Юридически свят 2/2018

  • Корична цена: 7,50 лв.
  • Отстъпка: 0,75 лв.
  • Крайна цена: 6,75 лв.

VARIA

Пламен Киров ­ Политическа легитимация и контрол при пряката и представителната демокрация

Жасмин Попова ­ Присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенция № 201) (Истанбулска конвенция)

Пламен Панайотов ­ Наказателноправната уредба на ЕС за борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза

Таня Бузева ­ Номинално увеличаване на капитала на акционерно дружество

Съдебна практика

Васил Мръчков ­ Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове през 2017 г.

АВТОРИТЕ В БРОЯ (ПО РЕДА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ИМ)