Счетоводство - 2019 г.

Промените в нормативната уредба,

Приложни коментари и разяснения,

Експертни решения,

Новите изисквания в Наредба № Н-18

  • Корична цена: 38,40 лв.
  • Отстъпка: 3,84 лв.
  • Крайна цена: 34,56 лв.

Тази книга е десетият по ред годишник с цялостно и актуално приложно знание за счетоводството.

В изданието са включени:

осъвременения текст на Закона за счетоводството;

изчерпателен приложен коментар на новите положения в Закона за счетоводството и експертни решения на конкретни въпроси по прилагането му;

систематичен коментар на Националните счетоводни стандарти, в които са направени промени, или имат по-значимо практическо приложение;

практически разяснения на промените в Международните счетоводни стандарти, както и върху по-значимите изменения в съществуващите стандарти;

счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности, с практически разяснения на някои дискусионни въпроси от счетоводната практика;

подробни разяснения по новите изисквания към регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти, въведени с промените в Наредба № Н-18;

Част първа
НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Закон за счетоводството
Приложен коментар на Закона за счетоводството
I. Въпроси с по-висока приложимост в счетоводната практика, които ще бъдат обект на анализ в настоящия коментар
II. Въпроси и редакционни промени, които ще бъдат единствено маркирани накратко в редовете по-долу в настоящата част на коментара
А. Въпроси, свързани с приложимата счетоводна база (приложимите счетоводни стандарти) и
опцията за преход от прилагане на МСФО към НСС
Б. Въпроси, свързани с предприятията/данъчно задължените лица, които не са осъществявали дейност през отчетния/данъчния период
В. Въпроси, свързани със съставните части (компонентите) на годишните финансови отчети
Г. Въпроси, свързани с публичността на финансовите отчети и информация

Част втора
НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Практически въпроси по прилагането на Националните счетоводни стандарти
1. Цели, приложно поле и общи изисквания към прилагането на Националните счетоводни стандарти
2. Коментар на СС 42 - Прилагане за първи път на Националните счетоводни стандарти
3. Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на финансовите отчети - СС 1 и СС 7
3.1. СС 1 - Представяне на финансови отчети
3.2. СС 7 - Отчети за паричните потоци
4. Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията за изготвяне и представяне на консолидираните финансови отчети - СС 22, СС 27, СС 28 и СС 31
4.1. СС 22 - Отчитане на бизнескомбинации
4.2. СС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
4.3. СС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
4.4. СС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
5. Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към прилагането на счетоводната политика - СС 8, СС 10 и СС 24
5.1. СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
5.2. СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
5.3. СС 24 - Оповестяване на свързани лица
6. Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на дълготрайните активи и тяхното амортизиране - СС 16, СС 38, СС 4 и СС 17
6.1. СС 16 - Дълготрайни материални активи
СС 38 - Нематериални активи
СС 4 - Отчитане на амортизациите
6.2. СС 17 - Лизинг
7. Коментар на СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси и СС 41 - Селско стопанство
7.1. СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси
7.2. СС 41 - Селско стопанство
8. Коментар на счетоводните стандарти, свързани с отчитането и представянето на финансовите
инструменти и инвестиционните имоти - СС 32 и СС 40
8.1. СС 32 - Финансови инструменти
8.2. СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти
9. Коментар на счетоводните стандарти, свързани с изискванията към отчитането и представянето на приходите и разходите - СС 11, СС 18, СС 19, СС 20, СС 21 и СС 37
9.1. СС 11 - Договори за строителство
9.2. СС 18 - Приходи
9.3. СС 19 - Доходи на персонала
9.4. СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
9.5. СС 21 - Ефекти от промените във валутните курсове
9.6. СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
10. Коментар на СС 12 - Данъци от печалбата
11. Коментар на СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност

Част трета
МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ

Практически въпроси по прилагането на Международните счетоводни стандарти
I. Изменения в мсс/мсфо, задължителни за прилагане за финансовите отчети за 2019 г.
1. Нов стандарт МСФО 16 Лизинг
2. Изменение на МСФО 9 Финансови инструменти - Характеристики за предсрочно погасяване с отрицателна компенсация
3. Ново разяснение КРМСФО 23 Несигурност при данъчното третиране на дохода
4. Изменение на МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия - Дългосрочни участия в асоциирани и съвместни предприятия
5. Годишни подобрения на МСФО, цикъл 2015-2017 г.
6. Изменение на МСС 19 Доходи на наети лица - Изменение, свиване или уреждане на план
II. Проблемни въпроси по прилагането на МСС/МСФО
1. Изисквания при представянето на финансовите отчети според МСС
2. Особености на отчитането на имоти, машини и съоръжения
3. Отчитане на инвестиционни имоти
4. Отчитане на преустановени дейности
5. Отчитане на доходите на наети лица
6. Отчитане на сделки в чуждестранна валута
7. Отчитане на сделки с плащане на базата на акции между предприятия в група
8. Важни аспекти на изготвянето на консолидирани финансови отчети
9. Практически аспекти на прилагането на МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
10. Практически аспекти на модела на очакваните кредитни загуби според МСФО 9 Финансови инструменти
Списък на приложимите Международни счетоводни стандарти (Международни стандарти за финансово отчитане) и Разясненията към тях

Част четвърта
СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ ДОСТАВКИ И ДЕЙНОСТИ

Счетоводно и данъчно третиране на конкретни доставки и дейности
1. Счетоводни аспекти на лизинга при наемодателите и наемателите
2. Счетоводни аспекти на получени финансирания и правителствени дарения
3. Счетоводни аспекти на продажбите на консигнация, посредством интернет сайт
4. Счетоводни аспекти при отчитане на дълготрайните активи (придобиване, амортизации, обезценка, ремонт, подобрение, освобождаване, замяна и последваща оценка)
5. Счетоводни аспекти на непаричните вноски (апорт)
6. Счетоводни аспекти при разпределяне на дивидент, скрито разпределение на печалбата
и констатирани счетоводни грешки
7. Счетоводни аспекти при отчитане на вземания и задължения в чуждестранна валута
8. Счетоводни аспекти при съхраняване и унищожаване на счетоводната документация, в контекста на защитата на личните данни

Част пета
КОМЕНТАР НА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА № Н-18 ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ

Коментар на промените в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти
1. Изисквания към софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и към производителите, разпространителите и ползвателите на такъв софтуер
2. Изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (глава седем „г“)
3. Ред и условия за издаване и отнемане на разрешения на лицата, които извършват техническо обслужване и ремонт на ФУ/ИАСУТД (глава седма)
4. Разрешение за извършване на сторно операция чрез ФУ и ИАСУТД
5. Отчитане на обороти при работа с касови бележки от кочан
6. Специфични особености при изпитване на ЕСФП
7. Задължения на производителите/вносителите на ФУ за предоставяне на процедура за четене и извличане на информация от КЛЕН, и подаване на данни за обучение на сервизни техници
8. Въвеждане/извеждане от експлоатация
9. Издаване на документ за продажба чрез ФУ и ИАСУТД
10. Отчетност на оборотите от извършени продажби чрез ЕСФП
11. Подаване на данни в НАП за доставените/получените количества течни горива
12. Въвеждане на нови понятия в Допълнителните разпоредби на Наредбата
13. Срокове, в които задължените лица привеждат дейността си в съответствие с изискванията на Наредбата

Част шеста
СПРАВОЧНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
Календар на счетоводителя за 2019 година
Срокове за съхранение на счетоводна и търговска документация, и за погасяване на публични вземания по давност (към 01.01.2019 година)
Административнонаказателни разпоредби на счетоводното и данъчното законодателство, валидни към 01.01.2019 година
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2019 година
Минимални и максимални размери на месечния осигурителен доход за 2019 година
Основен лихвен процент (проста годишна лихва) за периода 01.02.2019 г. - 03.01.2001 г.
Минимална работна заплата за страната за периода 01.02.2000 г. - 01.01.2019 г.
Размер на командировъчните пари за страната
Размер на командировъчните пари за чужбина
Официални празници през 2019 година