Устройство на територията – част ІІ

Подзаконови нормативни актове

2 16 С02

9. издание
към 14 септември 2016 г.
+ актуализационно приложение към 1 август 2018 г.

  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 200
  • Година на издаване: 2016
  • ISBN: 978-954-730-000-2
  • Наличност: да
  • Корична цена: 7,20 лв.
  • Отстъпка: 0,72 лв.
  • Крайна цена: 6,48 лв.

Сборникът включва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът за разрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове, съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът, съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите, редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последиците от тях, принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи.

Поместени са и актовете, уреждащи издаването на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти или упражняване на строителен надзор и задължителното застраховане в проектирането и строителството.

1. Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи

2. Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

3. Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството

4. Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите

5. Наредба № 1 за обследване на аварии в строителството

6. Наредба № 13 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

7. Наредба № РД-02-20-25 за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор

8. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството