Специална закрила на работниците и служителите с намалена работоспособност

  • Автор: Нина Гевренова
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 296
  • Година на издаване: 2013
  • ISBN: 978-954-730-854-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 16,00 лв.
  • Отстъпка: 1,60 лв.
  • Крайна цена: 14,40 лв.

Книгата изследва проявите на фактическата неравнопоставеност между работниците и служителите с намалена и пълна работоспособност и правните средства и способи, с чиято помощ държавата я преодолява и трансформира в юридическа равнопоставеност. Подробно са анализирани характеристиките, съдържанието и обхватът на специалната закрила, която законодателят предоставя при учредяването, съществуването и прекратяването на техните индивидуални трудови правоотношения. Изследвани са правата и задълженията на работниците и служителите с намалена работоспоспособност и на работодателите в процеса по трудострояване, приспособяване на условията на труд, използване и разпореждане с остатъчната работна сила, възнагражденията и т.н. Книгата съдържа и разглежда богата практика на ВАС, свързана с медицинската експертиза на намалената работоспособност, законосъобразността и правните последици, които болничните листове и експертните решения на органите на медицинската експертиза предизвикват. В нея се анализира и практиката на ВКС, свързана с правните последици от трудострояването, специфичните субективни права и задължения, специалната закрила при уволнение, нейното преодоляване от страна на работодателя, законосъобразността на прекратяването и т.н.

Нина Гевренова е главен асистент в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Доктор по право и адвокат в САК. Автор е на книгата „Правилникът за вътрешния трудов ред“.

Глава първа. Специална закрила при възникване на индивидуалното трудово правоотношение

1. Характеристика на специалната закрила

2. Задължение на работодателя да определя подходящи длъжности за лицата с намалена работоспособност

3. Предоставяне на информация за длъжностите, подходящи за лица с намалена работоспособност

4. Учредяване на индивидуално трудово правоотношение с безработно лице с трайна неработоспособност

5. Стимули за работодателя за осигуряване на трудова заетост на лицата с трайна неработоспособност

6. Създаване на специализирани цехове и звена за лица с трайна неработоспособност

7. Специализиран работодател за лица с трайна неработоспособност

8. Задължение на специализирания работодател да предоставя информация за свободните длъжности

9. Финансови стимули за специализирания работодател

9.1. Право на преотстъпване на корпоративен данък

9.2. Право на възстановяване на внесените осигурителни вноски

9.3. Право на парични средства по целеви проекти

10. Задължение на работодателя да приспособява условията на труд за лицата с намалена работоспособност

11. Право на работодателя на отказ да приспособява условията на труд

12. Финансови стимули за приспособяване на условията на труд за лицата с трайна неработоспособност

12.1. Право на парични средства за приспособяване на условията на труд

12.2. Право на възстановяване на внесените осигурителни вноски за лицата с трайна неработоспособност

Глава втора. Специална закрила по време на съществуването на индивидуалното трудово правоотношение

1. Характеристика на специалната закрила

2. Трудоустрояване

2.1. Характеристика на специалната закрила, която трудоустрояването предоставя

2.2. Органи на медицинската експертиза на намалената работоспособност

2.3. Съдържание на медицинската експертиза на намалената работоспособност

2.4. Предписание за трудоустрояване

3. Забрана за работа на подлежащия на трудоустрояване работник или служител

3.1. Характеристика на специалната закрила, която забраната предоставя

3.2. Правни последици за работодателя

3.3. Правни последици за работника или служителя

4. Предписание за трудоустрояването

4.1. Специална закрила при предписанието за трудоустрояване

4.2. Характеристика на предписанието за трудоустрояване като изменение на съдържанието на индивидуалното трудово правоотношение

4.3. Последици за работодателя

4.4. Правни последици за работника или служителя

5. Спорове относно изпълнението на предписанието за трудоустрояване

6. Правни последици при възстановяване на работоспособността

Глава трета. Предварителна закрила при прекратяване на индивидуалното трудово правоотношение

1. Характеристика на предварителната закрила

2. Правни последици за трудоустроения работник или служител

2.1. Правна характеристика

3. Правни последици за работодателя

3.1. Забрана за уволнение на трудоустроен работник или служител

3.2. Ред за преодоляване на забраната за уволнение на трудоустроен работник или служител

4. Закрила при уволнение на определени правни основания

5. Момент, в който се прилага предварителната закрила при уволнение

6. Предварителна закрила по силата на колективен трудов договор