ТЪРСЕНЕ
КАТАЛОГ
Име:

e-mail:

 

архив семинари

НОТАРИАЛНА ДЕЙНОСТ
21, 22 и 23 април 2008 г.,

София, парк хотел „Москва“
Лектори: Кристиан Таков – преподавател в ЮФ
на СУ „Св. Климент Охридски”
Александър Кацарски – преподавател в ЮФ
на СУ „Св. Климент Охридски”
Борислав Белазелков – съдия във Върховния касационен съд
Красимир Влахов – съдия в Софийския градски съд
Ксения Белазелкова – нотариус


Програмата съответства на Въпросника за провеждане на конкурса за нотариуси и акцентира на последните промени в нормативната уредба и съдебната практика.
На семинара ще се проведат и практически занятия - решаване и обсъждане на специално подготвени казуси по отделните теми, както и отговори на конкретно поставени от участниците въпроси.
Програмата е подходяща и за всички юристи с интереси в областта на гражданското право.

понеделник

8.30–9.30 регистрация на участниците

9.30-12.30 Нотариални действия при сделки с недвижими имоти и при облигационни договори
Лектор Кристиан Таков
• форма
• недействителност
• упълномощаване и преупълномощаване
• нотариални действия при обезпечение

11.00-11.30 кафе-пауза
12.30-13.30 обяд


13.30-15.00 Етажна собственост. Съпружеска имуществена общност
Лектор Красимир Влахов

15.00-15.30 кафе пауза

15.30-17.30 Наследяване
Лектор Ксения Белазелкова
• приемане и отказ от наследство
• договори с наследство
• видове завещания
• форма, отмяна и недействителност на завещание


вторник

9.30-12.30 Търговски дружества и търговско представителство
Лектор Александър Кацарски
• учредяване и непарични вноски в търговски дружества
• управление и представителство на търговски дружества
• преобразуване на търговски дружества
• сделки с търговски предприятия
• сделки с дружествени дялове
• представителство в търговското право

11.00-11.30 кафе пауза
12.30-13.30 обяд


13.30-17.30 Собственост и ограничени вещни права
Лектор Красимир Влахов
• способи за придобиване
• съсобственост; разпореждане със съсобствени имоти
• възстановяване на собственост по реституционни закони
• нотариални действия по приватизационни сделки

15.00-15.30 кафе пауза

сряда

9.30-13.30 Нотариално производство
Лектори Борислав Белазелков, Ксения Белазелкова
• доказателства и доказателствени средства
• доказване правото на собственост
• видове нотариални удостоверявания; нищожност
• поправки, допълнения и заличавания
• вписвания

11.00-11.30 кафе пауза

13.30-14.00 Връчване на удостоверения за участие и закриване на семинара

В рамките на всяка тема е предвидено време за дискусии и обсъждане на казуси от практическата нотариална дейност, в което участниците ще могат да получат отговори на поставените от тях въпроси.
eXTReMe Tracker