Социално осигуряване – 2020 г.

  • Цена: 38,00 лв.

 Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.

Книгата предлага комплексно приложно знание за цялостната система на социалното осигуряване у нас през годината.

Книгата съдържа текстовете на основните законови и подзаконови нормативни актове, както и нови указания на Националната агенция за приходите. Изключително ценни и полезни са подробните авторски коментари и разяснения. Те акцентират върху промените в съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, от осигурителите и от самоосигуряващите се лица; в условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на техните работници и служители; в реда за подаване на документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност и за безработица в условията на Covid-19; в условията и реда за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 102, ал. 3 КСО; в обжалването на актове, издавани от длъжностни лица на НОИ и прочее.

В изцяло нов тематичен раздел са публикувани експертни отговори на въпроси по изплащането на пенсиите по реда на КСО и на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

В самостоятелен коментар е представено прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване.

  

ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ
НОРМАТИВНА УРЕДБА
КОДЕКС за социално осигуряване
ЗАКОН за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. (Извлечение)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 от 30 март 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., или обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка на територията на Република България
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 от 3 юли 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
НАРЕДБА за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
НАРЕДБА за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
НАРЕДБА за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуря­ващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Проект)
НАРЕДБА за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2015 г. (Проект)
НАРЕДБА за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32
на Министерския съвет от 2002 г. (Проект)
НАРЕДБА за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
НАРЕДБА № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
НАРЕДБА за пенсиите и осигурителния стаж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (Проект)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 от 28 май 2020 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

УКАЗАНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
Изх. № 20-00-1 от 02.01.2020 г.
Относно Закона за бюджета на държавното обществено осигу­ряване за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.) и Закона за бюджета на Националната здравно­осигурителна каса за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 99 от 17.12.2019 г.)
Изх. № 20-00-13 от 15.01.2020 г.
Относно Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 1 от 03.01.2020 г.)
Изх. № 20-00-56 от 31.03.2020 г.
Относно срокове за внасяне на окончателните осигурителни вноски, определени по реда на чл. 6, ал. 9 КСО, и сроковете за подаване на декларация образец № 6 по Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) от самоосигуряващите се лица
Изх. № 20-00-71 от 21.04.2020 г.
Относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2019 г. и прилагане на чл. 6, ал. 9 КСО във връзка с § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Изх. № 20-00-111 от 13.07.2020 г.
Относно попълване на декларация образец № 1 (Приложение № 1) към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-13) във връзка с измененията и допълненията в Приложение № 1 към чл. 9, т. 1 на ЗБДОО за 2020 г. (обн. ДВ, бр. 55 от 19.06.2020 г.)

КОМЕНТАР
ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД. РАЗМЕРИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ И СРОКОВЕ ЗА ВНАСЯНЕТО ИМ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Глава първа
Нови моменти
Глава втора
Осигурителен доход, размери и разпределение на осигурителните вноски и срокове за внасянето им през 2020 година
Глава трета
Новата Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
Глава четвърта
Основни акценти на здравното осигурявне през 2020 година

КОМЕНТАР ПО ПРОМЕНИТЕ В РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ, БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ, И ЗА БЕЗРАБОТИЦА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Глава първа
Промени в реда за подаване и изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност
Глава втора
Промени в реда за подаване на документите за изплащане на паричните обезщетения за безработица
Глава трета
Въпроси и отговори, свързани с паричните обезщетения
Глава четвърта
Изплащане на средства за запазване на заетостта от фонд „Безработица“

КОМЕНТАР ПО ОСПОРВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ АКТОВЕ, ИЗДАВАНИ ОТ ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Глава първа
Оспорване по административен ред
Глава втора
Оспорване на административните актове по ксо по съдебен ред

КОМЕНТАР ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ: АКТУАЛНО ЗА ПЕНСИИТЕ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА И ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНОТО ИЗПЛАЩАНЕ
Глава първа
Актуално за пенсиите през 2020 година
Глава втора
Въпроси и отговори по изплащане на пенсиите, отпуснати по българското законодателство

КОМЕНТАР ПО ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТИТЕ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ И НА ДВУСТРАННИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРИ
Глава първа
Прилагане на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
Глава втора
Нови двустранни международни договори в областта на социалното осигуряване

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица за размера на осигурителните вноски за Държавното обществено осигуряване (ДОО), за Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравното осигуряване (ЗО) и за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) по осигурени лица, и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице, в сила за 2020 г.