Публични финанси

2 08 С16

3. издание
към 7 юли 2016 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 256
  • Година на издаване: 2016
  • ISBN: 978-954-730-986-9
  • Наличност: да
  • Корична цена: 6,50 лв.
  • Отстъпка: 5,50 лв.
  • Крайна цена: 1,00 лв.

Представена е законовата уредба на бюджетната рамка, общото устройство и структура на публичните финанси – фискални правила и ограничения, съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на държавния бюджет, на общинските бюджети и на други бюджети, попадащи в обхвата на консолидираната фискална програма, режим на сметките за средствата от Европейския съюз, отчетността на бюджетните организации. Поместени са Законът за публичните финанси и Законът за Фискален съвет и автоматични корективни механизми.

В сборника са включени и актовете, с които се регламентират правомощията, устройството, организацията и дейността на Сметната палата като държавен орган за външен одит на бюджета и други публични средства, принципите и изискванията към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор, вътрешния одит в тях, одитните дейности по фондове и програми на Европейския съюз, както и обхвата и съдържанието на дейността по държавна финансова инспекция.

1. Закон за публичните финанси

2. Закон за Фискален съвет и автоматични корективни механизми

3. Закон за Сметната палата

4. Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор

5. Закон за вътрешния одит в публичния сектор

6. Закон за държавната финансова инспекция

7. Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция