Особени залози и други обезпечения

2 06 С03

7. актуализирано издание
към 15 септември 2017 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 128
  • Година на издаване: 2017
  • ISBN: 978-619-226-022-4
  • Наличност: да
  • Корична цена: 4,90 лв.
  • Отстъпка: 0,49 лв.
  • Крайна цена: 4,41 лв.

В сборника е представена уредбата на особените залози – видове, учредяване и действие спрямо трети лица, изпълнение върху заложеното имущество, Централен регистър на особените залози и дължими държавни такси.

С поместените извлечения от Закона за задълженията и договорите, Търговския закон, Кодекса на търговското корабоплаване и Закона за гражданското въздухоплаване и с помощта на анотиращите бележки към тях читателят може да получи обща представа за системата на обезпеченията в българското право. Предвид спецификата и разпокъсаността на уредбата извлеченията не са изчерпателни, но дават възможност за съпоставка и разграничаване на различните институти с обезпечителна функция.

В пълен текст са включени Законът за договорите за финансово обезпечение и Наредбата за дейността на заложните къщи, регулираща условията и реда за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.

1. Закон за особените залози

2. Закон за договорите за финансово обезпечение

3. Извлечения от:

3.1. Закон за задълженията и договорите
3.2.Търговски закон
3.3. Кодекс на търговското корабоплаване
3.4. Закон за гражданското въздухоплаване 

4. Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози

5. Наредба за дейността на заложните къщи