ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС
20-22 октомври 2004, хотел „Мургавец“****, Пампорово

20 октомври
9.00 отпътуване от София и обяд в Бачковския манастир
(за участниците, ползващи организиран транспорт)

13.00 – 15.00 настаняване в хотела
16.00 – 17.30 Защита на собствеността. Искови производства – лектор Камелия Маринова

 • проблеми на държавната и общинската собственост
 • вещноправни аспекти на приватизацията
 • искът по чл. 19, ал. 3 ЗЗД
 • вписване на искови молби

17.30 – 18.00 кафе пауза

18.00 – 19.00 дискусия по темата

20.00 вечеря

21 октомври
закуска
9.30 –11.00 Развитие на касационното обжалване от установяването му през 1997 г. – лектор Борислав Белазелков

 • актове, подлежащи на касационно обжалване
 • основания за касационно обжалване
 • правомощия на касационната инстанция
 • производство пред касационната инстанция
 • тълкувателни решения на ВКС – № 1 от 2001 г. и № 2 от 2004 г.

11.00 –11.30 кафе пауза

11.30 –12.30 дискусия по темата

12.30 – 14.00 обяд

15.00 – 16.30 Искови производства в дружественото право, уредени в Търговския закон – лектор Александър Кацарски

 • при учредяване на дружеството – иск по чл. 70
 • свързани със съдружническото/акционерното правоотношение – иск по чл. 71 и по чл. 74. Изводи от чл. 75, ал. 2

 • свързани с малцинствени права – чл. 240а
 • при преобразуване – вливане, сливане, разделяне и отделяне (чл. 263о, чл. 263п и чл. 263р) и промяна на правната форма (чл. 263к, чл. 264л и чл. 264м)
 • при прекратяване на дружеството – събирателно и командитно (чл. 95), ООД (чл. 155), акционерно и командитно с акции (чл. 155, ал. 1, т. 4, 5 и 6)
 • 16.30 – 17.00 кафе пауза

  17.00 – 18.00 дискусия по темата

  19.00 вечеря

  22 октомври
  закуска
  9.30 – 11.00 Преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове – лектор проф. д. ю. н. Васил Мръчков

  • възникване на трудовото правоотношение. Срочни трудови договори, трудов договор за изпитване
  • работодателят като страна по трудовото правоотношение
  • колективен трудов договор
  • имуществена отговорност на работодателя при трудова злополука и професионална болест
  • прекратяване на трудовия договор на най-често прилаганите общи основания. Основания за уволнение с предизвестие. Дисциплинарно уволнение
  • предварителна закрила при уволнение
  • съдебна защита срещу незаконно уволнение

  11.00 – 11.30 кафе пауза

  11.30 – 12.30 дискусия по темата

  12.30 – 14.00 обяд
  отпътуване за София
  eXTReMe Tracker