Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз

второ преработено и допълнено издание

  • Автор: Александър Корнезов
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 416
  • Година на издаване: 2012
  • ISBN: 978-954-730-778-0
  • Наличност: да
  • Корична цена: 20,00 лв.
  • Отстъпка: 2,00 лв.
  • Крайна цена: 18,00 лв.

Книгата е първото цялостно изследване, посветено на преюдициалното производство в българската правна литература. Второто допълнено и преработено издание отразява измененията в преюдициалното производство, настъпили след влизането в сила на Договора от Лисабон, както и най-новата практика на Съда на ЕС (2007-2012 г.). Подробно са изследвани класическите елементи на преюдициалното производство – процесуалните предпоставки за допустимост на преюдициалното запитване, приложимите правила в производството пред националната юрисдикция и Съда на ЕС, факултативният или задължителен характер на преюдициалното запитване, правната сила на преюдициалното заключение и т.н., част от които са доразвити и обогатени в съответствие с развитието на правото на ЕС. Наред с това са разгледани и редица нови теми, незастъпени в първото издание на книгата.

Александър Корнезов е доктор по право, преподавател по процесуално право на ЕС, автор на четири монографии и десетки публикации в областта на правото на ЕС. Книгата е плод на богатия практически опит на автора, натрупан в качеството му на адвокат в една от водещите европейски адвокатски кантори в Брюксел (Van Bael & Bellis) и на реферандер в Съда на Европейския съюз.

Foreword to the first edition by Prof. Dr. Koen Lenaerts

Предговор към първото издание от проф. д-р Koen Lenaerts

Предговор към второто издание

ЧАСТ ПЪРВА
СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

§ 1. Общ поглед

§ 2. Нормативна уредба

§ 3. Правомощия

§ 4. Състав

4.1. Съдии

4.1.1. Съдии в Съда на ЕС

4.1.2. Съдии в Общия съд

4.1.3. Съдии в специализираните съдилища

4.2. Генерални адвокати

4.3. Подпомагащи звена и административни служби

4.3.1. Реферандери

4.3.2. Административни служби

§ 5. Подсъдност

5.1. Спорове, подсъдни на Съда

5.2. Спорове, подсъдни на Общия съд

5.3. Спорове, подсъдни на Съда на публичната служба

§ 6. Мястото на Съда на ЕС в българската правна система

ЧАСТ ВТОРА
ПРЕЮДИЦИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Дял първи
ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ

Глава първа. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

§ 7. Същност

§ 8. Фази

§ 9. Нормативна уредба

Глава втора. ПРОЦЕСУАЛНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ

§ 10. Органи, които са компетентни да отправят преюдициални запитвания до Съда на ЕС

10.1. Понятието „юрисдикция“

10.2. Съдът

10.2.1. Преюдициални запитвания, отправени в рамките на обезпечително производство

10.2.2. Преюдициални запитвания, отправени в рамките на охранително производство

10.2.3. „Юрисдикция“ ли е ВАС и ВКС в производството за постановяване на тълкувателни решения и постановления?

10.2.4. Изводи относно юрисдикционнотокачество на съда

10.3. Конституционният съд

10.4. Арбитражни съдилища

10.5. Прокурори и следователи

10.6. Съдебни изпълнители, синдици, ликвидатори

10.7. Нотариуси

10.8. Административни и специализирани държавни органи

10.8.1. Агенция „Митници“

10.8.2. Национална агенция за приходите

10.8.3. Агенция по вписванията

10.8.4. Агенция по обществени поръчки

10.8.5. Патентно ведомство

10.8.6. Комисия за защита на конкуренцията

10.8.7. Комисия за защита от дискриминация

10.8.8. Сметна палата

10.8.9. Омбудсман

10.9. Страните

§ 11. Връзка на преюдициалното запитване с предмета на делото

11.1. Преюдициални въпроси, които нямат връзка с предмета на делото

11.2. Хипотетични преюдициални въпроси

11.3. Преюдициални въпроси, неподлежащи на правно решение

11.4. Злоупотреба с правото на преюдициално запитване

§ 12. Формални процесуални предпоставки

12.1. Липса на достатъчно информация относно фактическата и правната обстановка по главното дело

12.2. Неизлагане на мотивите за отправяне на преюдициално запитване

§ 13. Фиктивен спор

§ 14. Висящност на главното дело

§ 15. Неприложимост на правото на ЕС ratione materiae

§ 16. Неприложимост на правото на ЕС ratione temporis

§ 17. Заобикаляне на член 263 ДФЕС

§ 18. Последици от недопустимостта на преюдициалното запитване

Глава трета. ПРИНЦИПЪТ НА СЛУЖЕБНОТО НАЧАЛО В ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ

§ 19. Служебно отправяне на преюдициално запитване

§ 20. Служебно позоваване на правото на ЕС

Глава четвърта. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ

§ 21. В кой стадий на производството следва да се отправи преюдициално запитване?

§ 22. Съдържание на определението за отправяне на преюдициално запитване

§ 23. Спиране на производството

§ 24. Спиране на производството на основание отправено по друго дело преюдициално запитване

§ 25. Налагане на обезпечителни или привременни мерки

§ 26. Обжалване на определението за отправяне на преюдициално запитване

§ 27. Обжалване на определението за спиране на производството поради отправено по друго дело преюдициално запитване

§ 28. Отказ за отправяне на преюдициално запитване

Глава пета. ДЕЙСТВИЯ НА СЪДА СЛЕД ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ

§ 29. Изменение на преюдициалното запитване

§ 30. Оттегляне на преюдициалното запитване

§ 31. Възобновяване на производството

§ 32. Повторно преюдициално запитване

Дял втори
ПРОИЗВОДСТВО ЗА ПОСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 33. Постъпване на преюдициалното запитване и уведомявания

§ 34. Страни

§ 35. Анонимност и поверително третиране

§ 36. Език на производството

§ 37. Представителство пред Съда на ЕС

§ 38. Правна помощ

§ 39. Съдебни разноски

§ 40. Писмена фаза на производството

§ 41. Устна фаза на производството

§ 42. Бързо преюдициално производство

§ 43. Спешно преюдициално производствo

§ 44. Оспорване на фактите или приложимото по делото национално право

§ 45. Нововъзникнали и новоустановени факти в хода на производството

§ 46. Искане за разяснения от националната юрисдикция

§ 47. Заключение на генералния адвокат

§ 48. Изменение на преюдициалните въпроси от Съда на ЕС

48.1. Преформулиране на преюдициален въпрос във връзка с приложимото право на Съюза

48.2. Преформулиране на преюдициално тълкувателно запитване в преюдициално запитване относно валидността на акт на ЕС и обратно

48.3. Преформулиране на преюдициален въпрос във връзка с приложимото национално право

§ 49. Спиране и прекратяване на производството

§ 50. Постановяване на преюдициалното заключение

§ 51. Произнасяне с определение по реда на член 104, параграф 3 от Процедурния правилник

§ 52. Продължителност на производството

§ 53. Необжалваемост и неотменяемост на преюдициалното заключение

§ 54. Тълкуване, допълване и поправяне на явни фактически грешки в преюдициалното заключение

ЧАСТ ТРЕТА
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ

§ 55. Същност на проблема

§ 56. Преюдициално тълкувателно запитване

56.1. Обжалваемост на решенията на националната юрисдикция

56.2. Обжалваемост на определенията на националната юрисдикция

56.3. Изключения от задължението за отправяне на преюдициално тълкувателно запитванe

56.3.1. Идентичен въпрос

56.3.2. Отговорът произтича недвусмислено от съдебната практика

56.3.3. Доктрината за ясната правна норма

§ 57. Преюдициално запитване относно валидността

§ 58. Защита срещу неизпълнение на задължението за отправяне на преюдициално запитване до Съда на ЕС

58.1. Защита пред компетентните институции на ЕС

58.2. Защита пред национален съд

58.3. Защита пред Европейския съд за правата на човека

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПРАВНА СИЛА НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 59. Сила на тълкувано нещо

59.1. Същност

59.2. Действие по отношение на юрисдикциите и органите на държавите-членки

§ 60. Правна сила на преюдициалното заключение относно валидността на акт или разпоредба

§ 61. Действие във времето

ЧАСТ ПЕТА
ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ В КОНТЕКСТА НА ВЪЗЗИВНОТО И КАСАЦИОННОТО ОБЖАЛВАНЕ

§ 62. Отказът за отправяне на преюдициално запитване като основание за въззивно и касационно обжалване на съдебното решение

§ 63. Преюдициалното заключение на Съда на ЕС в контекста на въззивно и касационно обжалване

§ 64. Несъответстващи с правото на ЕС задължителни указания на горна съдебна инстанция

§ 65. Преюдициалното запитване като способ за преразглеждане на съдебната практика на върховните съдилища

ЧАСТ ШЕСТА
ПРЕДЕЛИ НА ПРЕЮДИЦИАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДА НА ЕС

§ 66. Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

§ 67. Преюдициално производство по силата на международни споразумения, сключени между държавите-членки

§ 68. Липса на преюдициална компетентност на Съда на ЕС

ЧАСТ СЕДМА
БЪЛГАРСКИЯТ КОНСТИТУЦИОНЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ

§ 69. Общ поглед

§ 70. Предимство на правото на ЕС пред българската конституция

§ 71. Край на монопола на Конституционния съд върху контрола над българските законодателни актове

§ 72. Може ли Конституционният съд да обяви за противоконституционен закон, приет в изпълнение на задължение, произтичащо от Договорите?

72.1. Противоконституционност, произтичаща от процесуални нарушения

72.2. Противоконституционност, произтичаща от противоречие с материалния закон

§ 73. Отправяне на преюдициално запитване vs. сезиране на Конституционния съд

ЧАСТ ОСМА
ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

§ 74. Практически указания за страните

74.1. Във връзка с отправянето на преюдициално запитване

74.2. В производството за постановяване на преюдициално заключение

§ 75. Примерно определение за отправяне на преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз

§ 76. Допълнителни практически съвети при съставянето на преюдициалното запитване

Азбучен указател на използваните понятия

Указател на цитираната съдебна практика

§ 1. Решения, определения и становища на Съда

§ 2. Цитирана съдебна практика на национални юрисдикции