Очаквайте!

Устройство на територията – част І

Подзаконови нормативни актове

2 16 С02

8. издание

  • Корица: мека
  • Година на издаване: 2019
  • Наличност: Очаквайте

Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при застрояване, редът и начинът за определяне на размерите, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура и на сервитутите на енергийните обекти.

В сборника е поместена Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове заедно с приложенията към нея – изисквания към съдържанието и оформянето на графичните материали към проектните части, изисквания за изобразяването на графичните елементи на територията към видовете устройствени планове, илюстрации на части от устройствени планове от различен тип.

Включена е и Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти – в редакцията й, която се прилага до 11 декември 2014 г. Наредбата в нейната нова редакция, в сила от 12 декември 2014 г., е поместена в отделно приложение.

1. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони

2. Наредба № 5 от 23 юли 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура

3. Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти

4. Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти

5. Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове