закон за особените залози

2. Закон за договорите за финансово обезпечение

3. Извлечения от:

3.1. Закона за задълженията и договорите
3.2. Търговския закон
3.3. Кодекса на търговското корабоплаване
3.4. Закона за гражданското въздухоплаване

4. Наредба за дейността на заложните къщи
5. Тълкувателни решения