2004


Списание „Адвокатски преглед“ излиза от януари 2000 година. Разпространява се безплатно чрез адвокатските съвети в София и страната.
То се издава, както пишат неговите създатели в увода към първия брой, „не само поради необходимостта от информационен бюлетин, а заради дълбокото убеждение, че българската адвокатура се нуждае от орган, който да бъде защитник на нейните права и справедливи интереси и изразител на нейните становища“.

 

Редакционна колегия

Даниела Доковска – главен редактор, Васил Начков, Ели Христова, Ина ЛулчеваАдвокатски преглед 12/2004

Суперфицията в съвременното българско право

Изменение на данъчни задължения

Автори: Борислав Захариев и Александър Джеров

Адвокатски преглед 10–11/2004

Наредба № 2 за изпита за адвокати и младши адвокати

Наредба № 3 за регистрите

Съвместно упражняване на адвокатската професия в България

Автори: Рупърт Волф и Валентин Бенатов

Адвокатски преглед 9/2004

Правен режим на подзаконовите нормативни актове в Република България

Прекратяване на наказателното производство от прокурора

Автори: Асен Запрянов, Людмила Николова и Александра Цекова

Адвокатски преглед 8/2004

Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Правна уредба на имиграцията и бежанците

Автори: Илиана Савова, Асен Запрянов и Хари Хараламбиев

Адвокатски преглед 7/2004

Закон за адвокатурата

Адвокатски преглед 5–6/2004

юрисдикцията, лошото администриране, пристрастността и съдебната намеса в арбитража

тълкувателни решения на ВКС и ВАС

Автори: Асен Запрянов, Добринка Радойнова и Ивайло Дерменджиев

Адвокатски преглед 3–4/2004

За дисциплинарната отговорност

Основни принципи на съдебномедицинските експертизи

 

Автори: Семих Гюнер, Бояна Августа Берчи, Любомир Владикин, Александър Тризлинцев, Георги Д. Челебиев и Добринка Радойнова

Адвокатски преглед 1–2/2004

Общо събрание на адвокатите

Продължаваното престъпление

Автори: Асен Запрянов, Вероника Имова и Васил Т. Василев