Casebook по римско вещно право

  • Автор: Херберт Хаусманингер
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 316
  • Година на издаване: 2008
  • ISBN: 987-954-730-500-7
  • Наличност: да
  • Корична цена: 20,00 лв.
  • Отстъпка: 2,00 лв.
  • Крайна цена: 18,00 лв.

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. За разлика от други сходни издания, тук акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи. Дадена е достатъчна допълнителна информация за авторите на фрагментите – римски юристи от класическата епоха, както и кратки встъпления към отделните теми, което позволява да се откроят основните проблеми във всеки текст. Препращанията към съвременните законодателства разкриват приемствеността с институтите на съвременното право, както и някои важни отлики.

Превод на български език – Борис Иванов и Иван Йорданов.

Научен редактор на българския превод Теодор Пиперков.

Глава 1: Придобиване на владението

А. Придобивен способ: corpore et animo

1. Paul D 41, 2, 3, 1 (Принцип „corpore et animo“, навлизане в недвижим имот)

2. Cels. D 41, 2, 18, 2 (Доставяне в дома на купувача, показване от кула) 3. Jav. D 46, 3, 79 (Оставяне в conspectu, traditio longa manu)

4. Paul D 41, 2, 1, 21 (Съгласие при непосредствената наличност на вещта, oculis et affectu)

5. Pap. D, 18, 1, 74 (Предаване на ключовете пред склада)

6. Gai. D 41, 1, 9, 6 (Предаване на ключовете)

7. Paul. D 18, 6, 15 (14), 1 (Маркиране на греда)

8. Gai. D 41, 1, 5, 1 (Ранено диво животно)

9. Proc. D 41, 1, 55 (Улавяне на глиган в капан)

10. Jav. D 41, 2, 51 (Поставяне на пазач при купчина дърва)

11. Ulp. D 18, 6, 1, 2 (Запечатване на долиум от купувача)

Б. Особени хипотези: придобиване на владение „animo“

а) Traditio brevi manu

12. Gai. D 41, 1, 9, 5 (Държателят купува вещ)

13. Ulp. D 12, 1, 9, 9 (Влогоприемателят получава разрешение да ползва парите)

14. Ulp. D 6, 2, 9, 1 (Pro traditia erit accipienda)

Екскурс: nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest

15. Paul. D 41, 2, 3, 19 и 20 (Граници на принципа)

16. Paul. D 41, 2, 3, 18 (Кражба от страна на държателя)

б) Constitutum possessorium

17. Cels. D 41, 2, 18 pr. (Формулиране на принципа)

18. Marcell. D 41, 2, 19 pr. (Владелецът наема от собственика)

19. Jav. D 41, 2, 21, 3 (Получилият една вещ в прекариум я наема от собственика)

20. Ulp. D 6, 1, 77 (Жена дарява и взема под аренда един недвижим имот)

21. Pap. D 41, 2, 48 (Отсъствие на constitutum possssorium при дарение)

В. Способност за придобиване на владение

а) Придобиване на владение и дееспособност

22. Paul. D 41, 2, 1, 3 (Furiosus, pupillus)

б) Придобиване на владение чрез роби и подвластни

аа) Придобиване на владение и имуществена правопособност

23. Pap. D 41, 2, 49, 1 (Подвластен не може да владее)

бб) Придобиване на владение чрез собствени роби и подвластни

24. Paul. D 41, 2, 3, 12 (Принцип animo nostro, corpore alieno)

25. Paul. D 41, 2, 1, 5 (Придобиване чрез пекулий и без знанието на dominus-a)

26. Pap. D 41, 2, 44, 1 (Utilitatis causa iure singulari receptum)

вв) Придобиване на владение чрез bona fide serviens и чрез servus usufructuarius

27. Gai. Inst. 2, 49 (Владението върху роб предпоставка ли е за придобиване на владение чрез него)

28. Paul. D 41, 2, 1, 16 (За кого придобива bona fide serviens?)

29. Pomp. D 41, 1, 21 pr. (Въпросът, с чии средства придобива робът)

30. Paul. D 41, 2, 1, 8 (Липса от необходимост да се владее роба)

гг) Придобиване на владение чрез servus fugitivus

31. Paul. D 41, 2, 1, 14 (Контроверзия)

в) Придобиване на владение чрез „свободни“ представители

32. Gai. Inst. 2, 95 (Принцип per extraneam personam nobis adquiri non posse)

33. Paul. Sent. 5, 2, 2 (Придобиване на владение чрез прокуратор utilitatis causa receptum)

34. Paul. D 41, 2, 1, 20 (Procurator, tutor, curator)

35. Callistr. D 41, 1, 59 (Невъзможност за придобиване на владение чрез мандатар)

36. Ulp. D 41, 1, 20, 2 (Quasi procurator)

37. Lab. D 41, 1, 65 pr. (Придобиване на владение чрез куриер)

38. Ulp. D 47, 2, 14, 17 (Придобиване на владението на писмо)

Глава 2: Запазване и загубване на владение

А. Доброволен отказ от владение (едностранно или чрез прехвърляне, движими или недвижими вещи)

39. Paul. D 41, 2, 3, 9 (Видове за изгубване на владението)

40. Paul. D 41, 2, 3, 6 (Изгубване на владение solo animo)

41. Ulp. D 41, 2, 29 (Pupillus не може да загуби владението animo)

42. Marci. D 41, 1, 11 (Pupillus не може да прехвърля владение)

43. Cels. D 41, 2, 18, 1 (Изгубване на владението при предаване на вещ на furiosus)

44. Ulp. D 41, 2, 34 pr. (Изгубване на владението чрез отказ от намерението да се владее при грешка)

а) върху движими вещи

45. Pomp. D 41, 2, 25 pr. (Формулиране на принципа)

46. Paul. D 41, 2, 3, 13 (Избягал добитък, избягал роб)

47. Ulp. D 41, 2, 13 pr. (Камъни в Тибър, servus fugitivus)

47а Pap. D 41, 2, 44 pr. (Заровени пари)

б) върху недвижими имоти

аа) запазване и загубване на владението на летни и зимни пасища

48. Paul. D 41, 2, 3, 11 (Общ принцип)

49. Proc. D 41, 2, 27 (Владелецът се разболява от душевна болест)

50. Ulp. D 43, 16, 1, 25 (Разширяване на приложното поле на volgo dictum и върху други имоти)

51. Pap. D 41, 2, 44, 246 (Принцип на симетрията, деление на казусите)

бб) запазване и загубване на владението на други недвижими имоти от страна владелеца

52. Ulp. D 41, 2, 6, 1 (Владелецът се завръща от пазар и заварва натрапник)

53. Pomp. D 41, 2, 25, 2 (Запазване на владението до провала на опита за повторно установяване на физическо господство)

54. Cels. D 41, 2, 18, 3 (Установяване на физическо господство върху част от имота)

55. Jav. D 41, 2, 22 (Придобиване на владение без възможност за запазването му)

Екскурс: Защита на владението

56. Ulp. D 43, 16, 1, 30 (Относителност на защитата на владението)

57. Jul. D 43, 16, 17 (Запазване на владението и възвръщане на владението)

58. Pap. D 43, 16, 18 pr. (Арендатор възпрепятства достъпа на купувача до недвижимия имот)

59. Ulp. D 43, 16, 1, 27 (Vis armata)

вв) запазване и загубване на владение чрез държател (роби, арендатори) (на недвижими или движими вещи)

60. Lab. D 19, 2, 60, 1 (Запазване на владението чрез наследника на арендатора)

61. Pomp. D 41, 2, 25, 1 (Смърт, душевна болест, пренаемане)

62. Paul. D 41, 2, 30, 6 (Верига от държатели)

63. Paul. D 41, 2, 32, 1 (Наемател продава вещта и я наема повторно от купувача)

64. Gai. D 41, 2, 9 (Запазване на владението чрез гост или приятел)

65. Paul. D 41, 2, 3, 8 (Робът или арендаторът напускат имота)

66. Proc. D 4, 3, 31 (Прислугата е придумана да напусне недвижимия имот)

Глава 3: Придобиване и загубване на собственост

А. Traditio

67. Ulp. D 41, 1, 20 pr. (Nemo plus iuris transferre potest...)

68. Jav. D 39, 5, 25 (Exceptio doli на приобретателя)

69. Paul. D 41, 1, 31 pr. (Каузална традиция)

70. Jul. D 41, 1, 36 (Липса на съгласие за придобивното основание causa)

71. Ulp. D 12, 1, 18 pr. (Липса на съгласие за придобивното основание causa)

Б. Usucapio

а) Reversio in potestatem (Тълкуване на lex Atinia)

72. Paul. D 41, 3, 4, 6 (Възвръщане на вещта при собственика, а не при този, от когото е била е открадната)

73. Nerat. D 41, 3, 41 (Прокураторът получава вещта отново)

74. Paul. D 41, 3, 4, 21 (Длъжникъткраде собствената си вещ, която е дал в залог)

75. Lab. D 41, 3, 49 (Длъжникът краде собствената си вещ, която е дал в залог: контроверзия)

76. Paul. D 41, 3, 4, 10 (Депозитарят продава и купува отново вещта)

77. Paul. D 41, 3, 4, 12 (Неопороченост, съзнание за reversio)

78. Paul. D 41, 3, 4, 25 (Насилствено изгонване на владелеца и възвръщане на владението)

79. Paul. D 41, 3, 4, 13 и 14 (Придобиване по давност без reversio)

б) Bona fides

80. Mod. D 50, 16, 109 (Дефиниция)

81. Pomp. D 41, 3, 24 pr. (Bona fides и правна грешка)

82. Paul. D 41, 3, 12 (Bona fides и забрана за отчуждаване)

83. Paul. D 22, 6, 9, 4 (Plus est in re quam in existimatione)

84. Pomp. D 41, 3, 32, 1 (Особено мнение)

85. Jul. D 41, 4, 8 (Контроверзия)

86. Paul. D 41, 4, 2, 15 (Bona fides и дееспособност)

в) Мнимо правно основание

87. Nerat. D 41, 10, 5 (Bona fides и мнимо правно основание)

88. Pomp. D 41, 10, 3 (Придобиване по давност при мнимо правно основание pro suo)

89. Paul. D 41, 4, 2, 6 (Pro emptore)

90. Afr. D 41, 4, 11 (Pro emptore)

91. Ulp. D 41, 3, 27 (отхвърляне на всяко мнимо правно основание)

92. Pomp. D 41, 5, 1 3 (Pro herede)

93. Paul. D 41, 4, 2, 15 (Pro legato) pro suo)

В. Ocupatio чрез лов и риболов

94. Gai. D 41, 1, 1; Flor. D 41, 1, 1; Gai. D 41, 1, 3; Flor. D 41, 1, 4; Gai. D 41, 1, 5 pr. 2 (Придобиване и изгубване на собственост върху диви и опитомени животни. Раняване и преследване. Пчелен кошер. Птици в гнездо.)

95. Paul. D 41, 2, 3, 1416 (Оградена гора, езеро, гълъби, пчели)

96. Ulp. D 41, 1, 44 (Вълци открадват свине). Дереликция (изоставяне) и намиране на вещи

97. Jav. D 41, 1, 58 (Дереликция)

98. Ulp. D 47, 2, 43, 8 и 9 (Находка)

Д. Намиране на съкровище

99. Paul. D 41, 1, 31, 1 (Дефиниция)

100. Paul. D 41, 2, 3, 3 (Историческа перспектива и контроверзия)

101. Scaev. D 6, 1, 67 (Занаятчия намира пари при ремонт на къща)

Е. Придобиване на плодове

102. Jul. D 22, 1, 25, 2 (Изгубване на добросъвестността преди събирането)

103. Paul. D 41, 1, 48, 1 (Bona fides при придобиване по давност и придобиване на плодове) 177

104. Paul. D 41, 3, 4, 19 (Придобиване на вълната на откраднати овце)

Ж. Съединяване и смесване

а) Съединяване на движими вещи с недвижим имот

105. Gai. D 41, 1, 7, 13 (Implantatio)

106. Scaev. D 41, 1, 60 (Подвижен хамбар в чужд недвижим имот)

107. Cels. D 6, 1, 38 (Строеж в чужд недвижим имот)

108. Gai. D 41, 1, 7, 10 (Tignum iunctum)

109. Jul. D 6, 1, 59 (Собствен материал е вграден в чужда къща)

б) Съединяване на движими вещи

110. Gai. D 41, 1, 9, 1 (Написани букви и папирус/пергамент)

111. Gai. Inst. 2, 78 (Картина и дъска)

112. Paul. D 6, 1, 23, 3 (Картина и дъска)

113. Paul. D 6, 1, 23, 5 (Заваряване и спояване)

114. Pomp. D 41, 1, 27, 2 (Заваряване)

в) Смесване

115. Ulp. D 6, 1, 5 pr. (Смесено по или против волята на собствениците зърно)

116. Ulp. D 6, 1, 3, 2 (Сплавяне на метали)

117. Gai. D 41, 1, 7, 8 (Смесване на течности по волята на собствениците в неразделимо цяло и т. н.)

118. Ulp. D 6, 1, 5, 1 (Смесване на вино и мед в медовина)

г) Особена хипотеза: Пари

119. Jav. D 46, 3, 78 (Смесване на собствени с чужди монети)

З. Преработване (Спецификация)

120. Gai. D 41, 1, 7, 7 (Контроверзия и media sententia)

Глава 4: Защита на правото на собственост. Ограничения на правото на собственост 

А. Rei vindicatio

а) Пасивна легитимация

121. Ulp. D 6, 1, 9 (Владение или държане)

122. Paul. D 6, 1, 27, 1 (Владение към момента на litis contestatio и/или към момента на постановяване на съдебното решение)

123. Paul. D 6, 1, 7 (Fictus possessor)

124. Gai. D 44, 2, 17 (Юридическа сила)

б) Обхват на задължението на ответника да реституира

125. Paul. D 6, 1, 33 (Fructus percepti и percipiendi)

126. Paul. D 6, 1, 16, 1 (Отговорност при погиване по вина на владелеца)

127. Ulp. D 6, 1, 15, 3 (Отговорност при случайно събитие)

128. Ulp. D 6, 1, 17 pr. (Владелецът препродава роб, купувачът го убива)

129. Ulp. D 6, 1, 37 (Обезщетение за луксозни разноски, ius tollendi)

Б. Actio Publiciana и възражения

130. Pomp. D 21, 3, 2 (Купувач купува от несобственик)

131. Ulp. D 44, 4, 4, 32 (Купувач купува от несобственик)

132. Ulp. D 6, 2, 9, 4 (Продажба на една и съща вещ на двама купувачи)

133. Nerat. D 19, 1, 31, 2 (Продажба на една и съща вещ на двама купувачи

В. Actio negatoria

134. Ulp. D 8, 5, 8, 5 (Имисии: сиренарна)

135. Alf. D 8, 5, 17, 2 (Имисии: сметище)

Г. Interdictum quod vi aut clam (Тълкуване на едикта)

136. Ulp. D 43, 24, 1, 5 и 6; Paul. D 43, 24, 20, 1 (Vi factum)

137. Ulp. D 43, 24, 3, 7 (Clam factum)

138. Ulp. D 43, 24, 7, 57 (Opus in solo factu, вреди)

139. Venul. D 43, 24, 22, 1 (Правна ирелевантност на вредите)

140. Venul. D 43, 24, 22, 3 (Разходка)

141. Ulp. D 43, 24, 11 pr. (Разваляне качеството на водата)

Глава 5: Сервитути

А. Поземлени сервитути

142. Ulp. D 8, 5, 6, 2 (Servitus oneris ferendi)

143. Ulp. D 8, 3, 5, 1 (Vicinitas, utilitas)

144. Ulp. D 43, 20, 1, 18 (Нарушаване на договорно установените модалитети за упражняване на сервитута)

145. Paul. D 8, 1, 8 (Недопустимо съдържание)

146. Cels. D 8, 3, 11 (Учредяване чрез in iure cessio)

147. Gai. D 8, 2, 6 (Погасяване чрез non usus и usucapio libertatis)

148. Pomp. D 8, 2, 7 (Usucapio libertatis)

Б. Лични сервитути

а) Ususfructus

149. Ulp. D 7, 1, 68 pr. 2; Pomp. D 7, 1, 69 (Дете на робиня, стадо добитък)

150. Ulp. D 7, 1, 12, 1 (Упражняване чрез отдаване под аренда, продажба)

151. Ulp. D 7, 1, 15, 4 (Понятие за vir bonus)

б) Usus

152. Ulp. D 7, 8, 2, 1 и D 7, 8, 4, 1 (Къща)

153. Ulp. D 7, 8, 12, 1 и 2 (Недвижим имот, стадо овце)

154. Pomp. D 7, 8, 22 pr. (Гора)

Глава 6: Заложно право

А. Възникване и погасяване на заложното право

а) Pignus tacitum

155. Pomp. D 20, 2, 7 pr. (Отдаден под аренда полски имот, плодове)

156. Nerat. D 20, 2, 4 pr. (Отдаден под наем градски имот, inducta et illata)

157. Ulp. D 20, 2, 3 (Склад, страноприемница, строителен участък, inducta, illata)

158. Marci. D 20, 2, 2 (Размер на отговорността, наемна цена, вреди)

159. Ulp. D 43, 32, 1 pr. (Interdictum de migrando)

б) Обща ипотека и залог на съвкупности от вещи

159а. Ulp. D 20, 1, 6; Paul. D 20, 1, 7 (Изключения)

159б. Scaev. D 20, 1, 34pr. 2 (Отдадена под аренда taberna)

в) Res aliena pignori data

160. Mod. D 20, 1, 22 (Собственикът наследява длъжника)

161. Paul. D 13, 7, 41 (Длъжникът наследява собственика)

161а. Ulp. D 13, 7, 9 pr. 4 (Искове от договора за залог)

г) Погасяване на заложното право по взаимно съгласие

162. Marci. D 20, 6, 8, 14 (Заложният кредитор разрешава на длъжника продажбата на заложената вещ)

163. Marci. D 20, 6, 8, 15 (Заложният кредитор търпи продажба от страна на длъжника)

164. Paul. D 47, 2, 67 (66) pr. (Длъжникът продава вещта без съгласието на кредитора)

165. Pomp. D 13, 7, 3 (Кредиторът връща дадената в залог вещ)

е) Погасяване на задължението

166. Ulp. D 20, 1, 19 (Pignoris causa indivisa est)

ж) Реализиране на заложното право

167. Mod. D 20, 5, 8 (Кредиторът продава заложените вещи)

168. Tryph. D 20, 5, 12pr.; Marci. D 20, 1, 16, 9 (Кредиторът купува заложената вещ)

169. Ulp. D 13, 7, 4 (Продажба на заложената вещ без pactum de distrahendo)

з) Погиване на заложената вещ

170. Paul. D 20, 1, 29, 2 (Къща, дадена в залог, изгаря)

170a. Paul. D 13, 7, 18, 3 (Заложена гора, от дърветата на която е построен кораб)

Б. Последователни залагания

а) Prior tempore potior iure

171. Gai. D 20, 4, 11, 4 (Ius offerendi et succedendi)

172. Tryph. D 20, 4, 20 (Заложен superfluum, тълкуване на договора)

173. Gai. D 20, 1, 15, 2 (Договорна практика при множество заложни права)

174. Afr. D 20, 4, 9, 3 (Множество заложни права, отсъствие на конвалесценция)

175. Marci. D 20, 4, 12pr. (Искове и възражения при множество заложни права)

176. Ulp. D 20, 1, 10 (Едновременен залог върху вещи в полза на повече от един кредитор)

177. Afr. D 20, 4, 9 pr. 1 (Ред на привилегиите при договор за залог под срок или условие)

178. Gai. D 20, 4, 11, 2 (Ред на привилегиите при договор за залог под условие)

178a. Paul. D 20, 4, 14 (Множество заложни права върху res aliena)

б) Конвертиране

179. Paul. D 20, 3, 3 (Предпоставки и действие при заместване в залог)

180. Marci. D 20, 4, 12, 9 (Конвертиране и суброгация)

181. Marci. D 20, 4, 12, 8 (Тълкуване на договора)

в) Законни заложни права и ред на привилегиите

182. Ulp. D 20, 4, 5 (Ред на привилегиите при разноски за запазването и съхраняването на вещта)

183. Ulp. D 27, 9, 3 (Законно заложно право в полза на pupillus)

184. Antonin. C 8, 14, 2 (Заложно право на фиска)

185. Ulp. D 49, 14, 28 (Генерално заложно право, фискът в реда на привилегиите)

Приложение

Екзегеза Gai. D 41, 1, 5, 1 (казус 8)

Екзегеза Ulp. D 41, 2, 13pr. (казус 47)