Право на убежище и международна закрила

Убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила

2 11 С06

1. издание
към 1 януари 2016 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 200
  • Година на издаване: 2016
  • ISBN: 978-954-730-964-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,50 лв.
  • Отстъпка: 0,65 лв.
  • Крайна цена: 5,85 лв.

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения.

Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.

Включен е Регламент Дъблин, с който се установяват критериите и механизмите за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила.

Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

1. Конституция на Република България (извлечение)

2. Закон за убежището и бежанците

3. Закон за чужденците в Република България (извлечение)

4. Конвенция за статута на бежанците

5. Протокол за статута на бежанците

6. Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26.06.2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство [Регламент Дъблин]

Информационно приложение
І. Справочник на многостранни международни договори и актове на правото на Европейския съюз
ІІ. Основания за отказ за издаване на виза и за влизане в страната