Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

Трудово и търговско право

  • Автори: Стоян Ставру и Румен Неков
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 432
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-954-28-2921-8
  • Наличност: да
  • Цена: 27,00 лв.

Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, съответно стават собственост на държавата или на общините по аналогия на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец-юридическо лице, освен ако в закон не е предвидено друго. 

Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк.д. № 1/2017 г. на ВКС, ОСТК

ТОМ II. Трудово и търговско право 

ЧАСТ II. ТРУДОВО ПРАВО 
(КТ–ЗРАСРБ–ЗВО–ЗОВСРБ–ЗСП–ППЗНП)...........................................................357 

3. Кодекс на труда.....................................................359 
3.1. Възникване и изменение на трудовото правоотношение.........................359 
3.2. Трудова дисциплина.........................................372 
3.3. Имуществена отговорност...............................383 
3.4. Други видове обезщетения..............................426 
3.5. Професионална квалификация.........................442 
3.6. Специална закрила...........................................445 
3.7. Прекратяване на трудовото правоотношение...............................................449 
4. Специални закони................................................535 

ЧАСТ III. ТЪРГОВСКО ПРАВО 
(ТЗ–ЗБН–КЗ (отм.)................................................573 

5. Търговски закон...................................................575 
5.1. Видове търговци..............................................575 
5.2. Търговски сделки.............................................597 
5.3. Несъстоятелност..............................................605 

6. Специални закони................................................707 
6.1. Закон за банковата несъстоятелност...............707 
6.2. Кодекс за застраховането (отм.)......................737 

УКАЗАТЕЛ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ............... xxi