Правото на справедлив съдебен процес

Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 208
  • Година на издаване: 2016
  • ISBN: 978-954-730-994-4
  • Наличност: да
  • Корична цена: 12,00 лв.
  • Отстъпка: 1,20 лв.
  • Крайна цена: 10,80 лв.

Книгата представя стандартите на Европейския съд по правата на човека за правото на справедлив съдебен процес. Тя е превод на двете ръководства на Съда за гражданскоправния аспект и за наказателноправния аспект на член 6 на Европейската конвенция за правата на човека. Ръководствата са изготвени от отдела на юрисконсулта на Съда и представляват обобщение на неговата практика, свързана с тълкуването на това основно човешко право. Книгата би била полезна за широк кръг от читатели – съдии, прокурори, адвокати, служители на правоохранителните органи, университетски преподаватели и студенти.

Част I. Гражданскоправен аспект

УВОД

I. ОБХВАТ: ПОНЯТИЕ ЗА „ГРАЖДАНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ“

1. Общи изисквания за приложимост на член 6, § 1

(a) Понятие за „спор“

(b) Наличие на защитимо право по националното законодателство

(c) „Гражданският“ характер на правото

(d) Частните права: имущественият аспект

2. Приложимост към други видове спорове

3. Приложимост на член 6 към производства извън основните

4. Въпроси, които не попадат в обхвата

II. ПРАВО НА СЪД

1. Право на достъп до съд

(a) Право, което е реално и ефективно

(b) Ограничения

2. Отказ от правото

(a) Принцип

(b) Условия

3. Правна помощ

(a) Предоставяне на правна помощ

(b) Ефективност на предоставената правна помощ

III. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Понятие за „съд“

(a) Автономно понятие

(b) Равнище на юрисдикция

(c) Преразглеждане от съд, който има пълна юрисдикция

(d) Изпълнение на съдебните актове

2. Създаване чрез закон

3. Независимост и безпристрастност

(a) Общи положения

(b) Независим съд

(c) Безпристрастен съд

IV. ПРОЦЕСУАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Справедливост

(a) Общи принципи

(b) Обхват

(c) Четвърта инстанция

(d) Състезателен процес

(e) Равенство на страните

(f) Регулиране на използването на доказателства

(g) Мотивиране на съдебните решения

2. Публично гледане на делото

(a) Разглеждане на делото

(b) Постановяване на акта

3. Продължителност на производството

(a) Определяне на продължителността на производството

(b) Оценка на изискването за разумен срок

ИНДЕКС НА РЕШЕНИЯТА

 

Част II. Наказателноправен аспект

УВОД

I. ОБХВАТ: ПОНЯТИЕ ЗА „НАКАЗАТЕЛНО ОБВИНЕНИЕ“

A. Общи принципи

B. Прилагане на общите принципи

(1) Дисциплинарни производства

(2) Административни, данъчни, митнически, финансови производства и производства в сферата на защитата на конкуренцията

(3) Политически въпроси

(4) Експулсиране и екстрадиция

(5) Различни фази и стадии на наказателното производство, спомагателни производства и последващи средства за правна защита

II. ОБЩИ ГАРАНЦИИ

A. Право на достъп до съд

B. Институционални изисквания

(1) Понятието „съд“

(2) Съд, създаден въз основа на закон

(3) Независимост и безпристрастност

(a) Независим съд

1. Общи принципи

2. Критерии за оценка на независимостта

(b) Безпристрастен съд

1. Критерии за оценка на безпристрастността

2. Ситуации, в които може да се повдигне въпросът за липса на безпристрастност на съда

C. Процесуални изисквания

(1) Справедливост

(a) Равенство на страните и състезателен процес

1. Равенство на страните

2. Състезателен процес

(b) Мотивиране на съдебните решения

1. Мотивиране на решенията, постановени от жури

(c) Право да се запази мълчание и да не се свидетелства срещу себе си

1. Утвърждаване и сфера на прилагане

2. Обхват

3. Относително право

(d) Използване на доказателства, получени противозаконно или в нарушение на правата по Конвенцията

(e) Провокация

1. Общи съображения

2. Материалният критерий за провокация

3. Съдебен контрол за защита от провокация

(f) Отказ от гаранциите за справедлив процес

(2) Публично гледане на делото

(a) Принципът на публичността

(b) Правото на устно изслушване и на присъствие по време на процеса

(c) Производство по обжалване

(d) Изключения от правилото за публичност

(e) Публично постановяване на съдебните актове

(3) Разумен срок

(a) Определяне на продължителността на производството

1. Изходна точка на срока, който трябва да се вземе предвид

2. Крайна точка на срока

(b) Оценка на разумния срок

1. Принципи

(c) Няколко примера

1. Разумният срок е превишен

2. Разумният срок не е превишен

III. СПЕЦИФИЧНИ ГАРАНЦИИ

A. Презумпцията за невиновност

(1) Тежест на доказване

(2) Фактически и законови презумпции

(3) Обхват на член 6, § 2

(a) Наказателно производство

(b) Последващи производства

(4) Изявления, които са израз на предубеждения

(5) Изявления на съдебни органи

(6) Изявления на публични длъжностни лица

(7) Негативна кампания в пресата

(8) Санкции за непредоставяне на информация

B. Член 6, § 3: права на защитата

1. Член 6, § 3 (a)

(a) Общи положения

(b) Информация за обвинението

(c) Преквалификация на обвинението

(d) В подробности

(e) Незабавно

(f) Език

2. Член 6, § 3 (b)

(a) Общи положения

(b) Достатъчно време

(c) Достатъчно средства

(1) Достъп до доказателства

(2) Консултация с адвокат

3. Член 6, § 3 (c): право да се защитава лично или с помощта на защитник

(a) Сфера на прилагане

(b) Право да се защитава лично

(c) Подпомагане от адвокат

(d) Безплатна правна помощ

(e) Практическа и ефективна правна помощ

4. Член 6, § 3 (d)

(a) Автономно значение на термина „свидетел“

(b) Право да разпита или да се разпитат свидетелите

(1) Общи принципи

(2) Задължение за разумни усилия за осигуряване на явяването на свидетелите

(4) Използване на показания на свидетели, които не са представени в съда

(5) Анонимни свидетели

(6) Свидетели по дела за сексуална злоупотреба

(7) Облаги, предлагани на свидетели в замяна на техни показания

(8) Показания по чужди думи

(9) Право да се изисква призоваването на свидетелите на защитата

5. Член 6, § 3 (e)

(a) „Не разбира или не говори езика, използван от съда“

(b) Защитени елементи на наказателното производство

(c) „Безплатна“ помощ

(d) Условия за превод

(e) Позитивни задължения

IV. ЕКСТРАТЕРИТОРИАЛНО ДЕЙСТВИЕ НА ЧЛЕН 6

(1) Флагрантен отказ от правосъдие

(2) Стандарт и тежест на доказване, свързани с „реалния риск“

СПИСЪК НА ЦИТИРАНИТЕ РЕШЕНИЯ