Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация

3 02 С09

7. издание
към 22 февруари 2019 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 80
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-619-226-119-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 4,50 лв.
  • Отстъпка: 0,45 лв.
  • Крайна цена: 4,05 лв.

Поместен е новият Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, който е в сила от 22.02.2019 г. С него се уреждат организацията на дейността на Висшия съдебен съвет, както и структурата, функциите и организацията на работа на неговата администрация - правомощия на пленума и на колегиите, постоянни и временни комисии, ред за провеждане на заседанията и за оформяне на актовете, вътрешен одит, структурни звена и статус на служителите в администрацията.

Глава първа Общи разпоредби (чл. 1 – 5)      

Глава втора Висш съдебен съвет (чл. 6 – 11)            

Раздел I Правомощия на пленума на Висшия съдебен съвет (чл. 6 – 7)        

Раздел II Правомощия на колегиите на Висшия съдебен съвет (чл. 8 – 10)              

Раздел III Правомощия и функции на представляващия Висшия съдебен съвет (чл. 11)       

Глава трета Организация на работата на Висшия съдебен съвет (чл. 12 – 44)          

Раздел I Комисии към пленума на Висшия съдебен съвет (чл. 12 – 22)        

Раздел II Комисии към колегиите на Висшия съдебен съвет (чл. 23 – 24)    

Раздел III Заседания на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет (чл. 25 – 35)      

Раздел IV Оформяне актовете на пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет (чл. 36 – 38)   

Раздел V Организация на работата с предложенията и сигналите (чл. 39 – 40)         

Раздел VI Права и задължения на членовете на Висшия съдебен съвет (чл. 41 – 44)           

Глава четвърта Бюджет на съдебната власт (чл. 45 – 55)    

Глава пета Вътрешен одит (чл. 56 – 62)        

Раздел I Общи положения (чл. 56)              

Раздел II Състав, функции и организация на работата на дирекция „Вътрешен одит“ във Висшия съдебен съвет (чл. 57 – 58)                

Раздел III Статут на вътрешните одитори (чл. 59 – 62)     

Глава шеста Администрация на Висшия съдебен съвет (чл. 63 – 91)              

Раздел I Общи положения (чл. 63)            

Раздел II Главен секретар (чл. 64)     

Раздел III Функции и организация на работата на администрацията на Висшия съдебен съвет (чл. 65 – 79) 

Раздел IV Служители в администрацията на Висшия съдебен съвет (чл. 80 – 91)    

Преходни и заключителни разпоредби (§ 1 – 3)