Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право: 2018. Том II

Трудово и търговско право

  • Автори: Стоян Ставру и Румен Неков
  • Издателство: Сиела
  • Корица: мека
  • Страници: 432
  • Година на издаване: 2019
  • ISBN: 978-954-28-2921-8
  • Наличност: да
  • Цена: 27,00 лв.

Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават собственост на физическото лице, когато длъжникът е едноличен търговец, съответно стават собственост на държавата или на общините по аналогия на чл. 11 ЗН, когато длъжникът е търговец-юридическо лице, освен ако в закон не е предвидено друго. 

Тълкувателно решение № 1/03.12.2018 г. по тълк.д. № 1/2017 г. на ВКС, ОСТК

ТОМ II. Трудово и търговско право 

ЧАСТ II. ТРУДОВО ПРАВО 
(КТ–ЗРАСРБ–ЗВО–ЗОВСРБ–ЗСП–ППЗНП)


3. Кодекс на труда
3.1. Възникване и изменение на трудовото правоотношение.
3.2. Трудова дисциплина
3.3. Имуществена отговорност
3.4. Други видове обезщетения
3.5. Професионална квалификация
3.6. Специална закрила
3.7. Прекратяване на трудовото правоотношение
4. Специални закони

ЧАСТ III. ТЪРГОВСКО ПРАВО 
(ТЗ–ЗБН–КЗ (отм.)


5. Търговски закон
5.1. Видове търговци
5.2. Търговски сделки
5.3. Несъстоятелност

6. Специални закони
6.1. Закон за банковата несъстоятелност
6.2. Кодекс за застраховането (отм.)

УКАЗАТЕЛ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ