Трафикът на хора

Проблеми на наказателноправния режим

  • Автор: Ива Пушкарова
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 212
  • Година на издаване: 2012
  • ISBN: 978-954-730-767-4
  • Наличност: да
  • Корична цена: 15,00 лв.
  • Отстъпка: 1,50 лв.
  • Крайна цена: 13,50 лв.

Тази книга представлява първото в България цялостно правно изследване на престъплението трафик на хора. Тя анализира подробно действащото наказателно и административно право, както и приложимите международни и европейски правни актове в областта на трафика на хора; проследява и анализира представителна извадка от съдебната практика, като приобщава към анализа правно-психологически анализ на механизмите за трафикиране на жертвата, взаимоотношенията с извършителя, ефекта на законодателното регулиране и правораздаването върху конкретния пострадал и върху явлението като цяло. В хода на изследването са анализирани от правна и фактическа страна близо 200 прокурорски и съдебни актове по над 160 приключили наказателни производства.

Изложението обхваща: наказателноправна характеристика на престъплението трафик на хора; разграничение между него и всички престъпни състави по действащия НК, които съдържат близки до него признаци; наказателноправна характеристика и правно-психологически профил на жертвата; наказателноправна характеристика и правно-психологически профил на извършителя и анализ на типичното му процесуално поведение.

Целта на изследването е да съдейства за установяване на единно разбиране по въпросите на наказателноправния режим на трафика на хора в момент, в който съдебната практика е твърде противоречива и неправилна въпреки тълкувателните усилия на ВКС и не успява да възпре разрастването на явлението и насочването му върху деца, социално изключени и други особено уязвими групи от населението.

Ива Пушкарова е преподавател по наказателно и международно наказателно право в ЮФ на СУ,, Св. Климент Охридски“. Тя е тесен специалист в материята на организираната престъпност, трафика на хора и експлоатационната престъпност с опит в анализа на съдебна практика.

I. Обект на трафика на хора

1. Значение на експлоатационните цели

2. Значение на специалните начини за изпълнение на престъплението при определяне на обекта

3. Значение на други признаци от състава на трафика

4. Въпросът за човешкото достойнство

5. Обектът на трафика на хора в съдебната практика

6. Систематичното място на разпоредбите относно трафика на хора

II. Изпълнителното деяние на трафика на хора

1. Форми на изпълнителното деяние

1.1 Вътрешен (национален) трафик на хора

1.2. Международен трафик

1.3. Експлоатационен трафик

2. Разграничения на трафика на хора от други престъпления по признаци на изпълнителното деяние

2.1. Трафик на хора и сводничество

2.2. Трафик на хора и предоставяне на помещения за развратни действия

2.3. Трафик на хора и купуване на съпруга

2.4. Трафик на хора и престъпно прибиране или задържане на малолетен по чл. 185, ал. 2

2.5. Трафик на хора и потребление на детска проституция по чл. 154а

2.6. Трафик на хора и престъплението по чл. 158а НК

2.7. Експлоатационен трафик на хора и други престъпления

III. Специалните цели на трафика на хора. Видове експлоатация

1. Цел използване за развратни действия (сексуална експлоатация)

2. Цел използване за принудителен труд (трудова експлоатация)

3. Цел държане в принудително подчинение (поробване)

4. Цел отнемане на телесни органи

5. Цел продажба на дете след неговото раждане

6. Отношение и приложно поле на целите

7. Разграничение на експлоатационната цел от други съставомерни цели

IV. Специалните начини за извършване на изпълнителното деяние на трафика на хора

1. Насилствени начини: принуда, лишаване от свобода, отвличане

2. Начини за изпълнение на престъплението, предназначени да осигурят съдействието на пострадалия

3. Квалификация при различни цели и различни изпълнителни деяния

4. Разграничение на трафика на хора от други престъпления по признаци на начина на изпълнение на деянието

V. Жертвата

1. Отделни жертви и групи пострадали

2. Съгласието на жертвата

3. Признаците на жертвата като разграничител между понятието за трафик на хора по Наказателния кодекс и по Закона за борба с трафика на хора

4. Наказуемост на деянието на жертвата

VI. Извършителят

1. Субект на трафика на хора. Усложнения с оглед субекта

2. Защитни стратегии на извършителя срещу обвинение за трафик на хора в наказателния процес

2.1. Защитни версии

2.2. Процесуални стратегии

3. Извънпроцесуални стратегии