Трудови отношения 2020

  • Цена: 38,40 лв.

Този годишник е утвърден издателски продукт. Той се предлага за двадесет и трета поредна година и е сигурният източник на знание за хиляди специалисти по труд и човешки ресурси, за счетоводители и юристи, за работодатели и синдикалисти.

Книгата съдържа актуализирания текст на основните трудови закони и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им. В обстойни авторски коментари са представени промените в уредбата и значимите въпроси на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаването на заетостта, трудовата миграция и трудовата мобилност.

Специално внимание е отделено на актуални въпроси, свързани с възможностите за гъвкавост на трудовите отношения, едностранното удължаване на работното време от работодателя, ограниченията на работното време при трудов договор за допълнителен труд, възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения и прочее.

За първи път е предложен обстоен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове за 2019 година. Публикувани са важни писма и указания на МТСП. Включена е и полезна справочна информация.

ВЪВЕДЕНИЕ

Част първа
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Кодекс на труда

ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Трудов договор

Наредба № 4 от 11 май 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Наредба за командировките в страната
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Работно време, почивки и отпуски
Наредба за работното време, почивките и отпуските
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Наредба № 2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
Трудово възнаграждение и обезщетения
Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната
Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Постановление № 147 от 29 юни 2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Специална закрила на някои работници и служители
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Наредба за трудоустрояване
Трудова книжка и трудов стаж
Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж

ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКАТА НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД
по прилагане на трудовото законодателство през 2019 година

I. Съдебна защита срещу незаконното прекратяване на трудовото правоотношение. Важни материалноправни и процесуалноправни въпроси при разглеждане на гражданските дела по трудови спорове
II. Срочни трудови договори и трудов договор със срок за изпитване
III. Имуществена отговорност на работодателя и на работника или служителя
IV. Общи основания за прекратяване на трудовия договор по чл. 325 КТ
V. Основания за едностранно прекратяване на трудовия договор от работодателя по чл. 328 КТ
VI. Подбор
VII. Дисциплинарна отговорност
VIII. Предварителна закрила при уволнение
IX. Трудово възнаграждение

ПРАКТИКА НА МТСП ПО ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Указателно съдържание
Писма на Министерството на труда и социалната политика

КОМЕНТАР
1. Вписване в регистъра на синдикалните и работодателските организации към съответния окръжен съд
2. Задължителни реквизити на трудовия договор
3. Трудовият договор за работа от разстояние като гъвкава форма на заетост
4. Задължения на предприятието ползвател към работника или служителя
5. Ограничения на работното време по трудов договор за допълнителен труд
6. Пътни, дневни и квартирни пари при командироване в страната
7. Хипотези на командироване или изпращане в рамките на предоставяне на услуги
8. Задължение на работника или служителя да бъде лоялен към работодателя и да пази доброто име на предприятието
9. Право на информация и консултации в случаи на масово уволнение
10. Възможности за разпределение на работното време съобразно режима на работния процес
11. Работа през определени дни от месеца - възможности и ограничения
12. Максимална продължителност на работния ден и на работната смяна
13. Едностранно удължаване на работното време от работодателя
14. Преодолима и непреодолима забрана за полагане на нощен и извънреден труд за някои групи работници и служители
15. Допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки
16. Отпуск при встъпване в брак и при кръводаряване
17. Ползване на неплатен отпуск
18. Отпуск на майката поради бременност и раждане
19. Какви отпуски могат да ползват бащата или бабата и дядото на детето при раждане и отглеждане на малко дете
20. Родителският отпуск и Директивата относно равновесието между професионалния и личния живот
21. Съвместяване на трудови и семейни задължения
22. Принудителен платен годишен отпуск
23. Хипотези на отлагане ползването на платения годишен отпуск
24. База за изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
25. Погасяване на правото на ползване на платен годишен отпуск. Забрана за парично компенсиране
26. Право на платен годишен отпуск за периода на незаконно уволнение
27. Процедура по налагане на дисциплинарно наказание на работник или служител, изпратен от предприятие, което осигурява временна работа
28. Системни нарушения на трудовата дисциплина
29. Отговорност за вреда, причинена от няколко работници или служители
30. Обезщетение за неспазено предизвестие
31. При дисциплинарно уволнение работникът или служителят дължи на работодателя обезщетение
32. Право на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение поради болест
33. Право на работника или служителя на обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение, след като е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст
34. Трудов договор при дуална система на обучение
35. Какво получава работникът срещу предоставяне на работната си сила
36. Съставяне, утвърждаване и прилагане на вътрешните правила за работната заплата в предприятието
37. Видове допълнителни трудови възнаграждения. Допълнително материално стимулиране
38. Заплащане на извънредния труд
39. Изплащане на трудовото възнаграждение
40. Средства за социално-битово и културно обслужване. Разпределяне и използване на средствата
41. Видове социално-битови и културни придобивки
42. Организирано хранене. Ваучери за храна
43. Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители
44. Права на работника или служителя при трудоустрояване
45. Прекратяване на трудовия договор със завръщане на замествания на работа
46. Право на работника или служителя да прекрати трудовия договор с предприятие, което осигурява временна работа
47. Права на работника или служителя при неизплащане на трудовото възнаграждение
48. Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя, когато е възстановен на работа поради признаване на уволнението за незаконно
49. Липсата на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата е основание за прекратяване на трудовия договор
50. Прекратяване на трудовото правоотношение на учителите при придобиване на право на пенсия
51. Особености на основанията за прекратяване на трудовия договор поради болест и при отказ за заемане на предложена подходяща работа при трудоустрояване
52. Ползват ли право на закрила при уволнение работници с намалена работоспособност, които не са трудоустроени
53. Закрила при уволнение на работник или служител, който е избран за представител на работниците и служителите, и за представител на работещите при безопасност и здраве при работа
54. Прекратяване на трудовия договор за допълнителен труд
55. Момент на прекратяване на трудовия договор
56. Право на работника или служителя да заеме работата, на която е възстановен при незаконно уволнение - чл. 345 КТ
57. Признаване на трудов стаж, придобит в друга държава членка на Европейския съюз
58. Задължение на работодателя за незабавно предаване на трудовата книжка след прекратяване на трудовото правоотношение
59. Видове трудови спорове
60. Прилагане на правилата, регламентирани в Гражданския процесуален кодекс за разглеждане на трудови спорове
61. Процесуалната легитимация на страните е абсолютна процесуална предпоставка за упражняването на правото на иск
62. Видове специализирана контролна дейност, извършвана от инспекцията по труда
63. Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда
64. Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания

Част втора
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

КОМЕНТАР
1. Формиране и функции на комисията по трудоустрояване
2. Службите по трудова медицина и участието им при изготвяне на обосновката за наличие на специфични условия на труд като начин за освобождаване от изпълнението на квотните задължения по Закона за хората с увреждания
3. Задължение на работодателите за разработване на физиологичен режим на труд и почивка
4. Задължения на работодателите за разработване на Авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място

Част трета
НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за насърчаване на заетостта
Закон за хората с увреждания (Извлечение)
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност (Извлечение)

КОМЕНТАР
1. Изисквания към лицата, осъществяващи посредническа дейност по наемане на работа в други държави
2. Условия и ред за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа
3. Достъп до пазара на труда в България на чужденци - граждани на трети държави, без да е необходимо разрешение или регистрация
4. Регистрация на заетост на чужденци - граждани на трети държави в Агенцията по заетостта
5. Отговорност на работодателя при наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци - граждани на трети държави
6. Квотите по Закона за хората с увреждания - възможности за осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания от страна на работодателите
7. Критерии за освобождаване от прилагането на квоти по реда на Закона за хората с увреждания
8. Алтернативни мерки на заетост по Закона за хората с увреждания

Част четвърта
КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ СПОРОВЕ

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за уреждане на колективните трудови спорове

Приложения
1. Официални празници през 2020 година
2. Трудов календар при петдневна работна седмица и 8-часов работен ден през 2020 година
3. Религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2020 година