Подбрана библиография по частно право

  • Съставител: Кристиан Таков
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 136
  • Година на издаване: 2006
  • ISBN: 954-730-352-X
  • Наличност: да
  • Корична цена: 4,80 лв.
  • Отстъпка: 0,48 лв.
  • Крайна цена: 4,32 лв.

Поради практическата си насоченост тази библиография не е пълна, а селективна. Подборът е правен не въз основа на качествата на съчиненията или от пристрастия. Единственият критерий е актуалността на книгите или статиите. Библиографията обхваща материалното частно право. Международното частно право, трудовото право и гражданският процес не са представени пълно. Публичноправните клонове и общотеоретичните въпроси са засегнати само фрагментарно и доколкото съответните съчинения имат пряка връзка с частното право.

Интересното в книгата е, че подредбата на съчиненията е по материи. При това е използвана йерархична структура от три нива, което улеснява търсенето. Селективният характер на библиографията, стремежът в нея да се обхванат предимно актуалните съчинения, и нейната подредба по матирии предполагат, че тя е насочена най-вече към студентите по право. Затова тази книга е в поредицата MODUS STUDENDI. Независимо от това тя ще бъде полезна и за действащите юристи.

Административно право

varia

административен акт

компетентност

разрешителни режими

учебник/помагало

библиография

 

Вещно право

varia

владение

делба

етажна собственост

ограничени вещни права

отчуждаване

ревандикация

реституция

собственост

съсобственост

учебник/помагало

 

Интелектуална собственост

МЧП

varia

учебник/помагало

 

Наказателно право

varia

корупция

учебник/помагало

 

Наследствено право

varia

учебник/помагало

 

Облигационно право

varia

вреди

гестия

деликт

намаляване на отговорност

общи въпроси

от вещи

от възлагане

от държавата

от интернет

от лекари

от неспособни

от транспорт

солидарност

изпълнение

източници

лихва

неизпълнение

задържане

непоносимост

непреодолима сила

неустойка

общи въпроси

разваляне

неоснователно обогатяване

обезпечения

Actio Pauliana

задатък

залог

ипотека

общи въпроси

поръчителство

общи условия

отговорност, видове

отделни видове договори

аренда

влог

гледане и издръжка

дарение

дружество

заем

застраховка

изработка

интернет

комисионен

концесия

лечение

лизинг

лицензионен

мандат

наем

превоз

пристанищни услуги

продажба

публично обещание за награда

спогодба

спонсорство

туристически

факторинг

франчайзинг

пари

предварителни договори

преддоговорни отношения

прихващане

регрес

свобода на договарянето

сключване

учебник/помагало

 

Обща част на гражданското право

varia

давност

в данъчното право

в наказателното право

погасителна

придобивна

документ

злоупотреба с права

кауза/абстрактност

лица

ФЛ

ЮЛ

недействителност

потестативни права

представителство

симулация

учебник/помагало

 

Потребителско право

varia

 

Приватизация

varia

 

Граждански процес

varia

арбитраж

доказателства

документ

иск

нотариални производства

пресъдено нещо

принудително изпълнение

учебник/помагало

 

Семейно право

varia

недействителност

собственост

учебник/помагало

 

Теория на правото

varia

вина

действие на закона

освобождаващи обстоятелства

причинна връзка

тълкуване/аналогия

учебник/помагало

филология

 

Трудово право

varia

учебник/помагало

 

Търговско право

varia

банково

акредитив

банкова карта

гаранция

безкасово

инкасо

общи въпроси

превод

дружествено право

АД

АД/ООД

апорт

допълнителни вноски

капитал

кооперация

общи въпроси

ООД

Преобразуване

СД

ликвидация

недействителност

несъстоятелност

предприятие

прокура, търговско и органово

представителство

съдебна практика

учебник/помагало

 

Ценни книги

varia

акции

запис на заповед

коносамент

менителница

чек