Съдебна администрация

2 02 С05

7. издание
към 5 ноември 2020 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 216
  • Година на издаване: 2020
  • ISBN: 978-619-226-170-2
  • Наличност: да
  • Корична цена: 7,50 лв.
  • Отстъпка: 0,75 лв.
  • Крайна цена: 6,75 лв.

В новото издание на сборника са отразени измененията в Правилника за администрацията в съдилищата, обнародвани в бр. 91 на "Държавен вестник" от 23 октомври 2020 г.

Сборникът включва Правилника за администрацията в съдилищата, приет от Висшия съдебен съвет през 2017 г., с който се определят звената на администрацията в съдилищата и техните функционални характеристики и се регламентират организацията на работата и статусът на съдебните служители.

Поместени са наредбите, установяващи реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на актовете на съдилищата, реда за водене на електронните дела, както и правилата и изискванията за извършване на процесуални действия в електронна форма от и към органите на съдебната власт.

Включено е и извлечение от Закона за съдебната власт в частта му относно съдебната администрация и електронното правосъдие.

1. Закон за съдебната власт (извлечение)

2. Правилник за администрацията в съдилищата

3. Наредба № 4 от 16 март 2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата

4. Наредба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация

5. Наредба № 6 от 3 август 2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма