ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

ПРОМЕНИТЕ В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕС СПОРЕД НОВИЯ ГПК
12-14 октомври 2007 г., София, хотел Родина

Поради големия интерес към семинара на 5, 6 и 7 октомври и запълването на местата организираме втори семинар на 12,13 и 14 октомври.

Лектори:

г-н Борислав Белазелков, съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група по подготовката на законопроекта за ГПК

г-жа Светла Цачева, съдия във Върховния касационен съд, участник в работната група по подготовката на законопроекта за ГПК

г-н Красимир Влахов, съдия в Софийския градски съд, преподавател в Националния институт на правосъдието

• Програмата на семинара е специално разработена и насочена към практикуващи юристи.

• Курсът на обучение осигурява синтезирано усвояване на принципно новите положения в гражданския процес при сравнение с предходната уредба и коментар на дискусионни моменти.

• Поднасянето на лекционния материал е ориентирано към активното включване на участниците чрез поставяне на въпроси по всяка от разглежданите теми.

ПРОГРАМА

5 октомври, петък
12 октомври, петък

08.30-9.30 регистрация на участниците

9.30-12.30 Първоинстанционно производство лектор Светла Цачева

• Подсъдност
• Искова молба и отговор на исковата молба
• Разглеждане на делото
• Отклонения – във връзка с предмета на делото, във връзка със страните, в развитието на производството
• Нови моменти при доказването

11.00-11.30 кафе-пауза

12.30-13.30 обяд

13.30-17.00 Неприсъствено решение.
Решение при признаване на иска. Заповед за изпълнение
– лектор Борислав Белазелков

• Предпоставки
• Производство
• Защита

15.00-15.30 кафе пауза

6 октомври, събота
13 октомври, събота

9.00-12.30 Въззивно и касационно обжалване. Отмяна на влезли в сила решения лектор Красимир Влахов

• Производство по въззивно обжалване на първоинстанционните решения
• Обжалване на определенията
• Касационно обжалване – приложно поле и основания за касация, срок, редовност и допустимост на касационната жалба, касационно решение
• Отмяна на влезли в сила решения – основания, срокове, съдържание, разглеждане и решаване на молбата за отмяна
10.30-11.00 кафе пауза

12.30-13.30 обяд

13.30-17.00 Особени искови производства: Бързо производство . Производство по търговски дела. Производство по колективни искове лектори Светла Цачева и Борислав Белазелков

• Приложно поле
• Проверка за редовност и допустимост
• Подготовка на делото в закрито заседание
• Разглеждане и решаване на делата

15.00 -15.30 кафе пауза

7 октомври, неделя
14 октомври, неделя

9.00-13.30 Обезпечително производство. Принудително изпълнение лектори Красимир Влахов и Борислав Белазелков

Обезпечително производство
• Допускане на обезпечението
• Обезпечителни мерки
• Отмяна на обезпечението
• Обезщетение за вреди

Принудително изпълнение
• Изпълнение върху движими вещи
• Публична продан на недвижим имот
• Изпълнение върху вземания
• Защита срещу изпълнението

10.30-11.00 кафе пауза

13.30 – 14.00 Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара

В рамките на всяка тема е предвидено време за дискусии, в което участниците ще могат да получат отговори на поставените от тях въпроси.

 

 

 

 
eXTReMe Tracker