Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право: 2017

  • Съставители: Стоян Ставру и Румен Неков
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 704
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-954-28-2544-9
  • Наличност: да
  • Цена: 25,00 лв.

Като източник на общо и абстрактно регулиране на обществените отношения нормативният акт не винаги съдържа пълна, ясна и непротиворечива уредба на обществените отношения, които регулира. При създаването на нормативния акт не могат да се предвидят и изчерпат всички хипотези, които възникват при реализиране на обществените отношения, чието развитие е непрекъснат процес. В процеса на правоприлагане съдът извлича от неясната разпоредба ясна норма, от противоречивите разпоредби безпротиворечива норма, а при липса на разпоредба – отстранява непълнотата в нормативния акт чрез аналогия на закона или на правото. Чрез тълкуването по аналогия действащото право се доразвива, като при аналогия на закона се разширява приложното поле на съответната правна норма, а при аналогия на правото се установява липсващата преди това правна норма.

Използвани съкращения

Разви(нт)ване на правото: опити за реконструкция

Граждански процесуален кодекс
Част I. Общи правила (чл. 1–102 ГПК)
Част II. Общ исков процес (чл. 103–109 ГПК)
Част III. Особени искови производства (чл. 310–388 ГПК)
Част IV. Обезпечително производство (чл. 389–403 ГПК)
Част V. Изпълнително производство (чл. 404–529 ГПК)
Част VI. Охранителни производства (чл. 530–607 ГПК)
Част VII. Особени правила относно производството по граждански дела при действие на правото на Европейския съюз (чл. 608–633 ГПК)

Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Указател на съдебните актове