Реституционни закони

2 04 С09

1. издание
към 15 май 2018 г.
+ актуализационно приложение към 27 септември 2018 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 136
  • Година на издаване: 2018
  • ISBN: 978-619-226-082-8
  • Наличност: да
  • Корична цена: 4,90 лв.
  • Отстъпка: 0,49 лв.
  • Крайна цена: 4,41 лв.

В сборника за поместени закони и подзаконови нормативни актове, уреждащи реституционния процес – възстановяване на собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета, възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти, възстановяване на собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и др.

Включени са актовете относно възстановяването на собствеността върху горите и земите от горския фонд, възстановяването на правото на собственост на кооперациите и на кооперативните съюзи, както и на вероизповеданията.

В края на сборника са поместени диспозитивите на тълкувателни решения на ВС, ВКС и ВАС по тълкуването на реституционното законодателство.

1. Закон за възстановяване собствеността върху някои магазини, работилници, складове и ателиета

2. Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

3. Постановление № 60 на Министерския съвет от 1992 г. за прилагане на § 2, ал. 1 от Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти

4. Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността

5. Закон за амнистия и връщане на отнети имущества

6. Закон за възстановяване собствеността върху недвижими имоти на български граждани от турски произход, направили постъпки за заминаване в Република Турция и други страни през периода май - септември 1989 г.

7. Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с Указ № 88 на Президиума на Народното събрание от 12 март 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на Католическата черква в пределите на Народна република България

8. Постановление № 225 на Министерския съвет от 1992 г.за деактуване на някои одържавени имоти

9. Закон за вероизповеданията (извлечение)

10. Закон за кооперациите (отм.) (извлечение)

11. Постановление № 192 на Министерския съвет от 1991 г. за условията и реда за връщане на кооперации на тяхно иззето и одържавено имущество след 10 септември 1944 г. (отм.)

12. Закон за кооперациите (извлечение)

13. Наредба за условията и реда за връщане на кооперации и кооперативни съюзи на тяхно иззето, одържавено или преразпределено имущество след 10 септември 1944 г.

14. Постановление № 226 на Министерския съвет от 1992 г. за отменяне на Наредбата за управление на имуществата на чуждестранни лица в страната и за преодоляване на имуществените последици от нея

15. Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти

16. Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд

17. Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (извлечение)

18. Тълкувателни решения