Теория за правната система

второ издание

  • Автор: Росен Ташев
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 316
  • Година на издаване: 2007
  • ISBN: 954-730-303-1
  • Наличност: да
  • Корична цена: 14,00 лв.
  • Отстъпка: 1,40 лв.
  • Крайна цена: 12,60 лв.

Книгата е оригинален опит за създаване на системна теория за правото в концептуалните рамки на правния позитивизъм. Направен е исторически преглед на основни теории за системата на правото; изследвано е как системната теория се съотнася с общата теория на правото и какво е мястото й в рамките на модерния теоретичен дебат между догматичната и херменевтичната юриспруденция. Авторът проследява формирането и развитието на основните правни системи; структурата, динамиката, вътрешните конфликти в правната система и отношенията й с окръжаващата социална среда.

Глава първа. ЗАРАЖДАНЕ НА СИСТЕМНАТА ИДЕЯ ЗА ПРАВОТО

1. Ранният позитивизъм

2. Теорията на Джон Остин

3. Теорията на Венелин Ганев

Познавателна позиция и използвана методология

Правната система (правната реалност)

Елементите на правната система (правните явления)

Идентичност на правната система

Валидност на правните норми

Понятието за правна норма

Правните понятия

4. Теорията на Ханс Келзен

Нормативна методология

Правните норми

Ролята на основната норма за правната система

Идентичност на системата на правните норми

Индивидуалните правни норми

Статичен и динамичен аспект на правната система

Глава втора. СИСТЕМНАТА ТЕОРИЯ ЗА ПРАВОТО В КРАЯ НА ХХ ВЕК

Уводни бележки

1. Теорията на Джоузеф Раз

Методологична позиция

Правните норми

Заповедите и ролята им в правната система

Динамично обосноваване на правната система

Структура на правната система

Правната система и индивидуалните закони

Генетична и оперативна структура на правната система

Идентичност на правните системи

Съществуването на правните системи

Източниците на правото

2. Теорията на Мишел ван де Керхов и Франсоа Ост

Методология и понятие за система

Елементи на правната система

Статична и динамична системност

Формална и съдържателна системност

Линеарна и кръгова системност

Правната система и нейната окръжаваща среда

Съществуване на правната система във времето

Глава трета. ТЕОРИЯТА ЗА ПРАВНАТА СИСТЕМА И ОБЩАТА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО

Общата теория на правото като правна наука

Правна догматика и догматична юриспруденция

Херменевтична юриспруденция и догматична юриспруденция

Теорията за правната система принадлежи към догматичната юриспруденция

Теорията за правната система – място в общата теория на правото и обхват

Теория за правната система и теория на държавата

Глава четвърта. ПОНЯТИЕ ЗА ПРАВНА СИСТЕМА

Представлява ли правото система от правни норми?

Терминологични бележки

Понятие за правна система

Правните понятия и конструкции

Общите представи относно правната система

Видове правни системи

Граници на правната система и правно пространство

Глава пета. ФОРМИРАНЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВНИТЕ СИСТЕМИ

Кога възниква правната система?

Представляват ли юрисдикциите част от правната система?

Формиране на правните системи, принадлежащи към правното семейство на романо-германското право

Формиране на английската система на прецедентното право

Формиране на системите на каноническото право и на религиозното (конфесионалното) право

Системата на международното публично право

Правната система на Европейския съюз

Глава шеста. СТРУКТУРА НА ПРАВНАТА СИСТЕМА

Подсистеми и елементи в структурата на правната система

1. Структура на подсистемата на правните норми

Правни институти

Правни отрасли

2. Структура на подсистемата на субективните права и юридическите задължения

Особености при съществуването на субективните права и юридическите задължения

Субективните права и юридическите задължения и индивидуалните правни норми

Вътрешна структура на подсистемата на субективните права и юридическите задължения

3. Структура на подсистемата на правните догми

Теоретичната дискусия относно правните догми

Съществуване на правните догми

Задължителност на правните догми

Догматични правила относно приложимостта на правните норми

Догматични правила относно обосноваването на съдебното решение

4. Структура на подсистемата на юрисдикциите

Подсистема на съдилищата

Правна същност на европейските конституционни съдилища

Правно действие на решенията на Конституционния съд

Други правораздавателни органи в подсистемата на юрисдикциите

Структура и юридическа природа на съдебните решения

Задължителността на съдебната практика

Глава седма. ДИНАМИКА И КОНФЛИКТИ В ПРАВНАТА СИСТЕМА

Отношения между подсистемите и елементите в правната система

1. Динамика и конфликти в подсистемата на правните норми

Отношенията между първичните и вторичните норми в правната система

Кога е налице конфликт между правни норми?

Конфликт между правни норми от различни йерархични нива

Конфликти между правни норми от едно и също йерархично ниво

Правила за предимство – естество и начини на прилагане

2. Динамика и конфликти в подсистемата на субективните права и юридическите задължения

3. Динамика и конфликти в подсистемата на юрисдикциите

Ролята на правните принципи за отношенията между подсистемите и единството на правната система като цяло

Глава осма. ПРАВНАТА СИСТЕМА В ОКРЪЖАВАЩАТА СРЕДА

1. Правната система и системата на законодателството

Система на законодателството и юридическа техника

Систематизация на законодателството

Систематизация на съдебната практика

Правно-информационни системи

2. Отношения между правните системи. Критерий за обособяването им

Отношения между националните правни системи в областта на публичното право

Отношения между националните правни системи в областта на частното право

3. Правната система и „инфраправото“ ... и обобщения вместо заключение