Търговски дружества. Персонални дружества. Дружествo с ограничена отговорност

  • Автор: Ангел Калайджиев
  • Корица: мека
  • Страници: 322
  • Година на издаване: 2014
  • ISBN: 978-954-730-888-6
  • Наличност: да
  • Корична цена: 20,00 лв.
  • Отстъпка: 2,00 лв.
  • Крайна цена: 18,00 лв.

Предмет на анализ в тази книга са въпроси на дружественото право. Най-напред са изследвани общите положения, които се отнасят за всички видове търговски дружества, включително тези, свързани с тяхното учредяване, недействителност, вноски и контрол. След това последователно е разгледана проблематиката на учредяването и прекратяването, членствените правоотношения и органите на персоналните дружества – събирателното и командитното дружество, както и на дружеството с ограничена отговорност, което, независимо че е обявено от закона за капиталово дружество, разкрива и особености, характерни за персоналните дружества.

Анализът на правната уредба е извършен на основата на българската правна литература и съдебна практика, както и на сравнителноправни изследвания, касаещи дружествени форми в държавите от Европейския съюз.

Ангел Калайджиев е професор по търговско право в Юридическия факултет на СУ Св. Климент Охридски“. Доктор на юридическите науки.

Глава първа. ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Понятие и видове

1.1. Исторически бележки

1.2. Теории. Определение. Правна уредба

1.3. Търговско дружество и дружества на търговското право. Разграничение

1.4. Видове

2. Учредяване

2.1. Понятие. Терминологични уточнения

2.2. Учредители

2.3. Договор за дружество

2.3.1. Понятие

2.3.2. Устав

2.3.3. Учредителен акт

2.3.4. Изменение на дружествения договор, устава или учредителния акт

2.3.5. Подготвителен договор

2.3.6. Тълкуване на устава, дружествения договор и учредителния акт

2.4. Вписване в търговския регистър

2.5. Правно положение на невписаното търговско дружество. Отговорност за действия на дружеството до вписването

2.6. Недействителност на търговско дружество

3. Имущество, капитал и вноски

3.1. Имущество и капитал

3.2. Вноски – понятие, видове

3.3. Неизпълнение на задължението за вноска

3.4. Скрита непарична вноска

3.5. Плащания на съдружници и акционери

4. Контрол на съдружниците и акционерите върху органите на дружествата

4.1. Видове контрол

4.2. Решения на общото събрание. Пороци

4.3. Иск за установяване на нищожност на решенията на общото събрание

4.4. Иск за отмяна на решенията на общото събрание

4.5. Иск за защита на членството

Глава втора. СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

1. Понятие

2. Определение

3. Търговска фирма

4. Учредяване

5. Членствени правоотношения

5.1. Терминологични уточнения

5.2. Придобиване

5.3. Права и задължения

5.3.1. Общи бележки

5.3.2. Имуществени права

5.3.2.1. Право на дивидент

5.3.2.2. Право на обезщетение

5.3.2.3. Право на ликвидационен дял

5.3.3. Неимуществени права

5.3.3.1. Управителни права

5.3.3.2. Контролни права

5.3.4. Колективно право

5.3.5. Имуществени задължения

5.3.6. Неимуществени задължения

5.3.7. Отговорност

5.3.8. Задължение за участие в загубите

5.4. Прекратяване

5.4.1. Смърт, поставяне под запрещение, прекратяване на юридическо лице

5.4.2. Напускане

5.4.3. Изключване

5.4.4. Искане на кредитор на съдружник

5.4.5. Обявяване на съдружник в несъстоятелност

5.4.6. Други основания

5.4.7. Последици от прекратяване на членството

6. Представляване на дружеството

7. Отговорност на съдружниците

8. Несъстоятелност на съдружниците

9. Прекратяване

10. Давност

Глава трета. КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

1. Понятие

2. Определение

3. Търговска фирма

4. Учредяване

5. Членствени правоотношения

5.1. Права и задължения на командитистите

5.2. Разпределение на печалбите и загубите

5.3. Прекратяване на членствените правоотношения и последици

6. Представляване на дружеството и отговорност на съдружниците

7. Прекратяване

Глава четвърта. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

1. Понятие

2. Определение и видове

3. Търговска фирма

4. Учредяване

5. Капитал. Дялове и дружествени дялове. Увеличаване и намаляване на капитала

5.1. Капитал

5.2. Дялове

5.3. Дружествени дялове

5.4. Увеличаване на капитала

5.5. Намаляване на капитала

5.6. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

6. Членствени правоотношения

6.1. Терминологични уточнения. Особености

6.2. Придобиване

6.3. Права и задължения

6.3.1. В Общи бележки

6.3.2. В Имуществени права

6.3.2.1. Право на дивидент

6.3.2.2. Право на ликвидационен дял

6.3.2.3. Право на съразмерно увеличаване на дяловете при увеличаване на капитала

6.3.3. В Неимуществени права

6.3.3.1. Управителни права

6.3.3.2. Контролни права

6.3.3.3. Колективни права

6.3.4. В Имуществени задължения

6.3.5. В Неимуществени задължения

6.3.6. В Отговорност

6.4. Прекратяване

6.4.1. Смърт, поставяне под запрещение, прекратяване на юридическо лице, обявяване в несъстоятелност

6.4.2. Напускане

6.4.3. Изключване

6.4.4. Други основания

6.4.5. Последици от прекратяване на членството

7. Управление

7.1. Общо събрание на съдружниците

7.2. Управител

7.3. Контрольор

8. Прекратяване

9. Еднолично дружество с ограничена отговорност

10. Eднолично дружество с ограничена отговорност – търговец – публично предприятие

10.1. Понятие за търговец – публично предприятие

10.2. История и правна уредба

10.3. Еднолични дружества с ограничена отговорност с държавно участие в капитала

10.3.1. Учредяване и прекратяване

10.3.2. Непарични вноски, приемане на съдружници и изменение на капитала

10.3.3. Органи

10.3.4. Едноличен собственик на капитала

10.3.5. Управител, контрольор и ликвидатор на еднолично дружество с ограничена отговорност. Договори за управление и контрол

10.4. Еднолични дружества с ограничена отговорност с общинско участие в капитала

10.4.1. Учредяване и прекратяване

10.4.2. Непарични вноски и капитал

10.4.3. Органи