Трудовото и осигурителното право в България – мит и реалност

25.10.2012 г.

В Конферентната зала на СУ „Св. Климент Охридски“ се състоя научно-практическата конференция „Трудовото и осигурителното право в България – мит и реалност“ . Организатори на конференцията бяха Катедрата по трудово и осигурително право към ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и издателство „Сиби“. Участниците бяха приветствани от министъра на труда и социалната политика г-н Тотю Младенов и от декана на Юридическия факултет  проф. д-р Сашо Пенов.

Встъпителният доклад на проф. д-р Емил Мингов беше посветен на проблематиката на правното регулиране на трудовите и осигурителните взаимоотношения. В доклада беше очертана общата картина на състоянието на тези правоотношения, бяха поставени множество дискусионни въпроси за начините на преодоляване на негативните тенденции на влошаване на състоянието на правната уредба. Проф. Мингов предложи да бъде създадена програма с концептуално нов и системен подход за изменения в уредбата на трудовите и осигурителните правоотношения при запазване на досегашните постижения на законодателството.

За специфичното в правната уредба на специфичните трудови правоотношения говори проф. д-р Красимира Средкова. Икономическите и социални условия в съвременното общество обуславят възникването на нови форми на трудова заетост наред с класическото трудово правоотношение. Новите форми са надомната работа, работата от разстояние, работата за трето лице и др. Те бяха спорадично уреждани чрез нееднократни изменения и допълнения на Кодекса на труда през 2011 г. Изследването е посветено на положителните страни и поредните вече трайни недостатъци на българското трудово законодателство по същество и в правно-техническото му оформление.

Всички доклади, изнесени на конференцията, бяха по изключително интересни проблеми на трудовото и осигурителното право, а дискусиите бяха оживени и ползотворни.

Пожелаваме успех на всички участници, а на катедрата по трудово и осигурително право – нови поводи за научни празници.