Право на Европейския съюз

  • Автор: Орлин Борисов
  • Издателство: Нова звезда
  • Корица: мека
  • Страници: 536
  • Година на издаване: 2015
  • ISBN: 978-954-8933070
  • Наличност: да
  • Корична цена: 25,00 лв.
  • Отстъпка: 2,50 лв.
  • Крайна цена: 22,50 лв.

Учебникът по Право на Европейския съюз (ЕС) е предназначен за всички усвояващи, работещи и интересуващи се от европейските интеграционни процеси, чийто регулатор е правото на ЕС – студенти, докторанти и специализанти, а също така и за всички практикуващи специалисти в тази област.
След влизането в сила на Договора от Ница на 1 февруари 2003 г. действащите норми на правото на ЕС бяха частично заменени и допълнени, което наложи преработването (изменението и допълнението) и актуализирането на този учебник.
С оглед на разширяването на ЕС през 2004 г. с 10 нови държави, а през 2007 г. с още две (България и Румъния), съгласно договора от Ница се предвижда увеличаването на броя на членовете на институциите и фиксиране на техния окончателен брой, както и на броя на местата за всяка от 27-те държави (включително и за Република България) в отделните органи.
На 18 юни 2004 г. лидерите на държавите – членки на ЕС, се споразумяха относно приемането на първата конституция в историята на ЕС. Тя бе подписана в Рим на 29 октомври 2004 г. и ще внесе предвидените в нея изменения след нейното влизане в сила (до 2 години, ако са я ратифицирали поне 80% от 27 държави-членки). Очаква се да влезе в сила до края на 2007 г.
С този акт държавите-членки направиха необходимата крачка към разширяване и на интеграция на ЕС, и внасянето на изменения в правото на ЕС.
Правото на ЕС е най-важното средство, уреждащо интеграционните процеси в рамките на трите стълба на ЕС. То се основава на общопризнатите принципи и норми, гарантиращи унифицираното му приложение както в рамките на ЕС, така и в държавите – членки на ЕС.
На правото на ЕС е признат примат (върховенство, приоритет, предимство) над националните законодателства на държавите – членки на ЕС, което гарантира неговото еднообразно приложение и изпълнение от тях и е главна основа за успешното осъществяване на интеграционните процеси.
Като се отчита изключителната важност на Правото на ЕС, е необходимо да се подчертае, че само неговото задълбочено познаване може да позволи ефективното оценяване на сегашното и бъдещото осъществяване на европейските интеграционни процеси.
Учебникът, наред със съвременните концепции и теории в областта на интеграционните процеси, отразява съдържанието на приетите до края на 2011 г. актове на първичното право на ЕС.

Предговор
Историческо развитие
Понятие, субекти, източници и характерни особености на правото на ЕС
Европейски и евроатлантически организации, взаимодействащи с ЕС
Институционална рамка на ЕС
Съставни части на правната система на ЕС
Законодателен механизъм
Съотношение между правото на ЕС и вътрешно право
Съдебна система в ЕС
Политики на ЕС
Развитие на правната система на ЕС
Система за защита правата на човека в ЕС
Разширяване на ЕС
Териториално разположение на правото на ЕС
Бъдещо развитие на ЕС
Заключение