Трудови отношения 2019

Двадесет и второ издание

  • Корична цена: 38,40 лв.
  • Отстъпка: 3,84 лв.
  • Крайна цена: 34,56 лв.

Годишникът „Трудови отношения – 2019” е издание, което предлага комплексно и ново знание по цялостната уредба на трудовите отношения през годината.

Книгата съдържа пълен и осъвременен текст на основните трудови закони и на най-значимите подзаконови нормативни актове. Авторските коментари разглеждат промените в уредбата и актуални проблеми на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаването на заетостта и колективните трудови спорове. Специално внимание е отделено на въпросите за новото задължение на работодателя за назначаване на работници с трайни увреждания, на сумираното изчисляване на работното време, на ползването и прекъсването на платения годишен отпуск, на отпуските по майчинство и тяхното признаване за трудов стаж, на практиката на съда на ЕС и други.

Публикувана е нова съдебна практика на ВКС по трудови спорове от 2018 година и на най-новата административна практика на МТСП.

Годишникът отразява състоянието на законодателството към 25.01.2019 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Нормативни актове

Кодекс на труда
Подзаконови нормативни актове
Решение № 860 от 2 ноември 2004 г.
За определяне въпросите на жизненото равнище, които са предмет на консултации в Националния съвет за тристранно сътрудничество
Трудов договор
Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Работно време, почивки и отпуски
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Трудово възнаграждение и обезщетения
Постановление № 320 от 20 декември 2018 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Специална закрила на някои работници и служители
Закон за хората с увреждания
Наредба за трудоустрояване
Трудова книжка и трудов стаж
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

Практика по прилагане на трудовото законодателство
Практика на Върховния касационен съд
Указателно съдържание
Решения на Върховния касационен съд
Практика на Министерството на труда и социалната политика
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

Коментар
1. Основни цели на регулирането на трудовите отношения 
2. Двустранното сътрудничество в трудовите отношения
3. Договорено уреждане трудовите отношения между представителните синдикални и работодателски организации
4. Искане на мнение от Националния съвет за тристранно сътрудничество от висши държавни органи
5. Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието
6. Отговорност при разкриване на поверителна информация
7. Добросъвестността при осъществяване на правата и задълженията на страните по трудовите правоотношения
8. Задължение на работодателя за предоставяне на информация при колективно преговаряне
9. Сключване на трудов договор преди постъпване на работа
10. Постъпване на работа на работника и служителя
11. Национална класификация на професиите и длъжностите 
12. Информиране на работника или служителя за изменение на трудовото правоотношение от работодателя
13. Изменение на мястото и характера на работата по трудово правоотношение от работодателя
14. Запазване на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на част от него под наем, аренда и при възлагане на концесия
15. Задължение на работодателя да осигури длъжностна характеристика на работника или служителя
16. Документи, които се съхраняват в трудовото досие при възникване и прекратяване на трудовото правоотношение 
17. Електронно трудово досие – една нова възможност за работодателите
18. Задължения на работодателя да информира работника или служителя за измененията в дейността и икономическото състояние на предприятието 
19. Срокове за информиране и консултиране на работниците и служителите
20. Променливо работно време
21. Сумирано изчисляване на работното време
22. Извънреден труд
23. Междудневна почивка
24. Време за хранене на работника и служителя при непрекъсваем производствен процес
25. Дисциплинарни нарушения на работното време 
26. Основен платен годишен отпуск
27. Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск
28. Отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст
29. Решението на Съда на Европейския съюз за родителския отпуск не засяга българското право
30. Тълкувателно решение № 1 от 21.06.2018 г. на Върховния касационен съд за правото на обезщетение за неимуществени вреди 
31. Временно отстраняване на работника или служителя от работа
32. Вреди, резултат от нормален производствено-стопански риск 
33. Пълна имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя
34. Кумулиране на дисциплинарна, имуществена, административнонаказателна и наказателна отговорност 
35. Размер на отговорността за вреди, причинени поради небрежност от работника или служителя на работодателя
36. Бригадна отговорност на работниците и служителите 
37. Обезщетение при бедствия
38. Обезщетение при трудоустрояване 
39. Специално работно облекло и лични предпазни средства на работника и служителя 
40. Работно и униформено облекло
41. Отговорност на работодателя и виновните длъжностни лица при незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя
42. Платен годишен отпуск на лица с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто
43. Квоти за назначаване на хора с трайни увреждания
44. Прекратяване на трудовия договор на работника или служителя поради болест
45. Прекратяване на трудовия договор с предизвестие от работника или служителя
46. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие при преустановяване дейността на работодателя
47. Нови моменти в практиката на ВКС при уволнение поради сключване на договор за управление
48. Конфликтът на интереси като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация
49. Уволнение на работника или служителя без предизвестие при задържане от властите за изпълнение на присъда
50. „Несъвместимостта“ като основание за прекратяване на трудовия договор със служител в държавната администрация
51. Изплащане в срок на обезщетенията при прекратяване на трудовия договор
52. Иск за поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи
53. Признаване на трудов стаж, без работникът или служителят да е работил
54. Признаване на трудов стаж при изпълнение на държавна служба, както и за работа по трудово правоотношение извън България
55. Предмет на иска за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред
56. Сигнална функция на синдикатите при осъществяване на контрола за спазване на трудовото законодателство
57. Връчване на акта за установяване на административно нарушение
58. Доказателствена сила на акта за установяване на нарушение на трудовото законодателство, съставен от държавните контролни органи 
59. Административните наказания „глоба“ и „имуществена санкция“

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Нормативни актове

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Коментар
1. Физиологичен режим на труд и почивка
2. Права на работещите в комитетите и групите по условия на труд
3. Набиране и разходване на средствата във фонд „Условия на труд“
4. Контрол за спазване на законодателството за здравословни и безопасни условия на труд 

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

Нормативни актове

Закон за насърчаване на заетостта

Коментар
1. Регистрация на лицата, които търсят работа
2. Осигуряване заетост на младежите
3. Изменения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
4. Специфичните процедури в ЗТМТМ за наемане на работници и служители от трети страни 
5. Контрол за прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Част четвърта
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

Нормативни актове

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Коментар
1. Средства за въздействие при доброволно уреждане на колективните трудови спорове
2. Непосредствени преговори за доброволно уреждане на колективните трудови спорове
3. Решение за обявяване на стачка
4. Ограничения на правото на стачка

Приложения
Официални празници през 2019 година
Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2019 година
Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г.