Предизвикай: Несъстоятелността!

  • Цена: 27,00 лв.

Настоящият сборник съдържа 15 статии, систематизирани в 5 тематични раздела, посветени на проблемите на несъстоятелността, включително на въпросите на трансграничната несъстоятелност и производството по стабилизация. По-голямата част от статиите бяха представени на проведената на 27.10.2017 г. конференция „Предизвикай: Несъстоятелността!“, организирана от професионалния сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.
Като предлагат отговорите на своите автори, текстовете, които може да прочетете в тази книга, имат за цел да допринесат за едно по-задълбочено и по-провокативно мислене по въпросите на несъстоятелността и стабилизацията.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА КАТО ФИНАНСОВА ТЕРАПИЯ (въведение)

Раздел I. ВЪПРОСИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО СТАБИЛИЗАЦИЯ

§ 1. Синдикът на бъдещето – доверенo лице в производството по стабилизация? – д-р Нели Маданска
1. Правна природа
2. Назначаване и освобождаване
3. Възнаграждение
4. Изисквания към лицата
5. Правомощия
6. Заключение

§ 2. Някои въпроси на производството по стабилизация на търговец – д-р Делян Недев
1. Уводни бележки
2. Проблеми, свързани с откриването на производството по стабилизация
3. Положението на кредиторите
4. Съдържание и ефект на плана
5. Заключителни бележки

§ 3. Последици от откритото производство по стабилизация на търговец спрямо изпълнението по реда на ГПК и ЗОЗ – д-р Димитър Иванов
1. Откриване на производство по стабилизация на търговец преди да бъде образувано изпълнително производство, съответно преди да е вписано пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ
2. Откриване на производство по стабилизация на търговец при наличие на висящо изпълнително производство, съответно вписано пристъпване към изпълнение по реда на ЗОЗ
3. Изводи

Раздел II. ВЪПРОСИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

§ 4. Становище по тълк.д. № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС – Теофана Евгениева и Николай Павлевчев
1. Какъв е процесуалният ред, по който се развиват производствата по молби по чл. 625 ТЗ, депозирани от кредитор, при подготовката им за разглеждане в открито съдебно заседание – приложимост на чл. 131–133 ГПК по отношение на реда по чл. 629, ал. 2 и ал. 4 ТЗ?
2. Какви са критериите по прилагането на чл. 673, ал. 3 ТЗ спрямо кредиторите със спорни (приети и неприети) вземания, по отношение на които е предявен иск по чл. 694, ал. 1 ТЗ – простира ли се по отношение на тях изискването за представяне на убедителни писмени доказателства, както по отношение на кредиторите по чл. 637, ал. 3 ТЗ, или е достатъчен фактът на предявяването на иска, за да се премине към преценка дали да бъдат допуснати до участие в събранието?
3. Допустимо ли е провеждането на събрание на кредиторите за избор на нов синдик преди одобряване на списъка по реда на чл. 692 ТЗ (на приетите и служебно вписаните вземания)? И съответно кои кредитори са легитимирани да гласуват в него?
4. Допустими ли са доказателства, различни от писмените, в производството по чл. 692, ал. 3 ТЗ?
5. Допустимо ли е списъкът по чл. 688, ал. 1, т. 1 ТЗ да бъде съставян и по други критерии, освен посочените в закона и ако са налице обективни пречки за съставяне на списък по търговските книги, как се отразява това на свикването на първо събрание на кредиторите?
6. Подлежи ли на обжалване определението по чл. 638, ал. 3 ТЗ?

§ 5. Въпроси, свързани с молбата за откриване на производство по несъстоятелност по чл. 625 от Търговския закон – Снежанка Балджиева
1. Увод
2. Понятие за търговска несъстоятелност
3. Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност
4. Производство/фаза по разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност
5. Заключение

§ 6. Въпроси, свързани с възнаграждението на синдика – Теофана Евгениева
1. Някои общи положения
2. Някои предизвикателства от практиката
3. Някои предизвикателства към законодателя

Раздел III. ОСОБЕНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

§ 7. Последици на производството по несъстоятелност спрямо участието на длъжника в търговски дружества – Николай Павлевчев
1. Общи бележки
2. Търговска дейност ли е участието в дружеството?
3. Действие на откриването на производство по несъстоятелност и обявяване в несъстоятелност на длъжника спрямо участието му в търговски дружества
4. Особености при осребряването и прекратяването на участието различните видове дружества

§ 8. Наследяване на неплатежоспособността на починал едноличен търговец – д-р Стоян Ставру
1. Неплатежоспособно наследство
2. Конфликти на кредитори при неплатежоспособно наследство
3. Възможни законодателни решения

§ 9. Искът по чл. 60а ЗБН – гранична точка между защитата на кредиторите и здравия разум – Елица Попхлебарова
1. Уредба на исковете за връщане на получено имущество
2. Фактически състав
3. Действие на закона по време
4. Същност на правото да се иска връщане на получено имущество по реда на чл. 60а ЗБН
5. Особености на исковото производство с основание чл. 60а ЗБН

Раздел IV. ОПРОЩАВАНЕ И ПРИХВАЩАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

§ 10. Опрощаване на публични държавни и общински вземания в производството по несъстоятелност – Румен Неков, Стефан Тихолов
1. Тримата другари: НАП, общините и данъците
2. Публичните задължения в производството по несъстоятелност
3. Опрощаване на публични държавни вземания в производството по несъстоятелност
4. Куртоазията на ДОПК досежно опрощаването на публични държавни или общински вземания
5. Опрощаване на публични общински вземания
6. Промяната – дело на всички и всеки; изводите – също!

§ 11. Въпроси на прихващането, приложими и в производството по несъстоятелност – Константин Кунчев
1. Въведение
2. Предпоставки за възникване на правото на прихващане
3. Допустимо ли е прихващане на две насрещни парични вземания в различна валута?
4. Проблеми на преклузията по чл. 131 ГПК във връзка с възражението за прихващане
5. Момент, от който настъпва погасителният ефект
6. Как се определят разноските при уважено възражение за прихващане
7. Сила на пресъдено нещо на решението, в което се разглежда възражението за прихващане

§ 12. Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 ТЗ – Петър Топуров
1. Увод
2. Недействителност на прихващанията по чл. 645, ал. 4 от ТЗ
3. Заключение

Раздел V. ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

§ 13. Нов регламент относно производството по несъстоятелност: натрупан опит и нови предизвикателства – доц. д-р Боряна Мусева
1. Увод
2. Действие във време, пространство, материя и спрямо лицата на новият Регламент (ЕС) № 2015/848
3. Основни промени, въведени с Регламент (ЕС) № 2015/848
4. Заключение

§ 14. Презграничното производство по несъстоятелност: актуални въпроси в светлината на изменението на Регламента на ЕС относно производството по несъстоятелност – Деян Драгиев
1. Въведение
2. Основни въпроси на производството по несъстоятелност с международен елемент
3. Основни изменения след влизането в сила на Регламент (ЕС) № 2015/848
4. Изводи

§ 15. Искове, попълващи масата на несъстоятелността, през призмата на Регламент (ЕС) № 2015/848. Сравнителноправно изследване – Мартин Пенчев
1. Цел на изследването
2. Исковете, попълващи масата на несъстоятелността, през призмата на българската нормативна уредба
3. Исковете, накърняващи масата на несъстоятелността, в светлината на Регламент (ЕС) № 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност
4. Сравнителноправно изследване на разпоредбите, свързани с искове, попълващи масата на несъстоятелността
5. Промяната в Германския закон за несъстоятелността
6. Необходимостта от хармонизация на правилата за исковете, попълващи масата на несъстоятелността, в Регламент (ЕС) № 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета
7. Заключение

БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПУБЛИКАЦИИ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ДО 1951 г. – д-р Васил Петров

БИБЛИОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКИ ПУБЛИКАЦИИ ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В ПЕРИОДА 1990–2017 г. – д-р Васил Петров