Издателство „Сиби“ спечели проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007–2013

13.10.2010 г.

„Сиби“ ООД започна изпълнението на проект „Повишаване конкурентоспособността на „Сиби” ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството”.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „Сиби” ООД чрез въвеждането и сертифицирането на стандарта за управление на качеството (ISO 9001:2008).

Успешното реализиране на проекта ще създаде условия за усъвършенстване структурата на управление и организацията на работните процеси и ще съдейства за разширяването и по-нататъшното трайно присъствие на „Сиби” на българския пазар.

Специфичните цели са насочени към модернизация на управлението в дружеството с оглед развитието на конкурентните му предимства чрез:

– непрекъснато производство на продукция и услуги, отговарящи на клиентските и приложимите нормативни изисквания за високо качество;
– постоянно повишаване удовлетворението на клиентите;
– елиминиране на неефективните бизнес процеси.          

Продължителността на проекта е 12 месеца. 
Начало на проекта: 4.08.2009 г.
Край на проекта: 4.08.2010 г.                                                                               

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сиби” ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.