„Сиби“ получи сертификат за съответствие с ISO 9001:2008

6.06.2010 г.

„Сиби“ получи сертификат, който потвърждава, че издателството е внедрило и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Сертификатът е издаден на 6 юни 2010 г. от международно признатата сертифицираща организация Moody International.

За да отговори на нарастващите очаквания на своите клиенти и да гарантира в максимална степен качеството на своята дейност, през 2009 г. „Сиби“ започна изпълнението на проект „Повишаване конкурентоспособността на „Сиби“ ООД чрез въвеждане и сертифициране на международния стандарт за управление на качеството“. Проектът получи финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Сиби” ООД  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.