Юридически свят 2/2010

  • Корична цена: 2,00 лв.
  • Отстъпка: 0,20 лв.
  • Крайна цена: 1,80 лв.

VARIA

Вихър Кискинов - Към общотеоретично понятие за правно изявление

Мария Славова, Деяна Марчева - Изследването на администрацията – традиционното мислене в публичната администрация

Георги Сулев - Задължително ли е препоръчителното?

Николай Николов - Трансформацията на имущество, придобито от престъпна дейност, според българското законодателство

Евгени Йочев - Измененията и допълненията на Закона за устройство на съдилищата (1910 и 1911 г.) и възприемането на европейския модел на съдоустройство

Цвета Попова - Развитие на уредбата на осигурителния стаж в българското законодателство

Ирина Богданова, Анастас Пунев - Въпроси на погасителната давност

СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Васил Мръчков - Преглед на практиката на Върховния касационен съд по имуществената отговорност на работодателя за вреди, причинени на работника или служителя от трудова злополука или професионална болест

IN MEMORIAM

Георги Бойчев - Нов поглед върху творчеството на професор Венелин Ганев