Цесията в международното частно право

  • Автор: Боряна Мусева
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 244
  • Година на издаване: 2014
  • ISBN: 978-954-730-884-8
  • Наличност: да
  • Корична цена: 14,00 лв.
  • Отстъпка: 1,40 лв.
  • Крайна цена: 12,60 лв.

Книгата изследва специфичните проблеми на международното частно право, които възникват при прехвърляне на вземания с международен елемент. Предмет на анализ е институтът на цесията, съществуваща в практиката чрез различни проявни форми – класическа цесия, фидуциарна цесия, като учредяване на залог или друг вид обезпечителни права, както и приравнената на нея договорна суброгация. Представени са Регламентите Брюксел І и Брюксел Іа (приложим след 10.01.2015 г.), уреждащи международната компетентност, релевантните вътрешни и международни източници относно арбитража, КМЧП и Регламент Рим І, с помощта на който се определя приложимото право към договорите. Подробно изследвани са ключови решения на Съда на Европейския съюз, основополагащи догматични конструкции на българската и чуждестранната теория, както и сравнителноправни законодателни разрешения.

Понятието за цесия е изяснено така, както то се квалифицира за нуждите на прилагане на правото на Европейския съюз. Представя се редът за определянето на международно компетентния съд или арбитраж при спорове между цедент и цесионер, цесионер и длъжник и при искове от трети лица. Специално внимание е отделено на В действието на клаузата за избор на съд/арбитраж спрямо трети лица, запазването на защитата на по-слабата страна след прехвърлянето на вземането, съобразяване на местоживеенето на стария кредитор наред с това на новия, достъпа до допълнителна компетентност. Детайлно е анализирано определянето на приложимото право, обособено в три групи отношения: цедент и цесионер, цесионер и длъжник и спрямо трети лица.


Боряна Мусева е доктор по право, главен асистент по международно частно право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, адвокат към Софийската адвокатска колегия.

I. Квалификация на понятието за цесия

1. Вземане

1.1. Вземане – съдържание и видове

1.2. Произход на вземането

1.3. Длъжник по вземането

2. Доброволно прехвърляне

2.1. Пълно прехвърляне (класическа цесия)

2.2. Прехвърляне на вземания като обезпечение

2.3. Учредяване на залог или друг вид обезпечение върху вземания

3. Международен елемент

4. Ефект

 

II. Международна компетентност

1. Международно компетентен съд

1.1. Изключителна компетентност – чл. 22 от Регламент Брюксел I/чл. 24 от Регламент Брюксел Iа

1.2. Мълчаливо учредена компетентност – чл. 24 от Регламент Брюксел I/чл. 26 от Регламент Брюксел Iа

1.3. Споразумение за избор на съд – чл. 23 от Регламент Брюксел I/чл. 25 от Регламент Брюксел Iа

1.4. Защитна компетентност в полза на по-слабата страна – раздел 3, 4, 5 от глава II на Регламент Брюксел I/Брюксел Iа

1.5. Обща компетентност – чл. 2 от Регламент Брюксел I/чл. 4 от Регламент Брюксел Iа

1.6. Допълнителна компетентност – чл. 5, т. 1 и чл. 6 от Регламент Брюксел I/чл. 7, т. 1 и чл. 8 от Регламент Брюксел Iа

1.7. Компетентност според КМЧП

2. Международно компетентен арбитраж

 

III. Приложимо право

1. От Римската конвенция до Регламент Рим I

1.1. Приложимо право според Римската конвенция

1.2. Приложимо право според чл. 14 на Регламент Рим I

2. Приложимото право към различните отношения

2.1. Отношения между цедент и цесионер – чл. 14, пар. 1 189

2.2. Отношения спрямо длъжника – чл. 14, пар. 2

2.3. Отношения спрямо третите лица

2.4. Общи въпроси на международното частно право на цесията