Социално осигуряване – 2019 г.

.Актуализирана нормативна уредба.

.Важни указания на  НОИ и на НАП

.Приложни коментари и разяснения

Полезна справочна информация

.

 

  • Корична цена: 38,40 лв.
  • Отстъпка: 3,84 лв.
  • Крайна цена: 34,56 лв.

Всичко за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване през 2019 г.

Съдържание на книгата-годишник:

  • Актуализирани текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други нормативни актове.
  • Практика на ВАС.
  • Писма и указания на НОИ и на НАП по прилагането на КСО и ДОПК.
  • Подробни коментари по промените в осигурителното законодателство.
  • Приложна информация.

ВЪВЕДЕНИЕ

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

НОРМАТИВНА УРЕДБА
Кодекс за социално осигуряване
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г. (Извлечение)
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Наредба за осигурителните каси
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Изх. № 1029-40-12134 от 28.12.2018 г.
Относно прилагането на Закона за бюджета на ДОО за 2019 г. (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения
Изх. № 1052-40-11 от 11.02.2019 г.
Относно измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)
Изх. № 1052-40-21 от 25.04.2019 г.
Относно промените в пенсионното законодателство.
Методика за изчисляване на индивидуалния коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г. (нова методика)
Методика за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсиите, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. (стара методика)

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-13 от 15.01.2019 г.
Относно прилагането на осигурителното законодателство, свързано със задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ („ГВРС“) в сила от 01.01.2019 г.
Изх. № 20-00-22 от 29.01.2019 г.
Относно Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 9 от 29.01.2019 г.)

КОМЕНТАР
ВИДОВЕ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД, ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕТО ИМ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Задължително осигурени лица за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест, и за безработица
Глава трета
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест
Глава четвърта
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
Глава пета
Промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите и самоосигуряващите се лица, в сила през 2019 година
Глава шеста
Основни акценти на здравното осигурявне през 2019 г.

КОМЕНТАР
ПО ПРОМЕНИТЕ В РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

1. Промените в реда за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност и новите образци на документи
2. Отпускане и изплащане на парични обезщетения за майчинство, и промените в правната уредба, свързана с отпуските при осиновяване на дете
3. Парични обезщетения за безработица

КОМЕНТАР
ПО ЗАКОНА ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

1. Същност на понятието „търговска несъстоятелност“
2. Инициатива за откриване на производство по несъстоятелност
3. Нормативна уредба за защита правото на трудово възнаграждение на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
4. Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
5. Задължения на работодателите по прилагането на ЗГВРСНР
6. Извършване на проверки от контролните органи на НОИ във връзка със задълженията на работодателите по ЗГВРСНР
7. Правоимащи лица по ЗГВРСНР
8. Ред за отпускане на гарантирани вземания
9. Размер на гарантираните вземания
10. Изплащане на гарантирано вземане

КОМЕНТАР
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ: ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИИ И ДОБАВКИ ПО ЧАСТ ПЪРВА ОТ КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

I. Изменения и допълнения в Част първа на ксо през 2018 г.
II. Пенсии, свързани с трудова дейност
III. Пенсии, несвързани с трудова дейност
IV. Добавки към пенсиите

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

КОМЕНТАР
ПО ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ: ОСИГУРЯВАНЕ ВЪВ ВТОРИ И ТРЕТИ СТЪЛБ НА БЪЛГАРСКАТА ПЕНСИОННА СИСТЕМА

I. Допълнително задължително пенсионно осигуряване
II. Допълнително доброволно пенсионно осигуряване
А. Осигуряване във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Б. Осигуряване в доброволен пенсионен фонд
по професионални схеми (ДПФПС)

ПРИЛОЖЕНИЕ
ТАБЛИЦА ЗА РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2019 г.